Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 15/2017 vp

Viimeksi julkaistu 31.3.2017 10.25

Lakialoite LA 15/2017 vp Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

MattiSemivasym.

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Omaishoitajat tekevät yhteiskuntamme kannalta elintärkeää työtä. Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä avun tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitotilanteita arvioidaan Suomessa olevan tällä hetkellä noin 350 000, mutta vain harva omaishoitaja saa työstään lakisääteistä korvausta. Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2015 vain noin 43 000 kappaletta.  

Omaishoidon tuki on hyvin pieni ja kattaa tuskin välttämättömimmät hoitoon kuluvat menot. Omaishoitajat kuitenkin tukevat työllään yhteiskuntaa kantamalla vastuun sairaista ja heikkokuntoisista läheisistään. Omaishoidosta saatavan korvauksen tulee siksi olla riittävä. Yksi keino omaishoitajien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi on tehdä omaishoidon tuesta verovapaa etuus.  

Omaishoidon tuen hoitopalkkio on ansiotuloa, jota verotetaan, kuten muutakin työn perusteella saatavaa tuloa. Hoitopalkkio oikeuttaa kunnallisverotuksen ansiotulovähennykseen (Tuloverolaki 105 a §) ja työtulovähennykseen (Tuloverolaki 125 §). Hoitopalkkiosta peritään omaishoitajalta työeläkemaksu (alle 53-vuotiailta 5,55 % ja 53 vuotta täyttäneiltä 7,05 % v. 2014) ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu (0,84 % v. 2014). 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tuloverolain (1535/1992) 92 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1360/2002, 1273/2004, 770/2005, 946/2008, 929/2012, 1246/2013, 1510/2016 ja 1529/2016, uusi 28 kohta seuraavasti: 
92 § 
Verovapaat sosiaalietuudet 
Veronalaista tuloa eivät ole: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
28) omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) nojalla omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 31.3.2017 
MattiSemivas
LiAnderssonvas
PaavoArhinmäkivas
JariMyllykoskivas
HannaSarkkinenvas
AnnikaLapintievas
SilviaModigvas
Aino-KaisaPekonenvas
MarkusMustajärvivas