Viimeksi julkaistu 9.5.2022 12.39

Lakialoite LA 25/2022 vp 
Janne Sankelo kok ym. 
 
Lakialoite laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Nestekaasua käytetään polttoaineena monissa uusissa viljankuivaajissa eri puolilla Suomea. Tekniikkaa pidetään ympäristöystävällisenä ja hyötysuhteeltaan hyvänä tapana kuivata viljaa. Nestekaasun käytöstä ei kuitenkaan ole mahdollista saada kuivauksen yhteydessä valmisteveron palautusta samaan tapaan kuin saastuttavammasta kevyestä polttoöljystä. Teollisuudessa nestekaasun valmisteveron palautus on mahdollistettu tuotannon raaka- tai apuaineena sekä nestekaasun välittömässä ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Valmisteveron palautusjärjestelmää ei siis voi pitää neutraalina. Nestekaasun käyttö maataloudessa on kasvussa, ja sen huomioimiselle palautusjärjestelmässä on vahvat perusteet. 

Eduskunta on hyväksynyt aikaisemmin nestekaasun verokohteluun liittyvän valtiovarainvaliokunnan mietinnön. Eduskunta edellytti mietintöön liittyvässä lausumassaan, että hallitus selvittää maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautusjärjestelmän neutraalisuuden suhteessa maataloudessa käytettäviin polttoaineisiin. Lausuma ei ole kuitenkaan johtanut neutraalin palautusjärjestelmän käyttöönottoon. 

Nestekaasun käyttö on edelleen verotuksellisesti epäreilussa asemassa viljankuivauksessa suhteessa muihin polttoaineisiin ja myös muihin teollisuudenaloihin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 1 §:n 1 ja 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1217/2021, seuraavasti: 
1 § 
Lain soveltamisala 
Ammattimaisella maataloudenharjoittajalla on oikeus hakemuksesta saada maataloudessa käyttämästään polttoöljystä, nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta tai sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa säädetään. 
Ammattimaisella vesiviljelijällä on oikeus hakemuksesta saada vesiviljelyssä käyttämästään polttoöljystä, nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta tai sähköstä valmisteveron palautusta siten kuin tässä laissa säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 § 
Veronpalautuksen määrä 
Hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden aikana maataloudessa ja vesiviljelyssä käytetystä, Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, biopolttoöljystä, nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta sen mukaan kuin rikittömän kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn, nestekaasun, bionestekaasun, nestekaasun ja bionestekaasun seoksen tai niitä korvaavan tuotteen energiasisältöverosta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994). Biopolttoöljystä, joka kuuluu edellä mainitun lain 2 §:n 27 kohdan b alakohdassa määritellyn lyhenteen T mukaiseen tuotteeseen, palautetaan 2,1 senttiä litralta ylittävä osuus energiasisältöverosta. Sähköstä palautetaan veroa 2,19 senttiä kilowattitunnilta. Nestekaasusta palautetaan 13,29 senttiä kilogrammalta, bionestekaasusta 13,29 senttiä kilogrammalta sekä nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta 13,29 senttiä kilogrammalta. Palautusta maksetaan polttoöljyn, nestekaasun, bionestekaasun, nestekaasun ja bionestekaasun seoksen tai niitä korvaavan tuotteen tai sähkön kulutusajankohtana voimassa olevan palautusmäärän mukaisena. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.5.2022 
Janne Sankelo kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Kalle Jokinen kok 
Timo Heinonen kok 
Markku Eestilä kok 
Heikki Autto kok 
Ville Kaunisto kok 
Antti Häkkänen kok 
Atte Kaleva kok 
Jari Kinnunen kok 
Ville Valkonen kok 
Heikki Vestman kok 
Pia Kauma kok 
Pauli Kiuru kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Ruut Sjöblom kok 
Marko Kilpi kok 
Jukka Kopra kok 
Sari Multala kok 
Paula Risikko kok