Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.08

Lakialoite LA 16/2017 vp 
Tom Packalén ps ym. 
 
Lakialoite laiksi kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tällä lakialoitteella ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislakia (530/1999) siten, että kaupungin yleisille alueille leiriytyminen voidaan yksiselitteisesti ja selkeästi kieltää kokoontumislain nojalla. Leiriytyminen yleisille alueille on yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantava tekijä. Poliisilla on oltava oikeus purkaa uuden kokoontumislain turvin klo 22.00—06.00 ajalla yleisillä alueilla olevat väliaikaiset rakennelmat, esimerkiksi teltat ja muut leirit ja leirityyppiset väliaikaiset rakennelmat.  

Voimassa olevan kokoontumislain 9 § mahdollistaa yleisen kokouksen tauottoman jatkumisen kaupungin yleisillä paikoilla. Kokoontumislain 9 § mahdollistaa sen, että joukko ihmisiä voi leiriytyä kaupungin yleiselle paikalle tarkoituksenaan esimerkiksi pitkäkestoinen, jopa viikkokausien tai kuukausien kestoinen tauoton mielenilmaisu, mielenosoitus, performanssi tai mikä tahansa muu toiminta, joka vaarantaa yleistä järjestystä ja ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä. Helsingin keskustassa vuonna 2017 alkukeväästä lähtien muutamassa eri paikassa yhtäjaksoisesti pystyssä olevat leirit ovat yksi esimerkki tällaisista leireistä, joiden purkaminen edellyttäisi sääntelyä laissa. Kokoontumislain 9 §:ssä tulisi olla säännös, joka mahdollistaa kaupungin yleisille paikoille leiriytymisen kieltämisen. Leiriytymiseksi katsottaisiin sellaiset tilanteet, joissa yleisen kokouksen väliaikaisia rakennelmia ei pureta klo 22.00—06.00 väliseksi ajaksi.  

Kaupungin yleisille paikoille leiriytyminen vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta erityisesti sen vuoksi, että pitkäkestoinen leiriytyminen toimii kasvualustana eri ryhmittymien välisille konflikteille. Kun esimerkiksi kahta eri ideologiaa tai poliittista suuntausta ajavaa ryhmää ovat leiriytyneet kaupungin yleiselle paikalle viikkokausiksi, tällaisessa mahdollisesti tulehtuneessa tilanteessa riski henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa kasvaa niin leiriytyneiden ryhmittymien kuin ohikulkijoidenkin osalta. Mitä kauemmin eri ryhmittymät ovat leiriytyneet kaupungin yleisille alueille, riski laajamittaisiin konflikteihin kasvaa. Ennakoivan riskianalyysin näkökulmasta on myös ongelmallista, jos erilaisten leirityvien ryhmien ja tätä myötä leirien määrä kasvaa eri puolilla kaupungin yleisillä paikoilla. Jos kokoontumislakia ei muuteta, viranomaiset joutuvat erittäin vaikeaan tilanteeseen erityisesti siinä tapauksessa, jos leirit kasvavat kooltaan ja niitä ilmestyy lisää uusiin paikkoihin. Viranomaisilla pitää olla kokoontumislaissa oikeus purkaa kaupungin yleisillä paikoilla klo 22.00—06.00 olevat tai niille ilmestyvät telttaleirit ja muutkin leiripaikat välittömästi. 

Yleinen kokous voidaan järjestää myös muinakin kellonaikoina, jos siihen on jokin erityinen syy. Erityinen syy tarkoittaisi sellaisia yleisiä kokouksia, joiden järjestäminen yöaikaan on tarkoituksenmukaista, koska kohdeyleisö liikkuu vain ko. aikana. Tällaisia olisivat esimerkiksi yömetroa kannattava mielenosoitus tai yötyötä vastustava mielenosoitus. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kokoontumislain (530/1999) 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
9 § 
Yleiset kokouspaikat 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Yleinen kokous voidaan järjestää klo 06.00—22.00 välisenä aikana. Yleinen kokous voidaan järjestää myös muinakin kellonaikoina, jos siihen on jokin erityinen syy. Leiriytyminen yleiselle alueelle on tilanne, joissa väliaikaisia rakennelmia ei pureta yöksi klo 22.00—06.00 ajanjaksoksi. Mikäli yleisen kokouksen järjestäjätaho ei pura leiriä klo 22.00—06.00 ajaksi, kyseessä ei ole yleinen kokous vaan leiriytyminen yleiselle alueelle. Tällaisessa tilanteessa poliisilla on oikeus purkaa leiri välittömästi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.4.2017 
Tom Packalén ps 
Veera Ruoho ps 
Jari Ronkainen ps 
Mika Niikko ps 
Pentti Oinonen ps 
Simon Elo ps 
Ritva Elomaa ps 
Reijo Hongisto ps 
Olli Immonen ps 
Rami Lehto ps 
Anne Louhelainen ps 
Leena Meri ps 
Jani Mäkelä ps 
Hanna Mäntylä ps 
Lea Mäkipää ps 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Sami Savio ps 
Ville Tavio ps 
Ville Vähämäki ps