Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.24

Lakialoite LA 24/2020 vp 
Pihla Keto-Huovinen kok ym. 
 
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoituksena on lisätä rikoslain 17 lukuun uusi 17 a §, jossa säädetään raakaa väkivaltaa sisältävien kuvamateriaalien hallussapito levittämisen ohella rangaistavaksi, muuttaa rikoslain 17 luvun 18 §:ää siten, että myös yhden tiedoston levittäminen olisi nykyisen useamman tiedoston levittämisen ohella rikos, korottaa rikoslain 17 luvun 19 §:n rangaistusmaksimi kahteen vuoteen ja muuttaa rikoksen nimike lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapidoksi ja lisätä rikoslain 17 lukuun uusi 19 a §, jossa säädetään rangaistavaksi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapidon törkeä tekomuoto.  

PERUSTELUT

Yleisperustelut

Internetissä leviää valtavia määriä lasten hyväksikäyttömateriaalia samoin kuin materiaalia, joissa lapsiin kohdistetaan vakavaa väkivaltaa. Internetissä leviävissä kuvissa ja tallenteissa on eri-ikäisiä lapsia, jotka kaikki ovat joutuneet hyväksikäytetyiksi ja/tai raiskatuiksi tai raa'an väkivallan kohteiksi. 

Ongelma on kasvava. Vuonna 2019 poliisin tietoon tuli 89 törkeää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisrikosta, mikä on enemmän kuin kolmena edellisenä vuonna (2015—2018) yhteensä, jolloin vastaavia rikoksia tuli poliisin tietoon yhteensä 62 kappaletta. Myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitorikosten määrä on kasvanut vuoden 2017 106 tapauksesta 122 tapaukseen vuonna 2018 ja edelleen 161 tapaukseen vuonna 2019. 

Näitä järkyttäviä rikoksia koskeva lainsäädäntömme ei ole pysynyt tietotekniikan kehittymisen perässä. Tämän lakialoitteen tarkoituksena on parantaa lasten rikosoikeudellista suojaa päivittämällä lainsäädäntö nykyaikaan. 

Yksityiskohtaiset perustelut

17 a §. Väkivaltakuvauksen hallussapito

Internetissä leviää valtavia määriä lasten hyväksikäyttömateriaalia, mutta sen rinnalla myös erilaista väkivaltamateriaalia, joissa lapsia kidutetaan ja pahoinpidellään. Nykyisen lainsäädännön mukaan väkivaltakuvauksen hallussapito ei Suomessa ole rikos. Suomessa materiaalia saa ladata ja katsoa, mutta rangaistavaa siitä tulee vasta, jos sitä levittää eteenpäin. 

Poliisin mukaan lasten pahoinpitelykuvauksia tuotetaan koko ajan enemmän ja kotietsinnöillä löytyy videoita raa'asta väkivallasta ja jopa vauvan tappamisesta. Näissä tilanteissa, jos näyttöä levittämisestä ei saada, tällaisen raa'an väkivaltamateriaalin hallussapidosta ei tule nykyisen lainsäädännön mukaan mitään seuraamusta. Tällaisen materiaalin lataaminen ja hallussapito kuitenkin osoittaa tekijässä poikkeuksellista väkivallan ihannointia, ja materiaalia käytetään seksuaalisiin tarkoituksiin. Tämän johdosta raa'an väkivaltamateriaalin hallussapidon säätäminen rangaistavaksi on perusteltua. 

18 §. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

Nuoruusiällä tapahtuva seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa uhrille vakavia traumoja. Internetissä tapahtuva lasten hyväksikäyttö on laaja ja kasvava ongelma. Esimerkiksi Europolin tuottaman tuoreen iOCTAn (internetissä tapahtuvan rikollisuuden uhka-arvio) mukaan seksuaalisen hyväksikäytön on todettu uhkaavan yhä nuorempia lapsia, koska internet laajenee nopeasti lasten käyttämiin esineisiin ja yhä nuoremmat lapset käyttävät internetiä eri laitteilla. Internetissä lasta voidaan houkutella tai kiristää seksuaalisiin tekoihin ja jakamaan seksuaalisia kuvia itsestään tai ystävistään. Lapsiin kohdistuvaa materiaalia ei vain levitetä Suomessa, vaan sitä myös tuotetaan täällä. Tällainen materiaali on taloudellisesti hyvin tuottavaa, eikä sitä saada poistettua internetistä tai pedofiilien tietokoneilta jälkikäteisin toimin.  

Yksittäisen kuvan tai videon levittäminen ei ole nykyisen lain mukaan rangaistavaa. Jokainen kuva tai video on kuitenkin tallennettu tilanteissa, joissa lapsia tosiasiallisesti käytetään hyväksi, ja tämän vuoksi myös yksittäisen kuvan tai videon hallussapito tulisi säätää rangaistavaksi. Lapsen ruumiillisen koskemattomuuden ja oikeuksien suojaamista lainsäädäntötoimilla on pidettävä perusteltuna toimenpiteenä. 

19 §. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapito

Nykyisen rikoslain 17 luvun 19 §:ssä tarkoitetun sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidon rangaistusasteikkoa tulee tarkastella uudelleen ja ottaa arvioinnissa huomioon se, että kaikissa kuvissa ja tallenteissa on eri-ikäisiä lapsia, jotka kaikki ovat joutuneet hyväksikäytetyiksi ja/tai raiskatuiksi. Hallussapidon osalta on huomioitava myös se, että kysyntä aiheuttaa sen, että materiaalia tehdään, ja myös tämä puoltaa sitä, että hallussapidon rangaistusasteikon tulisi olla ankarampi. Lisäksi rikoksen nimike on perusteltua muuttaa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapidoksi, sillä sanottu uusi nimike antaa täsmällisemmän kuvan siitä, mistä rikoksessa on kysymys. 

Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja hyväksikäyttömateriaalin jakamiseen ja hallussapitoon liittyvien juttujen esitutkinta on yleensä pitkäkestoista ja materiaalit laajoja. Rangaistusmaksimi vaikuttaa teon vanhentumisaikaan, ja rangaistusasteikon lievyys on käytännössä johtanut muun muassa siihen, että rikokset saattavat vanhentua ennen kuin ne saadaan tutkittua ja syytteet nostettua, minkä ei voida katsoa olevan sen paremmin lapsen edun mukaista kuin lain tarkoitus. Enimmäisrangaistuksen korottaminen olisi myös osoitus siitä, että yhteiskunta suhtautuu CAM-materiaalin (Child Sexual Abusement Material) tuottamiseen ja sen hallussapitoon hyvin vakavasti.  

19 a §. Törkeä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapito

Teknologian kehittyessä laitteiden tallennuskapasiteetit ja poliisien kotietsinnöillä takavarikoiman materiaalin määrät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Yhdessäkin tapauksessa kuvia voi olla kymmeniätuhansia ja videoita satoja tunteja. CAM-materiaaleissa lapset ovat vakavien rikosten uhreina, ja ilmoitusten määrät näistä rikoksista ovat kasvaneet samalla, kun materiaalin tuotanto ja saatavuus ovat lisääntyneet.  

Monet pimeissä verkoissa toimivat CAM-ringit myös vaativat sisäänpääsyn vastineeksi kuvia tai videoita, eli ne toimivat vaihdannan välineinä. CAM-materiaalille on olemassa valtava markkina, jonka vuosittainen arvo lasketaan miljardeissa euroissa. CAM-materiaalin hallussapidon syy on myös se, että se on rahanarvoista. Esimerkiksi ns. Wonderland clubin jäseneksi pääsi, jos sai suosituksen aiemmalta jäseneltä ja hakijalla oli lisäksi tarjota 10 000 kuvaa ringille jäsenyydestä.  

Nykyinen lainsäädäntömme ei ole pysynyt teknologian kehityksen mukana, eikä se ole enää ajantasainen. Kansainvälisessä vertailussa Suomen lainsäädäntö laahaa ankarasti monen muun maan perässä, mikä johtuu jo perustaltaan siitä, että Suomen CAM-materiaaliin liittyvä lainsäädäntö on ajalta ennen sosiaalista mediaa. Käytännössä CAM-materiaali eri rikoslain luvuissa antaa kuvan, ettei se ole seksuaalirikosta alkuunkaan.  

Hallussa pidetyn materiaalin määrä voi olla käsittämättömän laaja, mutta tuomitut rangaistukset ovat useimmiten sakkoa. Tunnusmerkistön porrastaminen kahteen törkeysluokkaan mahdollistaisi tarkemman rangaistusasteikkojen suhteuttamisen rikosten törkeysasteen mukaan. Rikoksissa, joissa tuomioistuinten ja viranomaistenkin käsitys teon paheksuttavuudesta voi vaihdella, olisi myös tarkoituksenmukaista määritellä rikoksen eri asteiset ilmenemismuodot lainsäädännössä, mikä omalta osaltaan ohjaisi oikeuskäytäntöä rangaistusten mittaamisessa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 17 luvun 18 ja 19 §, sellaisina kuin ne ovat, 17 luvun 18 § laeissa 650/2004 ja 540/2011 sekä 17 luvun 19 § laissa 540/2011, sekä  
lisätään 17 lukuun uusi 17 a ja 19 a § seuraavasti: 
17 luku 
Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 
17 a § 
Väkivaltakuvauksen hallussapito 
Joka oikeudettomasti pitää hallussaan elokuvia tai muita kuvaohjelmia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita tai tiedostoja, joissa esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava väkivaltakuvauksen hallussapidosta sakkoon. 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai muun kuvaohjelman tai tallenteen tai tiedoston tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi pidettävä perusteltuna. 
18 § 
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 
Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana taikka muulla tavoin tarjoaa tai asettaa saataville, pitää saatavilla, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää yhden tai useamman kuvan tai kuvatallenteen, jossa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään 
1) lasta, 
2) väkivaltaa tai 
3) eläimeen sekaantumista,  
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta. 
Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Kuva tai kuvatallenne on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellisuuspohjainen, jos se on valmistettu tilanteesta, jossa lapsi on tosiasiallisesti ollut sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena, ja todenmukainen, jos se erehdyttävästi muistuttaa valokuvaamalla tai muulla vastaavalla menetelmällä valmistettua kuvaa tai kuvatallennetta tilanteesta, jossa lapsi on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena. Todellisuuspohjaisen ja todenmukaisen määritelmiä sovelletaan vastaavasti 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. 
19 § 
Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapito 
Joka oikeudettomasti pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta, jossa 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta, on tuomittava lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapidosta tuomitaan myös se, joka on maksua vastaan tai muuten sopimalla hankkinut pääsyn 1 momentissa tarkoitettuun kuvaan tai kuvatallenteeseen niin, että se on hänen käytettävissään tietokoneen tai muun teknisen laitteen välityksellä ilman laitteelle tallentumista. 
19 a § 
Törkeä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapito 
Jos lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapidossa 
1) lapsi on erityisen nuori, 
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi tai 
3) hallussa pidettävän materiaalin määrä on erittäin suuri 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapidosta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.6.2020 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Marko Kilpi kok 
Markku Eestilä kok 
Sari Tanus kd 
Jenni Pitko vihr 
Juha Mäenpää ps 
Saara-Sofia Sirén kok 
Jukka Mäkynen ps 
Veikko Vallin ps 
Heidi Viljanen sd 
Seppo Eskelinen sd 
Hanna Huttunen kesk 
Marko Asell sd 
Ruut Sjöblom kok 
Hussein al-Taee sd 
Antero Laukkanen kd 
Jouni Ovaska kesk 
Paula Werning sd 
Janne Sankelo kok 
Mikko Savola kesk 
Juhana Vartiainen kok 
Timo Heinonen kok 
Veijo Niemi ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sheikki Laakso ps 
Ilkka Kanerva kok 
Janne Heikkinen kok 
Jari Ronkainen ps 
Mikko Lundén ps 
Minna Reijonen ps 
Kai Mykkänen kok 
Sanna Antikainen ps 
Eva Biaudet 
Anders Norrback 
Mari Rantanen ps 
Sebastian Tynkkynen ps 
Sandra Bergqvist 
Petri Honkonen kesk 
Ari Koponen ps 
Matias Marttinen kok 
Jaana Pelkonen kok 
Mia Laiho kok 
Piritta Rantanen sd 
Heikki Vestman kok 
Sari Essayah kd 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Petteri Orpo kok 
Mika Niikko ps 
Rami Lehto ps 
Mauri Peltokangas ps 
Pia Kauma kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Päivi Räsänen kd 
Pia Lohikoski vas 
Mai Kivelä vas 
Kim Berg sd 
Tom Packalén ps 
Jukka Kopra kok 
Ari Torniainen kesk 
Sari Multala kok 
Wille Rydman kok 
Ville Kaunisto kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Petri Huru ps 
Tuomas Kettunen kesk 
Iiris Suomela vihr 
Esko Kiviranta kesk 
Riikka Purra ps 
Ben Zyskowicz kok 
Joonas Könttä kesk 
Johannes Koskinen sd 
Ritva Elomaa ps 
Arja Juvonen ps 
Harry Harkimo liik 
Johannes Yrttiaho vas 
Paula Risikko kok 
Tuula Väätäinen sd 
Markus Lohi kesk 
Bella Forsgrén vihr 
Matti Semi vas 
Raimo Piirainen sd 
Aki Lindén sd 
Arto Pirttilahti kesk 
Mats Löfström 
Mikko Kinnunen kesk 
Mirka Soinikoski vihr 
Terhi Koulumies kok 
Pauli Kiuru kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Arto Satonen kok 
Atte Harjanne vihr 
Sari Sarkomaa kok 
Sofia Virta vihr 
Inka Hopsu vihr 
Kaisa Juuso ps 
Heikki Autto kok 
Noora Koponen vihr 
Tiina Elo vihr 
Satu Hassi vihr 
Sami Savio ps 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Kari Tolvanen kok 
Sofia Vikman kok 
Anne-Mari Virolainen kok 
Veronika Honkasalo vas 
Elina Lepomäki kok