Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.47

Lakialoite LA 18/2019 vp 
Ville Tavio ps 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan lisättäväksi tuloverolakiin säännös lapsivähennyksestä. Lakiin lisättäisiin 126 a § lapsivähennyksestä samansisältöisenä kuin se oli ollessaan voimassa. Säännös lapsivähennyksestä oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2015—31.12.2017. Ehdotettu uusi 126 a § olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2020 asti. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 

Lapsivähennys myönnetään verovelvolliselle, jolla on huollettavana yksi tai useampi alaikäinen lapsi. Vähennys on tulosidonnainen ja pienenee tulojen noustessa. Pienempituloisten kannalta lapsivähennys on merkityksellinen. 

Lapsivähennyksellä tasattiin vuonna 2014 tehtyjä lapsilisäleikkauksia. Tulonjaon itseisarvon ja oikeudenmukaisen verotuksen näkökulmasta lapsivähennyksen palauttaminen vuoden 2017 tasolle vuonna 2020 on perusteltua. 

Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen lapsivähennyksen palauttamisesta ansiotuloverotukseen (-70 000 000 euroa) ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tuloverolakiin (1535/1992) väliaikaisesti uusi 126 a § seuraavasti: 
126 a § 
Lapsivähennys 
Verovelvollisen, jolla verovuoden päättyessä on huollettavanaan alaikäinen lapsi, verosta vähennetään lapsivähennys. Vähennyksen määrä on 50 euroa jokaisesta huollettavasta alaikäisestä lapsesta. Jos verovelvolliseen ei sovelleta tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä eikä hänellä ole puolisoa ulkomailla, vähennys myönnetään kaksinkertaisena niiden lasten osalta, joiden ainoa huoltaja hän on. Vähennyksen määrä lasketaan kuitenkin enintään neljän lapsen perusteella. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärän ylittäessä 36 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1 prosentilla puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärän 36 000 euroa ylittävältä osalta. 
Lapsivähennys vähennetään ensisijaisesti valtiolle suoritettavasta tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista verojen määrien suhteessa. Ansiotuloista menevästä verosta vähennys tehdään työtulovähennyksen jälkeen ja pääomatuloista menevästä verosta ennen kotitalousvähennystä. Siltä osin kuin vähennys ylittää valtion tuloveron määrän se tehdään kunnallisverosta, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Lain 126 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 18.10.2019 
Ville Tavio ps