Lakialoite
LA
26
2019 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Tällä lakialoitteella esitetään, että opintotukilain (65/1994) 2 luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohta muutetaan siten, että opintorahan huoltajalisä korotetaan 150 euroon, jolloin huoltajakorotukseen oikeutetulle henkilölle maksetaan opintorahaa 400,28 euroa. 
PERUSTELUT
Opiskelun ja perheen yhdistäminen on tehty Suomessa hyvin vaikeaksi ja taloudellisesti erittäin haasteelliseksi. Yhteiskunnan pitää tukea enemmän opiskelevia perheitä ja näin mahdollistaa perheen perustaminen jo opiskeluaikana. Samalla helpotettaisiin nuorten naisten siirtymistä työelämään opintojen jälkeen ja parannetaan näin työelämän tasa-arvoa.  
Monet opiskelevat perheet elävät tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella. Vuoden 2018 alussa voimaan tullut huoltajakorotus on erittäin hyvä tapa tukea perheen perustamista jo opiskeluiden aikana. Hallituksen esityksen mukainen 25 euron korotus huoltajakorotukseen on tervetullut, mutta riittämätön. Hallituksen esittämän korotuksen jälkeen perheellisille opiskelijoille maksetaan 100 euron kuukausittaista huoltajakorotusta. Huoltajakorotusta tulisi korottaa enemmän perheellisten opiskelijoiden tilanteen parantamiseksi.  
Perheellisille opiskelijoille maksettavan huoltajakorotuksen määrää pitäisi korottaa 150 euroon kuukaudessa. Esitetty korotus lisäisi opintorahamenoja noin 6 miljoonalla eurolla.  
Aloite on osa Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia vuodelle 2020. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
opintotukilain 11 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opintotukilain (65/1994) 11 §:n 1 momentin 3 kohta ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1169/2018, seuraavasti: 
11 § 
Opintorahan määrä 
Opintorahan määrä kuukaudessa on: 
3) 12 §:n mukaisesti opintorahan huoltajakorotukseen oikeutetulle opiskelijalle 400,28 euroa. 
Edellä 1 momentin 3 kohdan mukaiseen opintorahaan sisältyy huoltajakorotus, jonka määrä on 150 euroa kuukaudessa. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Helsingissä 25.10.2019 
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 28.10.2019 10.51