Lakialoite
LA
24
2018 vp
Arto
Satonen
kok
ym.
Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Kuluttajansuojalain 7 lukuun esitetään lisättäväksi korkeariskisten vakuudettomien kulutusluottojen, ts. pikavippien, markkinointikieltoa koskeva uusi 8 a §. Säännöksellä kielletään markkinoimasta sellaisia vakuudettomia kulutusluottoja, joiden todellinen vuosikorko ylittää kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n mukaisen viitekoron lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Markkinointikielto ei koskisi luottokorttien tai muiden vakiintuneiden ja kohtuullisen koron sisältävien rahoi-tusinstrumenttien mainontaa. 
PERUSTELUT
Ylivelkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Maksuhäiriömerkintöjen ja ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Yksi syy ylivelkaantumiseen on korkeariskisten kulutusluottojen yleistyminen. Korkeat vuosikorot yhdistettynä järjestelypalkkioihin nostavat pikavippien kustannukset korkeiksi. Viime vuosina tehdyillä muutoksilla on pystytty jossain määrin hillitsemään ylisuurien korkojen ja muiden kustannusten perimistä, mutta tehokasta ratkaisua ylivelkaantumisen hillitsemiseen ei ole löytynyt. 
Maksuhäiriömerkintöjen määrä on ollut pitkään kasvussa. Viime aikoina on ollut havaittavissa, että merkinnät kasaantuvat entistä enemmän samoille henkilöille. Vuoden 2017 lopulla maksuhäiriömerkinnän saaneita henkilöitä oli lähes 400 000. Pikavipit ja niiden takaisinmaksun laiminlyönti aiheuttavat merkittävän osan uusista maksuhäiriömerkinnöistä. Pikavipit soveltuvat harvinaisen huonosti velkojen uudelleenjärjestelyyn, minkä vuoksi sosiaalisen luototuksen menetelmiä ja käyttöä tulisi nykyisestä lisätä. 
Ylivelkaantumiseen on pyritty puuttumaan pikavippien tarjontaa ja niiden korkoja sääntelemällä. Suomessa alle 2 000 euron pikavippejä koskee kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattosääntely. Lisäksi luotonantajalla on velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus luoton myöntämistä harkitessaan. Monista muista Euroopan maista poiketen Suomessa ei ole otettu käyttöön positiivista luottorekisteriä. 
Aluehallintoviraston tehtävänä on yhdessä kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa valvoa pikavippiyhtiöiden toimintaa. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä velvoittaa pikavippiyhtiöitä rekisteröitymään Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantajarekisteriin. Rekisteristä käyvät ilmi kaikki ne toimijat, joilla on oikeus harjoittaa pikavippien myöntämistä Suomessa. Rekisteriä olisi mahdollista käyttää hyväksi markkinointikiellon valvomisessa. 
Markkinoinnilla on keskeinen vaikutus pikavippien kysyntään. Pikavippejä markkinoidaan eri medioissa hyvin voimakkaasti. Pikavippilainoja otetaan myös usein ns. heräteostoksina, minkä vuoksi markkinoinnilla on erityisen korostunut merkitys. Tämän vuoksi useissa Euroopan maissa on lainsäädännön keinoin vaikutettu pikavippien markkinointiin. Hollannissa sääntelyssä on menty pisimmälle kieltämällä pikavippien markkinointi kokonaan. 
Kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luku koskee kuluttajahyödykkeiden markkinointia. Lain 7 luvussa säädetään kuluttajaluotoista. Lakiteknisesti pikavippien markkinointikiellosta olisi perustelluinta säännellä kuluttajaluottoja koskevassa 7 luvussa. Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 pykälässä säännellään kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista.  
Kuluttajansuojalain uusi 7 luvun 8 a § koskisi eräiden korkeariskisten kuluttajaluottojen markkinointikieltoa. Säännöksen tarkoituksena on kieltää korkeariskisten vakuudettomien kulutusluottojen markkinointi. Sen sijaan tavanomaisten vakuudettomien kulutusluottojen, kuten luottokorttien, markkinointia säännöksellä ei kielletä. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukuun uusi 8 a § seuraavasti: 
7 luku 
Kuluttajaluotot 
8 a § 
Eräiden korkeariskisten kulutusluottojen markkinointikielto 
Sellaisia vakuudettomia kulutusluottoja, joiden todellinen vuosikorko ylittää tämän luvun 17 a §:n mukaisesti viitekoron lisättynä 50 prosenttiyksilöllä, ei saa markkinoida. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 1.6.2018 
Arto
Satonen
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Raija
Vahasalo
kok
Harri
Jaskari
kok
Pauli
Kiuru
kok
Timo
Heinonen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Sari
Raassina
kok
Sofia
Vikman
kok
Mia
Laiho
kok
Kaj
Turunen
kok
Veera
Ruoho
kok
Eero
Lehti
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Wille
Rydman
kok
Lenita
Toivakka
kok
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Ville
Vähämäki
ps
Martti
Mölsä
sin
Jari
Myllykoski
vas
Lasse
Hautala
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Kari
Uotila
vas
Anne
Kalmari
kesk
Juho
Eerola
ps
Markus
Mustajärvi
vas
Stefan
Wallin
r
Anders
Adlercreutz
r
Pia
Kauma
kok
Markku
Eestilä
kok
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Arto
Pirttilahti
kesk
Timo V.
Korhonen
kesk
Esko
Kiviranta
kesk
Kimmo
Kivelä
sin
Ari
Jalonen
sin
Pekka
Puska
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Hanna
Halmeenpää
vihr
Laura
Huhtasaari
ps
Jani
Mäkelä
ps
Aila
Paloniemi
kesk
Reijo
Hongisto
sin
Ozan
Yanar
vihr
Hanna
Kosonen
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Marisanna
Jarva
kesk
Ritva
Elomaa
ps
Riitta
Myller
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Markku
Pakkanen
kesk
Susanna
Huovinen
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Toimi
Kankaanniemi
ps
Ilmari
Nurminen
sd
Eva
Biaudet
r
Hanna
Sarkkinen
vas
Katja
Hänninen
vas
Mika
Kari
sd
Mirja
Vehkaperä
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Jukka
Kopra
kok
Sari
Essayah
kd
Antti
Rantakangas
kesk
Markku
Rossi
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Maria
Tolppanen
sd
Katja
Taimela
sd
Johanna
Karimäki
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Pia
Viitanen
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Katri
Kulmuni
kesk
Mikko
Savola
kesk
Jukka
Gustafsson
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Mika
Raatikainen
ps
Eero
Reijonen
kesk
Krista
Kiuru
sd
Matti
Torvinen
sin
Pilvi
Torsti
sd
Rami
Lehto
ps
Sirpa
Paatero
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Tarja
Filatov
sd
Silvia
Modig
vas
Päivi
Räsänen
kd
Peter
Östman
kd
Eerikki
Viljanen
kesk
Antti
Kurvinen
kesk
Pentti
Oinonen
sin
Satu
Taavitsainen
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Arja
Juvonen
ps
Pertti
Salolainen
kok
Anna-Maja
Henriksson
r
Thomas
Blomqvist
r
Petri
Honkonen
kesk
Mika
Niikko
ps
Leena
Meri
ps
Ari
Torniainen
kesk
Matti
Semi
vas
Harry
Wallin
sd
Eero
Suutari
kok
Satu
Hassi
vihr
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Viimeksi julkaistu 4.6.2018 12.21