Lakialoite
LA
24
2015 vp
Maria
Guzenina
sd
ym.
Lakialoite laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Eduskunnalle
PERUSTELUT
Kotihoidon työntekijät kohtaavat usein pysäköintiongelmia asiakaskäynneillään etenkin suurten kaupunkien keskustoissa. Hoitohenkilökunnalla ei ole esimerkiksi huoltoajoneuvoille myönnettävää oikeutta pysäköidä piha-alueelle. Autopaikan etsiminen usein hyvin kaukaakin asiakkaan kodista vie kotihoitajien arvokasta aikaa heidän varsinaisesta työstään.  
Mikäli kotihoidon työntekijä jättää työautonsa sakkopaikalle, tästä aiheutuvat kustannukset joutuu hän maksamaan itse.  
Tilanne on kohtuuton. 
Tieliikennelain 28 b §:n mukaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Mainitulla pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, alueelle, jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty, sekä rajoitusta pitemmäksi ajaksi sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Milloin tällaisesta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, on ajoneuvo poliisin kehotuksesta siirrettävä. 
Muunlaisia erityisiä pysäköintilupia ei ole sisällytetty tieliikennelain säännöksiin. 
Edellä mainitut oikeudet sisältävän pysäköintiluvan myöntäminen myös kotisairaanhoidon henkilöstölle olisi kohtuullista, jotta työskentely kotisairaanhoidossa olisi joustavaa. Tieliikennelakiin tulisikin lisätä uusi 28 d §, joka antaisi edellä mainitun kaltaiset oikeudet pysäköintiin.  
Kunnilla ei nykyään ole oikeutta myöntää pysäköintilupia. Tässä tapauksessa kunta kuitenkin olisi asiantuntevin taho määrittelemään pysäköintilupaan oikeutetut tahot. 
Yksityiskohtaisemmat määräykset pysäköintiluvasta ja sen käytöstä sekä lupakortin ulkoasusta annettaisiin asetuksella. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
tieliikennelain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tieliikennelakiin (267/1981) uusi 28 d § seuraavasti: 
28 d § 
Kotisairaanhoitoa antavan laitoksen pysäköintilupa 
Kunnan tekninen toimi tai sitä vastaava kunnan toimielin voi myöntää kunnallisen tai yksityisen hoitolaitoksen tarjoamaan kotisairaanhoitoon liittyvää tehtävää varten pysäköintiluvan. 
Tällä luvalla saa ajoneuvon pysäköidä:  
1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta; 
2) alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kuitenkin niin, että mahdollistetaan hätäteiden käyttö; ja 
3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.  
Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle. 
Milloin 1 momentissa tarkoitetusta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 21.10.2015 
Maria
Guzenina
sd
Ville
Skinnari
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Timo
Harakka
sd
Sirpa
Paatero
sd
Krista
Kiuru
sd
Tarja
Filatov
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Nasima
Razmyar
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Katja
Taimela
sd
Sanna
Marin
sd
Ilkka
Kantola
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Kimmo
Kivelä
ps
Mikaela
Nylander
r
Tytti
Tuppurainen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Pia
Viitanen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Harry
Wallin
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Li
Andersson
vas
Katja
Hänninen
vas
Antero
Laukkanen
kd
Tom
Packalén
ps
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Pirkko
Mattila
ps
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Sanna
Lauslahti
kok
Viimeksi julkaistu 27.10.2015 13.22