Lakialoite
LA
19
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
Eduskunnalle
Suomesta haki kansainvälistä suojelua vuonna 2015 noin 32 500 henkilöä. Vuonna 2016 hakemuksia rekisteröitiin noin 5 600 ja vuonna 2017 noin 5 000. Vuonna 2018 kansainvälistä suojelua Suomesta haki noin 4 500 henkilöä. Kuluvana vuonna hakemuksia on tullut jo yli 3 000. Kansainvälistä suojelua hakevista henkilöistä noin 40 prosenttia on vuodesta 2015 lukien saanut kielteisen päätöksen hakemukseen. Osa kielteisen päätöksen saaneista ei poistu maasta vaan jää oleskelemaan Suomeen laittomasti. Näille henkilöille voidaan antaa kunnissa kiireellistä sosiaalipalvelua, ja niistä aiheutuneista kustannuksista kunnat voivat hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta. Hallitus esittää talousarvioesityksessään laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihoidon kustannusten korvaamista kunnille.  
Suomalaisten veronmaksajien tehtävänä ei ole kustantaa laittomasti maassa olevien palveluita, vaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulisi poistaa maasta viipymättä päätöksen jälkeen ja maasta poistamisen toteutumisen varmistamiseksi ottaa säilöön ennen palautusta palauttamisen onnistumisen varmistamiseksi sen sijaan, että heidät päästetään liikkumaan vapaasti maassamme, potentiaalisesti vaarantamaan kansallisen turvallisuuden ja käyttämään kunnallisia palveluita.  
Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-5 346 000 euroa) ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 a §, sellaisena kuin se on laissa 987/2017
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 14.40