Lakialoite
LA
22
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Perintöverojen maksuunpano aiheuttaa epäoikeudenmukaisia ja täysin kohtuuttomia tilanteita läheisen kuoleman jälkeen. Vero tulee maksuun henkilön kuoleman jälkeen, mutta omaisuus ei usein tule perinnönsaajan haltuun, koska leskellä on oikeus pitää puolisoiden yhteinen koti hallussaan (lesken hallintaoikeus). Lesken periessä puolison jää lesken vähennyksen jälkeen usein maksettavaa, vaikka omaisuutena olisi vain tavanomainen omaisuus, kuten yhteinen asunto. Joskus perillinen saattaa joutua realisoimaan omaisuuttaan, ottamaan velkaa tai pahimmassa tapauksessa jopa luopumaan perinnöstä.  
Perintöverotusta on asteittain kohtuullistettava erityisesti poistamalla ne kohtuuttomuudet, jotka koskevat leskeä ja perittävän lapsia. Verotus kaipaa uudistusta erityisesti lesken ja lasten aseman parantamiseksi sekä lesken hallinta-ajan rauhoittamiseksi verotukselta. Lesken ja alaikäisten rintaperillisten verovähennys ei aina riitä poistamaan ongelmaa, vaan veron maksuunpanoa tulee siirtää siten, että vero maksetaan asumisesta molempien puolisoiden kuoltua tai omaisuuden muuten siirtyessä saajan vapaaseen hallintaan.  
Aloite liittyy talousarvioaloitteeseen perintäverotuksen oikeudenmukaistamiseksi (-20 000 000 euroa) ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 7 §:ään uusi 2 momentti ja 7 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1063/2007, uusi 2 momentti seuraavasti:  
7 § 
Sellaisesta omaisuudesta, joka tulee perilliselle tai testamentinsaajalle myöhemmin eloonjääneen puolison pitäessä perintökaaren 3 luvun 1 a §:n mukaisesti hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon, velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa vasta sitten, kun eloonjääneen puolison hallintaoikeus on lakannut.  
7 b § 
Perinnönjättäjän aviopuoliso ei ole velvollinen suorittamaan perintöveroa myöskään perintökaaren 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitetusta puolisoiden yhteisenä kotina käytetystä asunnosta. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 14.46