Lakialoite
LA
24
2019 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esitämme tällä lakialoitteella, että keliaakikoiden ruokavaliokorvaus palautetaan siten, että oikeus keliakiakorvaukseen olisi 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jolla keliakia tai ihokeliakia on asianmukaisesti todettu ja sen takia on ehdottoman välttämätöntä käyttää jatkuvasti ainoastaan gluteenittomia tuotteita. Keliakiakorvaus olisi 31 euroa kuukaudessa, ja sitä voitaisiin maksaa samanaikaisesti vammaistuen tai hoitotuen kanssa. Korvauksen hakemisesta säädetään erikseen. 
PERUSTELUT
Keliakia on vakava, perinnöllinen, parantumaton autoimmuunisairaus, jonka ainoana hoitona on elinikäinen, ehdottoman tarkka gluteeniton erityisruokavalio. Jo hyvin pienet määrät gluteenia ruokavaliossa riittävät käynnistämään ohutsuolta vaurioittavan reaktion ja vaarantamaan keliakiapotilaan terveyden. Hoitamaton tai huonosti hoidettu keliakia lisää riskiä sairastua moniin muihin vakaviin sairauksiin, kuten osteoporoosiin, anemiaan, masennukseen ja suoliston syöpään. Hoitamaton keliakia aiheuttaa monenlaisten vatsavaivojen lisäksi myös lapsettomuutta, hermosto-oireita, nivelsairauksia ja lapsilla kasvuhäiriöitä ja murrosiän viivästymistä.  
Hallitus poisti vuoden 2016 alusta keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen, jota keliakiaa sairastavat olivat voineet hakea vuodesta 2002 lähtien gluteenittomasta ruokavaliosta aiheutuvien merkittävien lisäkustannusten kattamiseksi. Ennen korvauksen poistamista keliakiakorvauksen määrä oli 23,60 euroa kuukaudessa 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille keliaakikoille. Vuoden 2015 lopussa ruokavaliokorvauksen saajia oli Kelan tilaston mukaan 34 520.  
Arvion mukaan vuonna 2019 olisi 38 500 keliakiaa sairastavaa henkilöä, joilla sairaus on asianmukaisesti diagnosoitu. Keliakia voidaan todeta mittaamalla verestä keliakian vasta-aineet, tutkimalla koepala ohutsuolesta tai ihokeliakiassa tutkimalla koepala iholta.  
Vuoden 2017 hintaselvityksen mukaan keliakian hoidon kustannukset ovat 62 euroa kuukaudessa eli 744 euroa vuodessa. Keliakia on autoimmuunisairaus. Useisiin autoimmuunisairauksiin on käytössä lääkehoito, ja yhteiskunta tukee niiden hoitoa lääkkeiden erityiskorvauksella (65 % tai 100 %). Keliaakikon lääkkeenä toimii gluteeniton ruokavalio, minkä vuoksi se tulee rinnastaa lääkärin määräämään lääkehoitoon ja keliaakikoiden ruokavaliosta tulevat lisäkustannukset tulee rinnastaa muiden vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkekorvauksiin.  
Keliakia on myös perinnöllinen tauti, mistä johtuen keliakiakorvauksen merkitys sairauden hoitamisen kannalta korostuu erityisesti perheissä. Lapsiperheiden ohella keliakiakorvauksen erittäin tärkeä merkitys korostuu erityisesti pienituloisten, opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten kohdalla. Huomioitavaa myös on, että hoitamattomasta tai huonosti hoidetusta keliakiasta aiheutuneet lisäsairaudet aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä lisäkustannuksia lääkärikäynteinä, tutkimuskuluina, lääkekorvauksina ja sairauspoissaoloina.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1050/2009 ja 1452/2015, siitä lailla 1452/2015 kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti sekä lakiin siitä lailla 1452/2015 kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 § seuraavasti: 
2 § 
Etuudet 
Vammaisetuutena pidetään myös 14 §:ssä säädettyä keliakiakorvausta, joka myönnetään toistaiseksi. 
2 luku 
Vammaisetuudet 
14 § 
Keliakiakorvaus 
Oikeus keliakiakorvaukseen on 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka on asianmukaisesti määritellyn keliakian tai ihokeliakian takia ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita. Keliakiakorvaus on 31 euroa kuukaudessa.  
Keliakiakorvausta voidaan maksaa samanaikaisesti vammaistuen tai hoitotuen kanssa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 23.10.2019 
Sari
Tanus
kd
Ritva
Elomaa
ps
Rami
Lehto
ps
Jari
Ronkainen
ps
Veijo
Niemi
ps
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Antero
Laukkanen
kd
Toimi
Kankaanniemi
ps
Mari
Rantanen
ps
Peter
Östman
kd
Markus
Lohi
kesk
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Pia
Kauma
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Petri
Honkonen
kesk
Kimmo
Kiljunen
sd
Veikko
Vallin
ps
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Pauli
Kiuru
kok
Arja
Juvonen
ps
Mikko
Lundén
ps
Johannes
Koskinen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Leena
Meri
ps
Arto
Satonen
kok
Kari
Tolvanen
kok
Paula
Risikko
kok
Pia
Viitanen
sd
Marko
Asell
sd
Sofia
Vikman
kok
Sheikki
Laakso
ps
Ari
Koponen
ps
Vilhelm
Junnila
ps
Jouni
Kotiaho
ps
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Sami
Savio
ps
Sanna
Antikainen
ps
Olli
Immonen
ps
Katja
Hänninen
vas
Raimo
Piirainen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Sakari
Puisto
ps
Hanna
Huttunen
kesk
Janne
Sankelo
kok
Marko
Kilpi
kok
Atte
Harjanne
vihr
Jukka
Kopra
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Mika
Niikko
ps
Mauri
Peltokangas
ps
Harry
Harkimo
liik
Satu
Hassi
vihr
Heikki
Vestman
kok
Jukka
Gustafsson
sd
Mari-Leena
Talvitie
kok
Sari
Multala
kok
Ville
Kaunisto
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Ruut
Sjöblom
kok
Timo
Heinonen
kok
Kaisa
Juuso
ps
Ano
Turtiainen
ps
Minna
Reijonen
ps
Kim
Berg
sd
Heikki
Autto
kok
Sebastian
Tynkkynen
ps
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 14.59