Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.23

Lakialoite LA 16/2018 vp 
Eeva-Johanna Eloranta sd ym. 
 
Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 40/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuslaki. 

Aloitteessa esitetään vuorohoidon laajentamista peruskoulun ensimmäiselle ja toiselle luokalle. 

PERUSTELUT

Nuorimpien eli 1.—2. luokkien oppilaiden yksinäisistä iltapäivistä ja aamuista on jo pitkään kannettu huolta. Lasten yksinäisten iltapäivien turvana onkin jo vuosia toiminut iltapäiväkerho-toiminta. Lapsi voi osallistua kerhojen toimintaan koulupäivän jälkeen tai jopa sitä ennen tarvitsematta viettää aikaa koulupäivän päättymisen jälkeen tuntikausia yksin kotona. Osa niistä lapsista, joiden vanhemmat tekevät vuorotyötä, joutuu kuitenkin viettämään jopa iltoja ja öitä yksin vanhempien työssäkäynnin takia, koska kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta järjestää lasten ilta- ja yöaikaista huolenpitoa muulla tavoin. 

Lain mukaan päivähoitoa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vanhempien tai muiden huoltajien tarvitsemassa muodossa, vaikka vuorohoitoon ei subjektiivista oikeutta olekaan. Oikeus vuorohoitopaikkaan perustuu vanhempien/vanhemman työstä tai opiskelusta johtuvaan päivähoidon tarpeeseen päiväkotien tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella. 

Vuorohoitoa on kello 18.00—6.00 välillä tapahtuva hoito sekä iltahoito, jota järjestetään arkipäivisin klo 22.00 asti, ja viikonloppuhoito, jota järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin klo 22.00 asti. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Muista syistä johtuvat lastenhoidon tarpeet tulee järjestää muulla tavalla.  

Kouluikäisistä lapsista edes kaikkein nuorimmilla 1. ja 2. luokan oppilailla ei ole lain tuomaa oikeutta vuorohoitoon. Päivähoito-oikeus päättyy 31.7. sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun. Oikeutta vuorohoitoon ei tämän jälkeen ole, vaikka lapsi ei olisi vielä täyttänyt edes seitsemän vuoden ikää. Näin ollen jopa kuusivuotias lapsi voi joutua viettämään iltoja tai öitä yksin ilman huolenpitoa vanhempien vuorotyön niin vaatiessa. 

Vuorotyötä tekevien vanhempien lasten yksinäisten iltojen ja jopa öiden turvaksi ei ole olemassa mitään yhteiskunnan turvaa. Erityisen haavoittuvassa tilanteessa ovat kolmivuorotyötä esimerkiksi hoitoalalla tekevien, etenkin yksinhuoltajien lapset. Mikäli ystävät tai sukulaiset eivät voi huolehtia lapsesta ilta- ja yöaikaan, joutuu tämä olemaan yksin kotona. 

Jotkut kunnat tarjoavat pienille koululaisille (1. ja 2. luokat) harkinnanvaraisesti vuorohoitoa, mikäli se päivähoitoikäisten lasten sijoitusten jälkeen on mahdollista. Näissä kunnissa vuoropäivähoito on harkinnan mukaan mahdollista koululaisille arkisin klo 17.00—8.00 sekä tarpeen mukaan viikonloppuisin. Olisi tärkeää, että tämän ikäisillä lapsilla olisi lain turvaama oikeus vuorohoitoon silloin, kun lapsen ilta-ja yöaikaista hoitoa ei muulla tavoin ole mahdollista järjestää. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Varhaiskasvatuslaki  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1—12 § 
(Kuten HE 40/2018 vp) 
13 §  
Vuorohoidon järjestäminen varhaiskasvatuksessa 
(1 mom. kuten HE 40/2018 vp) 
Vuorohoitoa tulee järjestää tarpeen mukaisessa laajuudessa myös pienille koululaisille (1. ja 2. luokat), jotka tarvitsevat sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. (uusi 2 mom.) 
14—76 § 
(Kuten HE 40/2018 vp) 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 

 
(Kuten HE 40/2018 vp) 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki perusopetuslain muuttamisesta 

 
(Kuten HE 40/2018 vp) 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta 

 
(Kuten HE 40/2018 vp) 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

 
(Kuten HE 40/2018 vp) 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.4.2018 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Jukka Gustafsson sd 
Tarja Filatov sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Maria Guzenina sd 
Timo Harakka sd 
Mika Kari sd 
Anneli Kiljunen sd 
Ilkka Kantola sd 
Sirpa Paatero sd 
Joona Räsänen sd 
Jutta Urpilainen sd 
Suna Kymäläinen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Katja Taimela sd