Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.05

Lakialoite LA 15/2019 vp 
Ville Tavio ps 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Eläketulojen verotus nousee työtulojen verotusta korkeammalle jo hyvin maltillisissakin eläkkeissä. Pienimmistä eläketuloista maksetaan jo nyt pienempää veroa kuin työtulosta, mutta siltä osin kuin eläkkeiden verotus ylittää työtulon verotuksen tason on verotus yhtenäistettävä. Tämän toteuttamiseksi aloitteessa ehdotetaan, että kunnallisverotuksen eläketulovähennys määräytyy samalla tavalla kuin kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, jolloin eläkeläisten verotus laskee ansiotuloa saavien kanssa samalle tasolle.  

Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen eläkkeiden verotuksen kohtuullistamisesta (-50 000 000 euroa) ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 101 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 101 §, sellaisena kuin se on laeissa 1126/1996, 1141/2007, 946/2008 ja 1116/2018, seuraavasti: 
101 § 
Kunnallisverotuksen eläketulovähennys 
Eläketuloa saavan verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta vähennetään kunnallisverotuksessa eläketulovähennys.  
Täyden eläketulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 1,393 kerrotun täyden kansaneläkkeen määrästä vähennetään 1 480 euroa ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmenen euron määrään. Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon määrää suurempi. Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän, eläketulovähennystä pienennetään 51 prosentilla ylimenevän osan määrästä.  
Eläketulovähennyksenä vähennetään 51 prosenttia 1 momentissa tarkoitetun eläkkeen 2 500 euroa ylittävältä osalta eläkkeen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 28 prosenttia, mikäli tämä tuottaa 2 momentissa määriteltyä suuremman vähennyksen. Tällöin vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 3 570 euroa, ja verovelvollisen eläkkeen ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 4,5 prosentilla eläkkeen 14 000 euroa ylittävältä osalta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.10.2019 
Ville Tavio ps