Lakialoite
LA
21
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia siten, että valtion televisio- ja radiorahastolle suoritettavan rahoituksen määräraha olisi 432 112 000 euroa vuonna 2020.  
Yleisradiosta on esitetty huomattavasti arvostelua. Etupäässä epäkohtana on pidetty Yle-veroa. Yle-veron lakkauttamista koskien pantiin vireille myös kansalaisaloite (Yle-vero on lakkautettava 15.5.2016, OM 15/52/2016). Kansalaisaloite keräsi 22 670 kannatusilmoitusta. Toisaalta vuonna 2016 Yle-vero poistui 300 000 pienituloisimmalta (Ylen rahoitusta ja asemaa miettineen yleisparlamentaarinen työryhmän yhteisymmärrys 30.6.2016). 
Arvostelu on kohdistunut myös siihen, ettei Yle ole poliittisesti sitoutumaton. Tämä ilmenee mm. poliittisesti valitusta hallintoneuvostosta. Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Tästäkin syystä myös Yleisradion ohjelmistoa on pidetty epätyydyttävänä. Toisaalta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ään sisältynyt säännös julkisen palvelun ohjelmatoimintaa koskeneesta "monikulttuurisuuden edistämisestä" muutettiin lailla (28.6.2017/436) suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Keskeistä on, että tiedotusvälineet vaikuttavat aktiivisesti siihen, mistä keskustellaan. 
Yleisradion asema tiedonvälittäjänä on myös muuttunut, koska internetin käyttö tärkeimpänä viestintävälinenä on lisääntynyt. Erityisesti sosiaalinen media on varsinkin nuorten käytössä, ja sen kattavuus on maailmanlaajuinen. Myös kaupallinen media on laajentunut merkittävästi. Yleisradiota ylläpidetään verorahoilla, ja sitä koskevaa sääntelyä selittävät merkittävällä tavalla myös taloudelliset taustatekijät. Ylen tulee tehostaa ja uudelleenorganisoida toimintaansa, kuten muidenkin.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1010/2018, uusi 4 momentti seuraavasti: 
3 § 
Valtion televisio- ja radiorahasto ja sen varat  
Edellä säädetystä poiketen 2 momentissa tarkoitettu määräraha on 432 112 000 euroa vuonna 2020. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 14.44