Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 24/2015 vp

Viimeksi julkaistu 27.10.2015 13.22

Lakialoite LA 24/2015 vp Lakialoite laiksi tieliikennelain muuttamisesta

MariaGuzeninasdym.

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Kotihoidon työntekijät kohtaavat usein pysäköintiongelmia asiakaskäynneillään etenkin suurten kaupunkien keskustoissa. Hoitohenkilökunnalla ei ole esimerkiksi huoltoajoneuvoille myönnettävää oikeutta pysäköidä piha-alueelle. Autopaikan etsiminen usein hyvin kaukaakin asiakkaan kodista vie kotihoitajien arvokasta aikaa heidän varsinaisesta työstään.  

Mikäli kotihoidon työntekijä jättää työautonsa sakkopaikalle, tästä aiheutuvat kustannukset joutuu hän maksamaan itse.  

Tilanne on kohtuuton. 

Tieliikennelain 28 b §:n mukaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Mainitulla pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, alueelle, jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty, sekä rajoitusta pitemmäksi ajaksi sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Milloin tällaisesta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, on ajoneuvo poliisin kehotuksesta siirrettävä. 

Muunlaisia erityisiä pysäköintilupia ei ole sisällytetty tieliikennelain säännöksiin. 

Edellä mainitut oikeudet sisältävän pysäköintiluvan myöntäminen myös kotisairaanhoidon henkilöstölle olisi kohtuullista, jotta työskentely kotisairaanhoidossa olisi joustavaa. Tieliikennelakiin tulisikin lisätä uusi 28 d §, joka antaisi edellä mainitun kaltaiset oikeudet pysäköintiin.  

Kunnilla ei nykyään ole oikeutta myöntää pysäköintilupia. Tässä tapauksessa kunta kuitenkin olisi asiantuntevin taho määrittelemään pysäköintilupaan oikeutetut tahot. 

Yksityiskohtaisemmat määräykset pysäköintiluvasta ja sen käytöstä sekä lupakortin ulkoasusta annettaisiin asetuksella. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tieliikennelakiin (267/1981) uusi 28 d § seuraavasti: 
28 d § 
Kotisairaanhoitoa antavan laitoksen pysäköintilupa 
Kunnan tekninen toimi tai sitä vastaava kunnan toimielin voi myöntää kunnallisen tai yksityisen hoitolaitoksen tarjoamaan kotisairaanhoitoon liittyvää tehtävää varten pysäköintiluvan. 
Tällä luvalla saa ajoneuvon pysäköidä:  
1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta; 
2) alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kuitenkin niin, että mahdollistetaan hätäteiden käyttö; ja 
3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.  
Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle. 
Milloin 1 momentissa tarkoitetusta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 21.10.2015 
MariaGuzeninasd
VilleSkinnarisd
MaaritFeldt-Rantasd
LauriIhalainensd
TimoHarakkasd
SirpaPaaterosd
KristaKiurusd
TarjaFilatovsd
SatuTaavitsainensd
NasimaRazmyarsd
AnneliKiljunensd
TuulaHaatainensd
KatjaTaimelasd
SannaMarinsd
IlkkaKantolasd
MerjaMäkisalo-Ropponensd
KristaMikkonenvihr
KimmoKiveläps
MikaelaNylanderr
TyttiTuppurainensd
Eeva-JohannaElorantasd
PiaViitanensd
JukkaGustafssonsd
HarryWallinsd
JohannaOjala-Niemeläsd
LiAnderssonvas
KatjaHänninenvas
AnteroLaukkanenkd
TomPackalénps
JaanaLaitinen-Pesolakok
PirkkoMattilaps
Vesa-MattiSaarakkalaps
SannaLauslahtikok