Lakialoite
LA
25
2016 vp
Pauli
Kiuru
kok
ym.
Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Rikoslain (39/1889) mukaan syyteoikeus murhasta ei vanhene. Rikoslain 8 luvun 1 §:n mukaisesti syyteoikeus sellaisista teoista, joista maksimirangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus, ei vanhene. Koska murhasta säädetty maksimirangaistus on elinkautinen vankeusrangaistus, näin ollen murhan syyteoikeus ei vanhene. 
Rikoslaissa syyteoikeuden vanhentuminen on pääsääntöisesti sidottu siihen, mikä on rikoksesta säädetyn maksimirangaistuksen kesto. Tähän on kuitenkin säädetty eräitä poikkeuksia.  
Tapon syyteoikeus vanhentuu 20 vuodessa. Vaikka teko selviäisi tekohetkestä 20 vuoden jälkeen, ei tekijää voida tuomita rangaistukseen siitä. Syyteoikeuden vanhentumisaikaa voidaan rikoslain mukaan jatkaa vuodella tietyin tiukoin laissa säädetyin edellytyksin. 
Tappo on vakava henkirikos. Tekniikan kehittymisen myötä moni aiemmin selvittämättä jäänyt teko voi olla nykytekniikalla selvitettävissä. Tämän vuoksi tapon syyteoikeuden ei tulisi vanhentua, vaan syyteoikeus tulisi säätää murhaa vastaavasti teoksi, jonka syyteoikeus ei vanhene.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään rikoslain (39/1889) 8 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 297/2003, 212/2008, 1680/2009, 755/2010 ja 540/2011 uusi 6 momentti seuraavasti: 
8 luku 
Vanhentumisesta 
1 § 
Syyteoikeuden vanhentuminen 
Kuitenkaan oikeus syyttää taposta ei vanhennu. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 3.5.2016 
Pauli
Kiuru
kok
Arto
Satonen
kok
Arto
Pirttilahti
kesk
Sari
Tanus
kd
Markku
Pakkanen
kesk
Jaana
Pelkonen
kok
Pertti
Salolainen
kok
Timo
Heinonen
kok
Ulla
Parviainen
kesk
Satu
Hassi
vihr
Mikko
Alatalo
kesk
Ilmari
Nurminen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Kalle
Jokinen
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Jukka
Kopra
kok
Sofia
Vikman
kok
Martti
Mölsä
ps
Sami
Savio
ps
Jukka
Gustafsson
sd
Tiina
Elovaara
ps
Harri
Jaskari
kok
Kai
Mykkänen
kok
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Eero
Suutari
kok
Joakim
Strand
r
Peter
Östman
kd
Jari
Ronkainen
ps
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
Stefan
Wallin
r
Leena
Meri
ps
Pentti
Oinonen
ps
Mika
Raatikainen
ps
Niilo
Keränen
kesk
Reijo
Hongisto
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Anders
Adlercreutz
r
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Susanna
Koski
kok
Harry
Harkimo
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Mats
Löfström
r
Antero
Laukkanen
kd
Juha
Pylväs
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Annika
Saarikko
kesk
Antti
Rantakangas
kesk
Ari
Jalonen
ps
Tapani
Tölli
kesk
Mika
Lintilä
kesk
Sanna
Lauslahti
kok
Harry
Wallin
sd
Kari
Uotila
vas
Timo V.
Korhonen
kesk
Arja
Juvonen
ps
Mika
Kari
sd
Hannu
Hoskonen
kesk
Pirkko
Mattila
ps
Jyrki
Kasvi
vihr
Laura
Huhtasaari
ps
Mari-Leena
Talvitie
kok
Antti
Rinne
sd
Timo
Harakka
sd
Toimi
Kankaanniemi
ps
Johanna
Karimäki
vihr
Thomas
Blomqvist
r
Juhana
Vartiainen
kok
Katri
Kulmuni
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Ville
Vähämäki
ps
Pia
Viitanen
sd
Kimmo
Kivelä
ps
Maria
Tolppanen
ps
Hanna
Halmeenpää
vihr
Aila
Paloniemi
kesk
Sari
Essayah
kd
Matti
Semi
vas
Mikko
Kärnä
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Hanna
Sarkkinen
vas
Anne-Mari
Virolainen
kok
Ritva
Elomaa
ps
Krista
Mikkonen
vihr
Markus
Mustajärvi
vas
Mikko
Savola
kesk
Satu
Taavitsainen
sd
Emma
Kari
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Esko
Kiviranta
kesk
Mika
Niikko
ps
Eero
Lehti
kok
Wille
Rydman
kok
Kaj
Turunen
ps
Hanna
Kosonen
kesk
Silvia
Modig
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Antti
Kaikkonen
kesk
Simon
Elo
ps
Riitta
Myller
sd
Markus
Lohi
kesk
Rami
Lehto
ps
Juho
Eerola
ps
Ari
Torniainen
kesk
Nasima
Razmyar
sd
Markku
Rossi
kesk
Lea
Mäkipää
ps
Outi
Mäkelä
kok
Antti
Kurvinen
kesk
Katja
Taimela
sd
Timo
Kalli
kesk
Jani
Mäkelä
ps
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Sanna
Marin
sd
Katja
Hänninen
vas
Sampo
Terho
ps
Tom
Packalén
ps
Antti
Häkkänen
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Sari
Raassina
kok
Marisanna
Jarva
kesk
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Jari
Leppä
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Anneli
Kiljunen
sd
Markku
Eestilä
kok
Mikaela
Nylander
r
Pekka
Haavisto
vihr
Lasse
Hautala
kesk
Touko
Aalto
vihr
Joona
Räsänen
sd
Anne
Louhelainen
ps
Kari
Kulmala
ps
Anna
Kontula
vas
Jari
Myllykoski
vas
Elsi
Katainen
kesk
Olli
Immonen
ps
Krista
Kiuru
sd
Maria
Guzenina
sd
Teuvo
Hakkarainen
ps
Ville
Tavio
ps
Li
Andersson
vas
Seppo
Kääriäinen
kesk
Veera
Ruoho
ps
Tytti
Tuppurainen
sd
Tarja
Filatov
sd
Antero
Vartia
vihr
Suna
Kymäläinen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Elina
Lepomäki
kok
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Sari
Sarkomaa
kok
Susanna
Huovinen
sd
Ilkka
Kantola
sd
Eva
Biaudet
r
Päivi
Räsänen
kd
Annika
Lapintie
vas
Heli
Järvinen
vihr
Viimeksi julkaistu 13.5.2016 10.45