Lakialoite
LA
16
2017 vp
Tom
Packalén
ps
ym.
Lakialoite laiksi kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Tällä lakialoitteella ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislakia (530/1999) siten, että kaupungin yleisille alueille leiriytyminen voidaan yksiselitteisesti ja selkeästi kieltää kokoontumislain nojalla. Leiriytyminen yleisille alueille on yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantava tekijä. Poliisilla on oltava oikeus purkaa uuden kokoontumislain turvin klo 22.00—06.00 ajalla yleisillä alueilla olevat väliaikaiset rakennelmat, esimerkiksi teltat ja muut leirit ja leirityyppiset väliaikaiset rakennelmat.  
Voimassa olevan kokoontumislain 9 § mahdollistaa yleisen kokouksen tauottoman jatkumisen kaupungin yleisillä paikoilla. Kokoontumislain 9 § mahdollistaa sen, että joukko ihmisiä voi leiriytyä kaupungin yleiselle paikalle tarkoituksenaan esimerkiksi pitkäkestoinen, jopa viikkokausien tai kuukausien kestoinen tauoton mielenilmaisu, mielenosoitus, performanssi tai mikä tahansa muu toiminta, joka vaarantaa yleistä järjestystä ja ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä. Helsingin keskustassa vuonna 2017 alkukeväästä lähtien muutamassa eri paikassa yhtäjaksoisesti pystyssä olevat leirit ovat yksi esimerkki tällaisista leireistä, joiden purkaminen edellyttäisi sääntelyä laissa. Kokoontumislain 9 §:ssä tulisi olla säännös, joka mahdollistaa kaupungin yleisille paikoille leiriytymisen kieltämisen. Leiriytymiseksi katsottaisiin sellaiset tilanteet, joissa yleisen kokouksen väliaikaisia rakennelmia ei pureta klo 22.00—06.00 väliseksi ajaksi.  
Kaupungin yleisille paikoille leiriytyminen vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta erityisesti sen vuoksi, että pitkäkestoinen leiriytyminen toimii kasvualustana eri ryhmittymien välisille konflikteille. Kun esimerkiksi kahta eri ideologiaa tai poliittista suuntausta ajavaa ryhmää ovat leiriytyneet kaupungin yleiselle paikalle viikkokausiksi, tällaisessa mahdollisesti tulehtuneessa tilanteessa riski henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa kasvaa niin leiriytyneiden ryhmittymien kuin ohikulkijoidenkin osalta. Mitä kauemmin eri ryhmittymät ovat leiriytyneet kaupungin yleisille alueille, riski laajamittaisiin konflikteihin kasvaa. Ennakoivan riskianalyysin näkökulmasta on myös ongelmallista, jos erilaisten leirityvien ryhmien ja tätä myötä leirien määrä kasvaa eri puolilla kaupungin yleisillä paikoilla. Jos kokoontumislakia ei muuteta, viranomaiset joutuvat erittäin vaikeaan tilanteeseen erityisesti siinä tapauksessa, jos leirit kasvavat kooltaan ja niitä ilmestyy lisää uusiin paikkoihin. Viranomaisilla pitää olla kokoontumislaissa oikeus purkaa kaupungin yleisillä paikoilla klo 22.00—06.00 olevat tai niille ilmestyvät telttaleirit ja muutkin leiripaikat välittömästi. 
Yleinen kokous voidaan järjestää myös muinakin kellonaikoina, jos siihen on jokin erityinen syy. Erityinen syy tarkoittaisi sellaisia yleisiä kokouksia, joiden järjestäminen yöaikaan on tarkoituksenmukaista, koska kohdeyleisö liikkuu vain ko. aikana. Tällaisia olisivat esimerkiksi yömetroa kannattava mielenosoitus tai yötyötä vastustava mielenosoitus. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kokoontumislain (530/1999) 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
9 § 
Yleiset kokouspaikat 
Yleinen kokous voidaan järjestää klo 06.00—22.00 välisenä aikana. Yleinen kokous voidaan järjestää myös muinakin kellonaikoina, jos siihen on jokin erityinen syy. Leiriytyminen yleiselle alueelle on tilanne, joissa väliaikaisia rakennelmia ei pureta yöksi klo 22.00—06.00 ajanjaksoksi. Mikäli yleisen kokouksen järjestäjätaho ei pura leiriä klo 22.00—06.00 ajaksi, kyseessä ei ole yleinen kokous vaan leiriytyminen yleiselle alueelle. Tällaisessa tilanteessa poliisilla on oikeus purkaa leiri välittömästi. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 5.4.2017 
Tom
Packalén
ps
Veera
Ruoho
ps
Jari
Ronkainen
ps
Mika
Niikko
ps
Pentti
Oinonen
ps
Simon
Elo
ps
Ritva
Elomaa
ps
Reijo
Hongisto
ps
Olli
Immonen
ps
Rami
Lehto
ps
Anne
Louhelainen
ps
Leena
Meri
ps
Jani
Mäkelä
ps
Hanna
Mäntylä
ps
Lea
Mäkipää
ps
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Sami
Savio
ps
Ville
Tavio
ps
Ville
Vähämäki
ps
Viimeksi julkaistu 9.5.2017 10.59