Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.32

Lakialoite LA 20/2020 vp 
Jari Myllykoski vas ym. 
 
Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoituksena on korjata yleinen ongelma, jossa maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisten elämää vielä siinäkin vaiheessa, kun velka on maksettu. Lakialoitteessa esitetään muutettavaksi luottotietolakia ja ulosottokaarta siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut. 

PERUSTELUT

Ihmisiä yhteiskunnasta syrjäyttävät pitkäkestoiset maksuhäiriömerkinnät yleistyvät Suomessa. Koronaviruspandemia tulee johtamaan suomalaisten velkaantumisen merkittävään kasvuun ja sitä myötä entistä useampiin maksuhäiriömerkintöihin, kun tuhannet suomalaiset eivät enää selviä veloistaan parhaista yrityksistään huolimatta. Maksuvaikeuksiin joutumisen vaarassa ovat nyt erityisesti irtisanotut ja lomautetut työntekijät ja elinkeinonsa menettäneet yrittäjät. Tästä syystä on entistä ajankohtaisempaa varmistaa, että maksuhäiriömerkinnästä vapautuu nopeasti suoritettuaan velkansa. 

Vuoden 2019 lopussa jo yli 386 700 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Se on lähes 5 000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna ja vastaa yli kahdeksaa prosenttia aikuisväestöstä. 25—34-vuotiaista nuorista miehistä jopa 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkinnästä velalliselle koituvat kielteiset seuraukset ovat merkittäviä. Merkintä voi estää vuokra-asunnon, kotivakuutuksen ja puhelinliittymäsopimuksen saamisen ja jopa estää työllistymisen, mikäli tehtäviin liittyy rahan käsittelyä. 

Lakialoitteessa esitettävillä muutoksilla parannetaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden ihmisten asemaa ja tuetaan heidän taloudenhallintansa kestävyyttä sen sijaan, että maksuhäiriömerkintöjä säilytetään rangaistusluontoisesti. Nykytilanteessa maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottotietorekisterissä kaksi vuotta siinäkin tapauksessa, että velka on suoritettu. Velallisen tulee myös erikseen pyytää ulosottomiestä tekemään luottotietotoiminnan harjoittajalle antamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, eikä maksuhäiriömerkintä siten poistu automaattisesti.  

Lisäksi nykylaissa maksuhäiriömerkintä velasta, joka on jo suoritettu, ei poistu, jos luottotietorekisteriin tulee uudesta velasta maksuhäiriömerkintä. Luottotietolain 18 §:n 3 momentin mukaan 18 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohdassa tarkoitettua merkintää ei ole tarpeen poistaa rekisteristä, jos rekisteröityä koskeva uusi maksuhäiriömerkintä on tehty rekisteriin ennen kuin määräaika aikaisemman merkinnän poistamiselle on 1 tai 2 momentin mukaan kulunut. Tämä on velallisen kannalta täysin kohtuuton säännös. Tässä aloitteessa tämä säännös ehdotetaan poistettavaksi laista.  

Maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluontoinen säilyttäminen velkansa maksaneilla ihmisillä ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa talousvaikeuksien uusiutumiseen tai pahenemiseen. Siksi luottorekisterin ylläpitäjä tulee velvoittaa poistamaan maksuhäiriömerkintä kuukauden kuluessa siitä, kun velkoja tai ulosottomies on ilmoittanut velan suoritetuksi tai vanhentuneeksi taikka velan peruste on poistunut tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon kautta. Luottorekisteriä tulee ylläpitää siten, että rekisterissä oleva voi luotettavasti tarkistaa häntä koskevien eri saatavien tiedot. 

Ulosottomiehellä taas tulee olla velvollisuus tehdä peruuttamisilmoitus ilman velallisen erillistä pyyntöä ulosottoperusteen poistuessa, mikä toteutettaisiin välittömästi teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki luottotietolain 18 ja 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottotietolain (527/2007) 18 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 2 ja 3 momentti sekä  
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 933/2009, uusi 5 momentti ja 20 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
18 § 
Maksuhäiriömerkintöjen ja luokitustietojen säilyttämisajat 
Luottotietorekisteriin merkityt maksuhäiriötiedot on poistettava luottotietorekisteristä seuraavasti: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) velkojan ilmoittamaa maksuhäiriötä ja velallisen tunnustamaa maksuhäiriötä koskevat tiedot kahden vuoden kuluessa siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin; tiedot on kuitenkin poistettava kuukauden kuluessa siitä, kun velkoja tai ulosottomies on ilmoittanut velan suoritetuksi tai vanhentuneeksi taikka velan peruste on poistunut tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon kautta;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos rekisterinpitäjälle on tullut tieto sen saatavan suorittamisesta tai vanhentumisesta, jonka laiminlyönnistä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu merkintä on syntynyt, taikka velan perusteen poistumisesta tuomion tai tuomioistuimen vahvistaman sovinnon myötä, tieto poistetaan heti ilmoituksen saavuttua.  
Kaikki konkurssia koskevat merkinnät on kuitenkin poistettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun viimeisintä konkurssimerkintää koskevat tiedot on poistettu yrityssaneeraus- ja konkurssirekisteristä, ja 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua maksuhäiriötä koskeva merkintä viimeistään neljän vuoden kuluttua sen tekemisestä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Luottotietorekisterin pitäjän tulee ylläpitää luottotietorekisteriä siten, että rekisterissä oleva voi luotettavasti tarkistaa häntä koskevien saatavien tiedot. Virheet ja epäselvyydet tulee poistaa välittömästi. 
20 § 
Henkilöluottotietojen luovuttaminen sähköisesti 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ulosoton tiedot velan suorittamisesta, velan vanhentumisesta taikka velan perusteen poistumisesta tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon perusteella tulee ilmoittaa teknisen käyttöyhteyden avulla välittömästi luottotietotoiminnan harjoittajalle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 32 §:n 3 momentin johdantokappale, sellaisena kuin se on laissa 932/2009, seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
32 § 
Tiedot luottotietotoiminnan harjoittajalle 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ulosottomiehen tulee ilman velallisen erillistä pyyntöä tehdä luottotietotoiminnan harjoittajalle antamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, kun:  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.5.2020 
Jari Myllykoski vas 
Merja Kyllönen vas 
Jussi Saramo vas 
Matti Semi vas 
Pia Lohikoski vas 
Katja Hänninen vas 
Markus Mustajärvi vas 
Johannes Yrttiaho vas 
Mai Kivelä vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Anna Kontula vas 
Arto Satonen kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Heikki Autto kok 
Timo Heinonen kok 
Pauli Kiuru kok 
Heikki Vestman kok 
Jukka Kopra kok 
Elina Lepomäki kok 
Marko Kilpi kok 
Ville Kaunisto kok 
Ruut Sjöblom kok 
Sari Sarkomaa kok 
Pia Kauma kok 
Kalle Jokinen kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Matias Marttinen kok 
Mia Laiho kok 
Kai Mykkänen kok 
Jaana Pelkonen kok 
Kari Tolvanen kok 
Anne-Mari Virolainen kok 
Paula Risikko kok 
Janne Sankelo kok 
Markku Eestilä kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Ville Vähämäki ps 
Sami Savio ps 
Vilhelm Junnila ps 
Jari Ronkainen ps 
Sakari Puisto ps 
Sanna Antikainen ps 
Juho Eerola ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Rami Lehto ps 
Lulu Ranne ps 
Ritva Elomaa ps 
Jani Mäkelä ps 
Ville Tavio ps 
Ari Koponen ps 
Sheikki Laakso ps 
Juha Mäenpää ps 
Jenna Simula ps 
Petri Huru ps 
Veijo Niemi ps 
Veikko Vallin ps 
Jussi Halla-aho ps 
Riikka Purra ps 
Arto Pirttilahti kesk 
Mikko Savola kesk 
Pasi Kivisaari kesk 
Petri Honkonen kesk 
Juha Pylväs kesk 
Hanna Huttunen kesk 
Hanna-Leena Mattila kesk 
Eeva Kalli kesk 
Markus Lohi kesk 
Mikko Kinnunen kesk 
Joonas Könttä kesk 
Pekka Aittakumpu kesk 
Jouni Ovaska kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Ari Torniainen kesk 
Juha Sipilä kesk 
Tuomas Kettunen kesk 
Hilkka Kemppi kesk 
Anu Vehviläinen kesk 
Mikko Kärnä kesk 
Esko Kiviranta kesk 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Atte Harjanne vihr 
Noora Koponen vihr 
Tiina Elo vihr 
Mirka Soinikoski vihr 
Hanna Holopainen vihr 
Satu Hassi vihr 
Sofia Virta vihr 
Mari Holopainen vihr 
Inka Hopsu vihr 
Joakim Strand 
Anders Norrback 
Eva Biaudet 
Anders Adlercreutz 
Sandra Bergqvist 
Mikko Ollikainen 
Mats Löfström 
Veronica Rehn-Kivi 
Katja Taimela sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Raimo Piirainen sd 
Matias Mäkynen sd 
Kim Berg sd 
Heidi Viljanen sd 
Piritta Rantanen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Antero Laukkanen kd 
Peter Östman kd 
Sari Tanus kd 
Sari Essayah kd 
Harry Harkimo liik