Lakialoite
LA
23
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Lääkkeistä aiheutuvat kustannukset erityisesti pienituloisimmille, työttömille ja eläkeläisille ovat merkittävä kuluerä kokonaistoimeentuloa ajatellen. Perussuomalaiset kantaa huolta vähävaraisten asemasta ja katsoo, että lääkekustannusten kasvua olisi hillittävä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, millä keinoin varmistettaisiin, että vähävaraisetkin pystyvät tosiasiallisesti hankkimaan tarvitsemansa lääkkeet. Keinona voisi olla joko lääkkeiden omavastuun poistaminen, jaksottaminen tai merkittävä laskeminen kahden vähätuloisimman tulodesiilin osalta. Aloitteessa ehdotetaan sairausvakuutuslaista poistettavaksi pienituloisilta vakuutetun alkuomavastuu eli vastuu siltä osin kuin kustannukset ylittävät 50 euroa saman kalenterivuoden aikana. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 252/2015 ja 1319/2018, uusi 3 momentti seuraavasti: 
5 luku 
Lääkekorvaukset  
8 § 
Vuosiomavastuu ja oikeus lisäkorvaukseen 
Vuosiomavastuuta vähennetään pienituloisille henkilöille summalla, jonka suuruus vahvistetaan erikseen valtioneuvoston asetuksella. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 14.47