Lakialoite
LA
2
2017 vp
Hanna
Sarkkinen
vas
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa ehdotetaan arvonlisäverolain muuttamista kuukautis- ja inkontinenssisuojien siirtämiseksi yleisestä 24 %:n arvonlisäverokannasta alennettuun 10 %:n arvonlisäverokantaan. 
ALOITTEEN PERUSTELUT
Kuukautissuojat ja inkontinenssisuojat ovat välttämättömiä hygienia- ja terveystarvikkeita, joita voidaan perustellusti pitää alennettuun arvonlisäveroon kuuluvina farmakologisina tuotteina. 
Kuukautissuojien hankinnasta kertyy naisille vuosikymmenten aikana merkittäviä sukupuolisidonnaisia kustannuksia. Inkontinenssisuojat puolestaan ovat monille terveysongelmista kärsiville ja ikääntyneille terveydentilan heikentymisen johdosta välttämättömiä elämää helpottavia hygienia- ja terveystarvikkeita, joista kuitenkin muodostuu merkittäviä kuluja. Synnytykset lisäävät naisilla kuukautis- ja inkontinenssisuojien tarvetta. 
Kuukautis- ja inkontinenssisuojat kuuluvat tällä hetkellä normaaliin 24 %:n arvonlisäveron piiriin. Näitä tuotteita voi kuitenkin verrata apteekeissa myytäviin terveystuotteisiin, joiden arvonlisävero on 10 %. Kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero tulisikin alentaa kymmeneen prosenttiin. Tämä helpottaisi näiden välttämättömien tarvikkeiden hankintaa ja tasoittaisi kuukautissuojista nimenomaan naisille kohdistuvaa erityistä kulurasitetta. 
On tärkeää, että alennettu verokanta koskisi kertakäyttöisten terveyssiteiden, tamponien ja pikkuhousunsuojien lisäksi myös pestävistä materiaaleista valmistettuja suojia ja kuukautiskuppeja. Pestävistä materiaaleista valmistetut suojat ovat ympäristöystävällisempiä kuin kertakäyttöiset, ja ne soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta toisille paremmin kuin kertakäyttöiset tuotteet. Vaikka kestosuojien hankintahinta on korkeampi, tulee niiden elinkaarikustannus kuitenkin yleensä kertakäyttötuotteita halvemmaksi. 
Kansainvälinen vertailu
EU-direktiivi mahdollistaa kuukautis- ja inkontinenssisuojien verottamisen alennetussa farmakologisten tuotteiden kategoriassa. Suojat on siirretty alennettuun arvonlisäverokantaan ainakin Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Keskustelu kuitenkin jatkuu, jotta kuukautissuojat voitaisiin vapauttaa EU:ssa kokonaan arvonlisäverosta. Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa kuukautissuojien arvonlisävero on poistettu kokonaan. Myös Australiassa ja Kanadassa käydään keskustelua kuukautissuojien verotuksesta. 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutukset
Kuukautissuojien ja inkontinenssisuojien siirto alennettuun arvonlisäverokantaan parantaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa, kun kuukautissuojien hinnan laskiessa naisille ja tytöille kohdistuva kustannusrasite pienentyisi. Ikääntyvien ihmisten ja pidätysongelmia aiheuttavista sairauksista kärsivien henkilöiden taloudellista tilannetta helpottaisi inkontinenssisuojien hinnan alentuminen arvolisäveron laskun myötä. 
Taloudelliset vaikutukset
Kuukautissuojien aiheuttamat kulut vaihtelevat suuresti, sillä jokaisen tarve suojille on henkilökohtainen ja vaihtelee elämän aikana. Keskimäärin kuukautissuojia tarvitaan aiempaa enemmän, sillä kuukautiset alkavat aiemmin ja jatkuvat pidempään ja raskauksia on vähemmän. Kuukautissuojien hinnan alentuminen helpottaisi naisten taloudellista asemaa. Kuukautissuojiin voi arvioida kuluvan naisen elämän aikana tuhansia euroja, ja inkontinenssisuojista yksilöille koituvat kustannukset voivat olla vielä merkittävämpiä. Inkontinenssisuojien hinnan alentuminen helpottaisi erityisesti ikääntyneiden taloutta. Veron alentamisen jälkeenkin suojista kertyvä kustannus yksilöille olisi edelleen suuri, mutta kuitenkin nykyistä alhaisempi. Verotuloihin kuukautis- ja inkontinenssisuojien siirto alennettuun arvonlisäveroluokkaan aiheuttaisi menestystä, veromenetyksen suuruus ei kuitenkaan valtiontalouden mittakaavassa olisi kovin suuri. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään arvonlisäverolain (1501/1993) 85 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1202/2011, 492/2012 ja 706/2012, uusi 6 a kohta seuraavasti: 
85 a § 
Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta:  
6 a) kuukautis- ja inkontinenssisuojat;  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 1.2.2017 
Hanna
Sarkkinen
vas
Viimeksi julkaistu 2.2.2017 9.53