Lakialoite
LA
13
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Lakialoite laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain kumoamisesta
Eduskunnalle
Ulkomailta Suomeen tulevien palkansaajien mahdollisuus hakeutua lähdeverotuksen piiriin oli aikoinaan tarkoitettu ulkomaisten huippuasiantuntijoiden sekä investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Lähdeverotuksen piiriin kuulumisesta ei ulkomailta tuleva palkansaaja kuitenkaan saa taloudellista hyötyä kuin vasta hyvin korkealla palkkatasolla.  
Käytännössä laki onkin siis tulkittavissa yritystueksi, joka on kohdennettu niille yrityksille, joilla on sekä halua että taloudelliset edellytykset palkata ulkomaalaisia ylimpiin johtotehtäviin. Lain vaikutukset investointeihin sekä ulkomaalaisten asiantuntijoiden halukkuuteen tulla Suomeen töihin ovat todennäköisesti vähäiset, ja laki on yritystukimuotona tehoton. Laki on ongelmallinen yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla, sillä se saattaa suomalaiset työntekijät eriarvoiseen asemaan suhteessa ulkomaisiin työntekijöihin.  
Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverolain kumoamisen aiheuttamasta valtion ansioverotulon kasvusta (16 000 000 euroa) ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki (1551/1995). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2020. 
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 14.10