Lakialoite
LA
21
2015 vp
Arja
Juvonen
ps
ym.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa esitetään, että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa. Aloitteen tarkoituksena on lapsen aseman parantaminen asianmukaisemmalla rangaistuskäytännöllä sekä rangaistuskäytännön yhdenmukaistaminen törkeissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa.  
PERUSTELUT
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan rangaistus törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta (rikoslain 20 luvun 7 §). Suomalaisessa oikeuskäytännössä siitä voidaan kuitenkin tuomita vähimmäisrangaistuksen mukaan, jolloin vankeustuomio on ehdollinen. Rikoslain 6 luvun 9 §:n (515/2003) mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi (ehdollinen vankeus), jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. 
Esimerkiksi helmikuussa 2013 uutisoitiin käräjäoikeustuomiosta, jossa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista annettiin tuomioksi vuosi ja kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta ja sakkoja. Käräjäoikeus totesi oululaismiehen syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Teko oli kaikilla mittareilla mitattuna erittäin vakava, mutta tuomio ei ollut ankara. Vuonna 2014 Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Lahdessa asuvan miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdolliseen vankeuteen yhdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi. Sen lisäksi tuomitulle määrättiin yhdyskuntapalvelua 60 tuntia. Myös poikkeuksellisen törkeäksi arvioidun niin sanotun Muuramen pedofiilijutun päätekijä tuomittiin lapseen kohdistuneesta törkeästä seksuaalirikoksesta kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen. Uhrille mies velvoitettiin maksamaan 10 000 euron kärsimyskorvaus. 
Viime vuosien aikana vastaavat tapaukset ovat useita kertoja nostaneet julkiseen keskusteluun kysymykset lastensuojelun parantamisesta ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten saattamisesta vastaamaan tekojen haitallisuutta ja vakavuutta. Keskusteluun osallistuneista oikeusasiantuntijoista esimerkiksi KKO:n presidentti Pauliine Koskelo on arvioinut rangaistuskäytännön vaihtelevan erityisesti ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välisessä rajanvedossa. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta on pitänyt ongelmana sitä, että törkeästä seksuaalirikoksesta voidaan antaa ehdollinen vankeusrangaistus. Eduskunnassa asiaan ovat kiinnittäneet huomiota lakialoitteilla esimerkiksi kansanedustajat Päivi Räsänen /kd (LA 17/2010 vp), Kari Tolvanen /kok (LA 33/2011 vp) ja Arja Juvonen /ps (LA 20/2013 vp). 
Rikoslakimme mukaan törkeästä raiskauksesta vähimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Kun törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu lapseen, vähimmäisrangaistus on lievempi, vaikka rikoksen kohteina lapset ovat monin verroin aikuisia puolustuskyvyttömämpiä. Lapset luottavat aikuisiin eivätkä kykene kertomaan uhriksi joutumisestaan varsinkaan perheen sisäisissä tapauksissa, joissa hyväksikäyttö on voinut olla pitkään jatkuvaa. Lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneellä on monesti useampia uhreja. Rikos myös uusitaan usein. Rikoksen uhriksi joutuminen jättää tyypillisesti lapseen pysyvät, vaikeasti parantuvat jäljet, joiden kanssa on tultava toimeen koko loppuelämän ajan. Tällaisissa rikoksissa vankien määrän ja kustannusten kasvu ei voi olla peruste rangaistuksen säilyttämiselle nykyisellä tasolla. Koska lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan lähes poikkeuksetta pitää erityisen julmina, sen tulisi näkyä sekä rikosten rangaistusasteikon määrittelyssä että oikeuskäytännössä. Vähimmäisrangaistuksen korottaminen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahteen vuoteen yhdenmukaistaisi rangaistuskäytäntöä törkeissä tapauksissa ja antaisi asianmukaisen viestin rikoksen todellisesta vakavuudesta, kun siitä ei enää voisi tuomita ehdollista vankeusrangaistusta. 
Lakialoitteen kannattavuusarvioinnin, eli poliittisen uudistustahdon kannalta samansuuntaisesti hallitusohjelmaan on myös kirjattu tärkeimpien oikeusasioita koskevien lainsäädäntöhankkeiden päälinjoina, että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan ja varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen, ja tarkistetaan ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia. Viimeksi mainitusta vaihtoehtoina olisivat esimerkiksi lyhyt ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus (Ratkaisujen Suomi, Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, s. 37). 
Lakialoitteeseen sisältyvää ehdotusta voidaan luonnehtia vaikutuksiltaan yhteiskunnalliseksi. Tämä koskee lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuuden korostamista sekä heidän perus- ja ihmisoikeuksiensa ja seksuaalisen itsemääräämisoikeutensa suojan parantamista. Tältä kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti perustuslaissa suojatut oikeudet henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (7 §) ja yksityiselämän suojaan (10 §). Aloitteen ehdotusten voidaan toteutuessaan jossain määrin myös arvioida vähentävän lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, kun rangaistuksen pelko estää tekemästä rikosta tai ainakin tekee rikoksen tekijälleen epäedulliseksi.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  rikoslain  (39/1889)  20 luvun 7 §:n 1 momentti,  sellaisena  kuin  se  on  laissa 540/2011, seuraavasti: 
20 luku 
Seksuaalirikoksista 
7 § 
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
Jos 
1) tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa taikka 
2) lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä 
a) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, 
b) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai 
c) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen aseman vuoksi 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 21.9.2015 
Arja
Juvonen
ps
Anne
Louhelainen
ps
Olli
Immonen
eimm
Mika
Raatikainen
ps
Laura
Huhtasaari
ps
Ville
Tavio
ps
Simon
Elo
ps
Pentti
Oinonen
ps
Jani
Mäkelä
ps
Reijo
Hongisto
ps
Kimmo
Kivelä
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Rami
Lehto
ps
Kaj
Turunen
ps
Jari
Ronkainen
ps
Mika
Niikko
ps
Martti
Mölsä
ps
Lea
Mäkipää
ps
Ari
Jalonen
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Ritva
Elomaa
ps
Sami
Savio
ps
Maria
Tolppanen
ps
Ville
Vähämäki
ps
Veera
Ruoho
ps
Sari
Tanus
kd
Hanna
Kosonen
kesk
Martti
Talja
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Jaana
Pelkonen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Pirkko
Mattila
ps
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Satu
Taavitsainen
sd
Harry
Harkimo
kok
Kari
Kulmala
ps
Juha
Pylväs
kesk
Antti
Kurvinen
kesk
Ville
Skinnari
sd
Katri
Kulmuni
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Mikko
Savola
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Marisanna
Jarva
kesk
Sari
Multala
kok
Susanna
Koski
kok
Emma
Kari
vihr
Peter
Östman
kd
Sampo
Terho
ps
Eerikki
Viljanen
kesk
Nasima
Razmyar
sd
Mikko
Kärnä
kesk
Joona
Räsänen
sd
Markku
Eestilä
kok
Hannu
Hoskonen
kesk
Wille
Rydman
kok
Leena
Meri
ps
Juho
Eerola
ps
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Sanna
Lauslahti
kok
Lasse
Hautala
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Eero
Lehti
kok
Harri
Jaskari
kok
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Seppo
Kääriäinen
kesk
Esko
Kiviranta
kesk
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Päivi
Räsänen
kd
Ben
Zyskowicz
kok
Pertti
Salolainen
kok
Tapani
Tölli
kesk
Timo
Kalli
kesk
Pekka
Haavisto
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Markku
Pakkanen
kesk
Jukka
Kopra
kok
Tiina
Elovaara
ps
Silvia
Modig
vas
Timo
Heinonen
kok
Kalle
Jokinen
kok
Jyrki
Kasvi
vihr
Jani
Toivola
vihr
Touko
Aalto
vihr
Jari
Myllykoski
vas
Harry
Wallin
sd
Sofia
Vikman
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Jari
Leppä
kesk
Sari
Essayah
kd
Lauri
Ihalainen
sd
Johanna
Karimäki
vihr
Markus
Mustajärvi
vas
Matti
Semi
vas
Ville
Niinistö
vihr
Susanna
Huovinen
sd
Antero
Laukkanen
kd
Elsi
Katainen
kesk
Anne
Kalmari
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Tom
Packalén
ps
Viimeksi julkaistu 27.10.2015 10:02