Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.29

Lakialoite LA 24/2015 vp 
Maria Guzenina sd ym. 
 
Lakialoite laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Kotihoidon työntekijät kohtaavat usein pysäköintiongelmia asiakaskäynneillään etenkin suurten kaupunkien keskustoissa. Hoitohenkilökunnalla ei ole esimerkiksi huoltoajoneuvoille myönnettävää oikeutta pysäköidä piha-alueelle. Autopaikan etsiminen usein hyvin kaukaakin asiakkaan kodista vie kotihoitajien arvokasta aikaa heidän varsinaisesta työstään.  

Mikäli kotihoidon työntekijä jättää työautonsa sakkopaikalle, tästä aiheutuvat kustannukset joutuu hän maksamaan itse.  

Tilanne on kohtuuton. 

Tieliikennelain 28 b §:n mukaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Mainitulla pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, alueelle, jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty, sekä rajoitusta pitemmäksi ajaksi sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Milloin tällaisesta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, on ajoneuvo poliisin kehotuksesta siirrettävä. 

Muunlaisia erityisiä pysäköintilupia ei ole sisällytetty tieliikennelain säännöksiin. 

Edellä mainitut oikeudet sisältävän pysäköintiluvan myöntäminen myös kotisairaanhoidon henkilöstölle olisi kohtuullista, jotta työskentely kotisairaanhoidossa olisi joustavaa. Tieliikennelakiin tulisikin lisätä uusi 28 d §, joka antaisi edellä mainitun kaltaiset oikeudet pysäköintiin.  

Kunnilla ei nykyään ole oikeutta myöntää pysäköintilupia. Tässä tapauksessa kunta kuitenkin olisi asiantuntevin taho määrittelemään pysäköintilupaan oikeutetut tahot. 

Yksityiskohtaisemmat määräykset pysäköintiluvasta ja sen käytöstä sekä lupakortin ulkoasusta annettaisiin asetuksella. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään tieliikennelakiin (267/1981) uusi 28 d § seuraavasti: 
28 d § 
Kotisairaanhoitoa antavan laitoksen pysäköintilupa 
Kunnan tekninen toimi tai sitä vastaava kunnan toimielin voi myöntää kunnallisen tai yksityisen hoitolaitoksen tarjoamaan kotisairaanhoitoon liittyvää tehtävää varten pysäköintiluvan. 
Tällä luvalla saa ajoneuvon pysäköidä:  
1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta; 
2) alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kuitenkin niin, että mahdollistetaan hätäteiden käyttö; ja 
3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.  
Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle. 
Milloin 1 momentissa tarkoitetusta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 21.10.2015 
Maria Guzenina sd 
Ville Skinnari sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Lauri Ihalainen sd 
Timo Harakka sd 
Sirpa Paatero sd 
Krista Kiuru sd 
Tarja Filatov sd 
Satu Taavitsainen sd 
Nasima Razmyar sd 
Anneli Kiljunen sd 
Tuula Haatainen sd 
Katja Taimela sd 
Sanna Marin sd 
Ilkka Kantola sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Krista Mikkonen vihr 
Kimmo Kivelä ps 
Mikaela Nylander 
Tytti Tuppurainen sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Pia Viitanen sd 
Jukka Gustafsson sd 
Harry Wallin sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Li Andersson vas 
Katja Hänninen vas 
Antero Laukkanen kd 
Tom Packalén ps 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Pirkko Mattila ps 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Sanna Lauslahti kok