Viimeksi julkaistu 12.5.2021 10.43

Lakialoite LA 19/2021 vp 
Jari Myllykoski vas ym. 
 
Lakialoite laiksi luonnonsuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että luonnonsuojelulain 49 § muutetaan siten, että lintudirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaisella poikkeusluvalla ammutun valkoposkihanhen ja merimetson haltuunotto ja hyödyntäminen sallitaan. 

PERUSTELUT

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) ja merimetso (Phalacrocorax carbo sinensis) ovat Suomessa luonnonsuojelulain viittaussäännöksellä Euroopan unionin lintudirektiivin nojalla suojeltuja lajeja. Suojeltuun lajiin kuuluvan lintuyksilön häirintä ja ampuminen on sallittua vain viranomaisen direktiivin 9 artiklassa määritellyin kriteerein myöntämällä poikkeusluvalla. 

Direktiivin 9 artiklassa yhdeksi oikeutetuksi syyksi poiketa suojeluvelvoitteesta on kirjattu lintuyksilön haltuun ottaminen (9 artiklan 1 kohdan c alakohta). EU:n lintudirektiivi siis sallii suojellun linnun haltuun ottamisen poikkeustapauksissa. Samassa artiklassa sallitaan suojeluvelvoitteesta poikkeaminen myös muun muassa kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi, viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi tai kasviston ja eläimistön suojelemiseksi (9 artiklan 1 kohdan a alakohta). 

Suomessa lintudirektiivi on implementoitu luonnonsuojelulailla. Lupaviranomaisen soveltamiskäytännössä luonnonsuojelulain ei kuitenkaan ole kaikkien tulkintojen mukaan käytännössä katsottu mahdollistavan suojellun lajin haltuunottoa. Viranomaisen perustelujen mukaan haltuunotto olisi luonnonsuojelulain yleisen hengen vastaista. Tällaisen tulkinnan kantautuminen viranomaisten poikkeuslupapäätöskäytäntöön on johtanut tilanteeseen, jossa Suomessa poikkeusluvalla ammutut linnut on pitänyt haudata tai polttaa. 

Tämän lakialoitteen tarkoituksena on tuoda direktiivissä sallittu luvanvarainen haltuunotto selväsanaisesti osaksi Suomen luonnonsuojelulakia, lopettaa vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi ammuttujen valkoposkihanhien ja merimetsojen haaskaaminen ja mahdollistaa niiden hyötykäyttö ruuaksi. 

Hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite ruokahävikin pienentämisestä. Pyrkimyksenä on luoda lainsäädännöllä käytäntöjä sen vähentämiseksi. Tällä hetkellä luonnonsuojelulaki lisää ruokahävikkiä, koska se edellyttää ruuaksi kelpaavan lihan hävittämistä ja on siten ristiriidassa hallitusohjelmatavoitteen kanssa. Kun lintu on jouduttu vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi poikkeusluvalla tappamaan, on tarpeetonta tuhlausta jättää se hyödyntämättä ruuaksi. 

Ammutun linnun haltuun ottamisen mahdollisuus loisi lisäksi viljelijälle ja kalastajalle insentiivin ennaltaehkäistä lintujen aiheuttamia vahinkoja sen sijaan, että vahingon annetaan realisoitua, jonka jälkeen sen kompensoinniksi haetaan korvausta valtiolta. Yksin valkoposkihanhen aiheuttamista satovahingoista maksettiin korvauksia vuonna 2019 yli miljoona euroa. 

ELY-keskus on myöntänyt sekä viime että ensi syksyksi poikkeuslupia 3 555 valkoposkihanhen ampumiseen Itä-Suomessa. Poikkeusluvat ovat perusteltuja viljelijöiden elinkeinon turvaamiseksi, koska kevät- ja syysmuuton aikana Itä-Suomen pelloille pysähtyy ruokailemaan satoja tuhansia hanhia. Kasvavan ja elinvoimaisen hanhikannan harventamisen tavoitteena on ohjata hanhia muualle ja ehkäistä niiden aiheuttamia suuria satovahinkoja. 

Mikäli nyt myönnetyt poikkeusluvat käytetään täysimääräisesti, kertyy valkoposkihanhien ruhoja yli 15 tonnia. Jos kannan kehitys jatkuu ennakoidun kaltaisena, valkoposkihanhien määrä kasvaa entisestään, ampumiseen oikeuttavat poikkeusluvat yleistyvät ja hyvää ruokaa heitetään hukkaan vieläkin enemmän. Suomessa levähtävän valkoposkihanhikannan on arvioitu kasvavan kahdeksan prosenttia vuosittain, ja vuonna 2038 sen koon arvioidaan olevan jo 7—10 miljoonaa yksilöä.  

EU:n lintudirektiivi ei muodosta estettä valkoposkihanhen ja merimetson haltuunoton sallimiselle. On perusteltua, että suojeltujen lintujen haltuunotto on lähtökohtaisesti kielletty, mutta on yhtä perusteltua, että joidenkin lajien kohdalla kiellosta poiketaan. Suomen olosuhteissa sekä valkoposkihanhen että merimetson haltuunoton salliminen muodostavat tällaisen perustellun poikkeuksen. 

Kieltojen perusteleminen "lain yleisellä hengellä" on oikeusvaltiollisesti ongelmallista, mikäli tällaiset kiellot eivät perustu nimenomaiseen lain säännökseen. Luonnonsuojelulaki, erityisesti EU:n lintudirektiivin valossa luettuna, ei nykyisinkään vaikuttaisi estävän poikkeusluvalla ammuttujen merimetsojen ja valkoposkihanhien haltuunottoa ja käyttöä. Koska tulkintakäytännössä näin on kuitenkin säännöllisesti katsottu, on lakia perusteltua täsmentää säännöksellä, jossa tällainen haltuunotto ja hyödyntäminen nimenomaisesti sallitaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki luonnonsuojelulain 49 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1587/2009, seuraavasti: 
49 § 
Euroopan yhteisön lajisuojelua koskevat erityissäännökset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen 2 momentin kiellosta luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituilla perusteilla. Vastaavasti lintudirektiivin artiklassa 1 tarkoitettujen lintujen osalta voidaan myöntää poikkeus lintudirektiivin artiklassa 9 mainituilla perusteilla. Sen lisäksi, mitä asiasta muuten säädetään, lintudirektiivin 9 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti myönnettyjen poikkeuslupien nojalla pyydettyjä valkoposkihanhia (Branta leucopsis) ja merimetsoja (Phalacrocorax carbo) on sallittua ottaa haltuun ja hyödyntää yksityiskäyttöön. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10.5.2021 
Jari Myllykoski vas 
Katja Hänninen vas 
Juho Kautto vas 
Anne Kalmari kesk 
Markus Mustajärvi vas 
Matti Semi vas 
Pia Lohikoski vas 
Merja Kyllönen vas 
Johannes Yrttiaho vas 
Markku Eestilä kok 
Jari Ronkainen ps 
Juha Mäenpää ps 
Hannu Hoskonen kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Peter Östman kd 
Piritta Rantanen sd 
Seppo Eskelinen sd 
Janne Heikkinen kok 
Anders Norrback 
Minna Reijonen ps 
Mikko Lundén ps 
Ritva Elomaa ps 
Juha Pylväs kesk 
Tuomas Kettunen kesk 
Timo Heinonen kok 
Jouni Kotiaho ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Ano Turtiainen at 
Sanna Antikainen ps 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Veijo Niemi ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Rami Lehto ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Ari Torniainen kesk 
Petri Huru ps 
Arto Pirttilahti kesk 
Ben Zyskowicz kok 
Arto Satonen kok 
Ilkka Kanerva kok 
Jani Mäkelä ps 
Joonas Könttä kesk 
Riitta Mäkinen sd 
Paula Werning sd 
Ville Vähämäki ps 
Janne Sankelo kok 
Ari Koponen ps 
Raimo Piirainen sd 
Pekka Aittakumpu kesk 
Pasi Kivisaari kesk 
Jukka Kopra kok 
Leena Meri ps 
Vilhelm Junnila ps 
Lulu Ranne ps 
Kaisa Juuso ps 
Sheikki Laakso ps 
Paula Risikko kok 
Matias Mäkynen sd 
Petri Honkonen kesk 
Esko Kiviranta kesk 
Heidi Viljanen sd 
Hilkka Kemppi kesk 
Mikko Kinnunen kesk 
Veikko Vallin ps 
Matias Marttinen kok 
Mia Laiho kok 
Jari Koskela ps 
Katja Taimela sd 
Markus Lohi kesk 
Aki Lindén sd 
Sari Multala kok 
Mikko Kärnä kesk 
Mika Niikko ps 
Mikko Ollikainen 
Marko Asell sd 
Arja Juvonen ps 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Heikki Vestman kok 
Heikki Autto kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Mats Löfström 
Tuula Väätäinen sd 
Sari Essayah kd 
Kimmo Kiljunen sd 
Niina Malm sd 
Juha Sipilä kesk 
Kristiina Salonen sd 
Sandra Bergqvist 
Katri Kulmuni kesk 
Mari Rantanen ps 
Mika Kari sd 
Jouni Ovaska kesk 
Eveliina Heinäluoma sd 
Hussein al-Taee sd 
Kim Berg sd 
Marko Kilpi kok 
Veronica Rehn-Kivi 
Sakari Puisto ps 
Hanna Huttunen kesk 
Kalle Jokinen kok 
Anneli Kiljunen sd 
Tom Packalén ps 
Suna Kymäläinen sd 
Jenna Simula ps 
Petteri Orpo kok 
Johan Kvarnström sd 
Mikko Savola kesk 
Riikka Purra ps 
Jukka Mäkynen ps 
Wille Rydman kok 
Päivi Räsänen kd