Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 26/2020 vp

Viimeksi julkaistu 18.9.2020 10.10

Lakialoite LA 26/2020 vp Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

HilkkaKemppikeskym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä lakialoitteella mahdollistetaan nykyistä laajemmin perusopetuksen antaminen etäyhteyksin tapahtuvalla opetuksella. 

Perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Siinä perusopetuksen järjestäjälle on annettu mahdollisuus järjestää osa perusopetuslain mukaisesta oppilaan opiskelusta toisin kuin normaalina lähiopetuksena yhdessä muiden kuntien taikka perusopetuksen järjestämisluvan omaavan rekisteröidyn yhteisön tai säätiön kanssa tai valtion perusopetusta antavan koulun kanssa. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä perusopetus voitaisiin järjestää niin, että opettaja antaisi etäyhteyksin perusopetusta opetuksen järjestäjän määräämässä opetuksen järjestämispaikassa olevalle yksittäiselle oppilaalle tai opetusryhmälle, joiden kanssa samassa paikassa on heidän valvonnastaan ja turvallisesta opiskeluympäristöstään vastaava läsnä oleva opetustoimen kelpoisuuksista annetun asetuksen mukainen henkilöstön jäsen. Tällöin etäopetuksen järjestämisestä olisi sovittava huoltajan kanssa yhteistyössä, jolla mm. varmistetaan perusopetuksessa olevan oppilaan edun ja oikeuksien toteutuminen ja se, ettei opetuksen järjestäjä voisi yksipuolisesti määrätä oppilasta etäopetukseen mm. säästösyin. Opetuspaikasta voitaisiin säännellä tarkemmin asetuksella ja Opetushallituksen määräyksillä. 

Lisäksi perusopetuksen järjestäjälle annettaisiin oikeus järjestää perusopetuslain mukaista opetusta oppilaan kotiin etäopetuksena, jos kyseessä on perusopetuslain 18 §:n mukaisia erityisiä opetusjärjestelyitä tarvitseva oppilas ja hänen huoltajansa on esittänyt opetuksen järjestämistä oppilaan kotiin etäopetuksena, jos se on oppilaalle välttämätöntä terveydellisistä tai muista opinnoissa etenemiseen liittyvistä syistä johtuen. Myös perusopetuslain 16 § päivitettäisiin niin, että tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta olisi jatkossa mahdollista saada myös etäopetuksena. Opetuksen järjestäjä viime kädessä päättäisi, toteutetaanko opetus huoltajan esittämällä tavalla vai muulla oppilaan tilan huomioon ottavalla tavalla. Huoltaja vastaisi tällöin kotiin etäopetuksena annettavan opetuksen aikana oppilaan turvallisesta opiskeluympäristöstä sekä opetuksen järjestäjä annetusta opetuksesta ja sen turvallisesta toteutuksesta. Tilanteessa, jossa oppilaan koti toimisi opetuksen järjestämispaikkana, voitaisiin huoltajuustilanteissa vuoroasumisjärjestelyissä antaa etäopetus molempiin osoitteisiin huoltajien niin halutessa. 

Lakialoitteessa esitetään perusopetuslakiin myös uutta 18 a pykälää, joka koskisi perusopetusta tartuntatautilain soveltamistilanteissa. Etäopetusta olisi mahdollista käyttää silloin tilanteessa, jossa tartuntatautilain perusteella kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin on arvioinut, ettei opetusta voida järjestää koulussa kaikille oppilaille turvallisesti. Tällöin opetus toteutettaisiin tuntijakoasetuksen sekä perusopetuslain ja -asetuksen mukaisesti opetussuunnitelmaa noudattaen muilta osin, mutta koulun oppilaille voitaisiin opetuksen järjestämispaikaksi väliaikaisesti määrätä oppilaan koti tai muu turvallinen opetuksen järjestämiseen soveltuva paikka ja antaa opetusta etäopetuksena. Myös muut velvoitteet, kuten oppilashuollon järjestäminen, toteutettaisiin normaalin lainsäädännön mukaisesti. 

Ennen etäopetuksen käyttöön ottamista olisi selvitettävä oppilaat, jotka kykenevät etäopetuksessa opiskelemaan. Oppilas, joka ei ikänsä tai edellytystensä puolesta kykene turvallisesti etäopetuksessa opiskelemaan tai jolla ei ole etäyhteyksiä käytettävissä, olisi tällöinkin oikeutettu saamaan lähiopetusta. Opetuksen järjestäjän havaitessa, että etäopetusta saava oppilas olisi jäämässä opetuksesta jälkeen, olisi opetuksen järjestäjän oppilasta ja huoltajaa kuultuaan arvioitava, voiko oppilas oppivelvollisuuttaan vaarantamatta jatkaa etäopetusta vai onko hänen opetuksensa järjestettävä lähiopetuksena. 

Etäopetuksen saaminen mahdollistettaisiin myös koulussa. Mikäli opettaja riskiryhmään kuulumisen, karanteenin tai muun syyn takia olisi estynyt työskentelemään koululla, vaikka on työkykyinen ja voi antaa opetusta, voisi hän antaa etäopetusta kotoa oppilaille kouluun tai etäopetukseen siirretyille oppilaille heidän kotiinsa. Tällöin opettaja  voisi  toimia  esimerkiksi  samanaikaisopettajana, antaa pienryhmäopetusta tai tukiopetusta tai vastata hänen vastuulleen määrättyjen oppilaiden opetuksesta. Oleellista on, että mikäli opettaja antaisi etäopetusta oppilaille kouluun, opetuksen järjestäjä voisi määrätä oppilaille tilan sekä valvojan, jonka valvonnan alaisena opetuksen järjestäjä katsoisi turvallisen opiskeluympäristön vaatimuksen etäyhteyksin annetun opetuksen osalta täyttyvän. 

PERUSTELUT

Nykyinen perusopetuslaki ei sisällä säännöksiä etäyhteyksin annettavasta opetuksesta oppivelvollisille. Siinä säädetään mahdollisuus etäopetukseen vain muiden kuin oppivelvollisten perusopetukseen. Perusopetuslain 46 §:ssä säädetään perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille eli niin sanotusta aikuisten perusopetuksesta. Siinä tarkoitettu opetus eli aikuisten perusopetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena. 

Oppivelvollisuusikäisille annettava perusopetus on perusopetuslain ja siitä annettujen tulkintojen mukaan lähiopetusta. Ilman lainsäädännön muutosta ei etäopetus ole lähtökohtaisesti mahdollista. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Perusopetuslain 14.2 §:n mukaan: ”Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen ja muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet).” 

Ilmeisesti tämän säännöksen nojalla Opetushallitus määrää opetussuunnitelmassa etäyhteyksiä hyödyntävästä opetuksesta. Opetussuunnitelma on normitasoinen määräys, ja se velvoittaa opetuksen järjestäjää. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan perusopetuksessa voidaan, jos se on oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta arvioituna sopivaa, hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta. Tämä täydentää opetusta sekä tarjoaa monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyksillä voidaan tukea muun muassa erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten aineiden opetusta ja näin edistää oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. Erikseen on vielä todettu, että myös yhdysluokissa ja sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyksin annettavaa opetusta. 

Etäyhteyden kautta annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä. Opetussuunnitelman mukaan on oleellista, että oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetussuunnitelma linjaa, että opetusryhmällä tulee olla läsnä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Lähtökohtana on se, että oppilaiden tarpeet huomioonottavalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuttaminen. 

Opetussuunnitelmassa edellytetään, että mikäli opetuksen järjestäjä käyttää etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa omassa opetussuunnitelmassaan, minkä asioiden opetuksessa ja opiskelussa etäyhteyksiä hyödynnetään, mitkä ovat etäyhteyksien opetuskäyttöä ohjaavat tavoitteet, opetuksen järjestämisen käytännöt ja yhteiset toimintatavat sekä eri toimijoiden vastuut. 

Säädösperustan puutteen sekä Opetushallituksen rajallisen toimivallan johdosta etäyhteyksin annettavasta opetuksesta olisi tarpeen säätää lain tasolla. Tämä on tarpeen perusopetuksen saavutettavuuden turvaamiseksi sekä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Perusopetuslakia ehdotetaan muutettavan niin, että perusopetuslain 6 §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti, jossa perusopetuksen järjestäjälle säädetään oikeus järjestää osa perusopetuslain mukaista opetusta etäyhteyksiä hyödyntämällä yhdessä muiden kuntien taikka perusopetuksen järjestämisluvan omaavan rekisteröidyn yhteisön tai säätiön kanssa tai valtion perusopetusta antavan koulun kanssa. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus järjestettäisiin tällöin pääosin samalla tavalla kuin voimassa olevissa valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa etäyhteyksiä hyödyntävästä opetuksesta ilman säädösperustaa nyt määrätään. Opettaja antaisi etäyhteyksin opetusta koulussa olevalle yksittäiselle oppilaalle tai opetusryhmälle. 

Muutoksena opetussuunnitelman linjauksiin on se, että oppilaan tai opetusryhmän kanssa samassa paikassa läsnä olevana on opetustoimen kelpoisuuksista annetun asetuksen mukaisen henkilöstön jäsen (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986). Tällä hetkellä perusopetuksen opetussuunnitelma määrittää, että etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa opetusryhmällä tulee olla läsnä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista käsittää myös esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. Lakimuutoksessa ehdotetaan, että jatkossa opettajan sijasta oppilaan tai opetusryhmän kanssa läsnä voi olla myös esimerkiksi edellä mainitut aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. Jatkossa opettajan tulee olla läsnä tai etäyhteyden päässä muttei molemmissa. 

Lainmuutos olisi tarpeen, jotta etäyhteyksin annettavasta opetuksesta yhdessä toisen opetuksen järjestäjän kanssa säädettäisiin virallisesti laissa ja selkeytettäisiin opetussuunnitelmissa olevaa määräystä ja sen normipohjaa. 

Etäopetus erityisin opetusjärjestelyin 

Nykykäytäntö mahdollistaa etäopetuksen silloin, kun on erikseen säädetty, että perusopetuslaista saa poiketa. Tällöin on kyse perusopetuslain 18 §:n soveltamisesta ja opetuksen järjestämisestä osittain toisin kuin perusopetuslaissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos oppilaan terveydentila sitä edellyttää. Etäopetuksen käyttämisestä tässä tilanteessa ei ole kuitenkaan nimenomaista säännöstä. 

Oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi olisi perusopetuslakia täsmennettävä, milloin ja miten etäopetusta voitaisiin erityisten opetusjärjestelyiden yhteydessä käyttää. Tässä yhteydessä olisi erityisesti otettava huomioon se, että opetuksen järjestäjä ei voi määrätä opetuksen järjestämispaikaksi oppilaan kotia ilman huoltajien suostumusta. Etäopetusjärjestelyt mahdollistaisivat sen, että yhteishuoltajuustilanteessa etäopetus voitaisiin järjestää vuoroasumistilanteessa molempiin osoitteisiin huoltajien niin toivoessa. 

Etäopetusta käytettäessä on tarve erikseen säätää, että osoitettaessa opetuksen järjestämispaikaksi koti, jossa oppilaan turvallisesta oppimisympäristöstä, hyvinvoinnista ja vuorovaikutusmahdollisuuksista ei olisi vastaamassa läsnä oleva opettaja, säädettäisiin vastuu tässä tilanteessa huoltajalle. Opetuksen järjestäjällä ja etäopetusta antavalla opettajalla olisi puolestaan vastuu siitä, että etäopetus on turvallista ja valtakunnallisen opetussuunnitelman tai oppilaalle mahdollisesti laaditun oman henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaista. 

Perusopetuslakia ehdotetaan muutettavan niin, että perusopetuslain 18 §:ää täydennettäisiin lisäämällä 1 momentin 3 kohtaan perusteeksi ”muut opintojen etenemiseen liittyvät syyt”. Näitä muita opintojen etenemiseen liittyviä syitä voivat olla esimerkiksi muut opiskelukykyä heikentävät tekijät, kuten lukihäiriö, kielelliset haasteet ja muut oppimisen haasteet. 

Tämän lisäksi perusopetuslakia ehdotetaan täydennettävän uudella 3 momentilla, jossa säädettäisiin perusopetuksen järjestäjälle oikeus järjestää perusopetuslain mukaista opetusta oppilaan kotiin etäopetuksena, jos kyseessä on perusopetuslain 18 §:n mukaisia erityisiä opetusjärjestelyitä tarvitseva oppilas. Muutokset ovat tarpeen, koska jo nyt perusopetuslain mukaan oppilaalle voidaan tehdä päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä (perusopetuslain 18.1 §:n 3 kohta). Tällöin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen. Laissa ei täsmennetä tarkemmin, millaisia poikkeukset voivat olla, mutta käytännössä yhtenä vaihtoehtona on käytetty esimerkiksi etäopetusta. 

Muutos varmistaisi sen, että asiasta säädetään täsmällisesti laissa ja etäopetus on tiedossa kaikilla yhtenä vaihtoehtona. Muutosesitys myös selkeyttäisi vastuita, mikä on välttämätöntä silloin, kun opettaja ei ole paikalla etäopetuksessa. 

Etäopetuksen hyödyntäminen tukiopetuksessa 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa tai etäopetuksena. Etäyhteyksin annettavassa tukiopetuksessa sovellettaisiin samoja periaatteita kuin muussa etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa. 

Etäopetus tartuntatautilain soveltamisen tilanteessa 

CONVID-19-virus aiheutti Suomessa keväällä 2020 poikkeuksellisen tilanteen, jossa koulut jouduttiin osittain sulkemaan ja opetus järjestämään poikkeuksellisin järjestelyin. Koulut avattiin toukokuun 14. päivänä, mutta opetuksen järjestämisessä piti edelleen ottaa huomioon monia asioita, jotta opiskeluympäristö olisi turvallinen. Vastaava tilanne todennäköisesti jatkuu lukuvuonna 2020—2021 syyslukukauden alkaessa. Vastaavia muita tilanteita voi tulla eteen myös jatkossa. Tähän on syytä varautua ennalta. Sen johdosta perusopetuslakia pitäisi täydentää säännöksellä, joka voidaan ottaa käyttöön tilanteissa, joissa tartuntatautilakia sovelletaan. 

Tartuntatautilaki mahdollistaa muun muassa koulun sulkemisen kokonaan sekä oppilaiden ja henkilöstön asettamisen karanteeniin, tai jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön työstä tai koulusta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi. 

CONVID-19-kokemuksien perusteella olisi tarpeen säätää mahdollisuudesta käyttää etäopetusta tilanteissa, joissa tartuntatautilaki tulee sovellettavaksi ja kouluissa edellytetään turvallisen opiskeluympäristön osalta erityisiä järjestelyitä. Koska ajanjakso voi olla pitkä, ei etäopetuksen pitäisi oikeuttaa poikkeamaan tuntijakoasetuksen tai perusopetuslain ja -asetuksen mukaisesta opetuksesta eikä opetussuunnitelman perusteista muilta osin kuin että oppilaille voitaisiin opetuksen järjestämispaikaksi väliaikaisesti määrätä oppilaan koti tai muu turvallinen opetuksen järjestämiseen soveltuva paikka etäopetuksen antamiseen. Poikkeamiset johtaisivat siihen, että oppilaiden opetus eriytyisi liiaksi etä- ja lähiopetuksessa olevien osalta. Opetuksen järjestäjällä olisi oltava velvollisuus järjestää myös opiskeluhuollon palvelut. 

Ennen kuin oppilaita siirretään etäopetukseen, olisi selvitettävä oppilaat, jotka kykenevät etäyhteyksin opiskelemaan itsenäisesti. CONVID-19-aikana toteutetusta etäopetuksesta opettajilta saatu palaute OAJ:n toteuttamassa kyselyssä oli, että perusopetuksen opettajista 69 prosenttia kertoi heillä olevan yksittäisiä tavoittamattomia tai heikosti tavoitettavia oppilaita. Siksi olisi tärkeää ennalta yhdessä huoltajien kanssa selvittää oppilaat, jotka eivät kykene itsenäisesti turvallisesti etäyhteydellä opiskelemaan. Tässä tilanteessa opetuksen järjestäjän olisi vastattava sellaisista työskentelyvälineistä, joilla osallistuminen poikkeustilanteen etäopetukseen on mahdollista kaikille. Oppilailla, joilla ei arvioida olevan edellytyksiä etäopetukseen, olisi oltava tällöinkin oikeus saada lähiopetusta ja heidät pitäisi priorisoida niiden oppilaiden joukkoon, joille lähiopetusta voidaan antaa. 

Opetuksen järjestäjän havaitessa, että etäopetusta saava oppilas olisi jäämässä opetuksesta jälkeen, olisi opetuksen järjestäjän oppilasta ja huoltajaa kuultuaan arvioitava, voiko oppilas oppivelvollisuuttaan vaarantamatta jatkaa etäopetusta vai onko hänen opetuksensa järjestettävä lähiopetuksena. Etäopetukseen siirtämisessä olisi priorisoitava mahdollisuus etäopetukseen oppilaille, jotka kuuluvat itse tai joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, jos lääkäri arvioi tämän tarpeelliseksi. 

CONVID-19 on tuonut esille myös tarpeen järjestää etäopetusta koulussa. Mikäli opettaja riskiryhmään kuulumisen, karanteenin tai muun syyn johdosta on estynyt työskentelemään koululla, vaikka on työkykyinen ja voi antaa opetusta, antaa hän etäopetusta kotoa oppilaille kouluun tai etäopetukseen siirretyille oppilaille heidän kotiinsa. 

Perusopetuslakiin lisättäisiin uusi 18 a §, jota voidaan soveltaa tilanteissa, joissa tartuntatautilain perusteella kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin arvioi, ettei lähiopetusta voida kaikille oppilaille turvallisesti koulussa järjestää. Poikkeussäännös mahdollistaisi opetuksen järjestämisen etänä niille oppilaille, joilla on siihen edellytykset. Riskiryhmään kuuluvat oppilaat olisivat ensisijaisesti oikeutettuja etäopetukseen, ja oppilaat, joilla ei arvioida olevan siihen riittäviä valmiuksia tai laitteita, olisivat etusijalla lähiopetukseen. Etäyhteyksin annettavaa opetusta ei saa tallettaa eikä jakaa ilman opettajan suostumusta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki perusopetuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perusopetuslain (628/1998) 16 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2 momentti laissa 642/2010, sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 542/2018, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 477/2003, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 18 a § seuraavasti: 
6 § 
Oppilaan koulupaikan määräytyminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kunta voi järjestää yksin tai yhdessä muiden kuntien taikka 7 tai 8 §:ssä tarkoitettujen perusopetuksen järjestäjien kanssa osan tässä laissa tarkoitetusta perusopetuksesta etäyhteyksin yksittäiselle oppilaalle tai opetusryhmälle opetuksen järjestäjän määräämässä paikassa oppilaan huoltajan kanssa yhdessä sopien. Opetuspaikasta säännellään tarkemmin asetuksella ja opetushallituksen määräyksillä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
16 § 
Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa tai etäopetuksena. 
18 § 
Erityiset opetusjärjestelyt 
Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään, jos: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan tai muista opinnoissa etenemiseen liittyvistä syistä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos oppilaan huoltaja esittää, että oppilaan opetus järjestetään 1 momentin kohdan 3 perusteella etäopetuksena oppilaan kotiin, voi opetuksen järjestäjä ottaa tämän mahdollisuuden huomioon tehdessään päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan turvallisesta opiskeluympäristöstä sekä opetuksen järjestäjä annetusta opetuksesta ja sen turvallisesta toteutuksesta. Päätöksessä on varmistettava oppilaalle kuuluvien oikeuksien toteutuminen. Tässä momentissa tarkoitettua opetusta ei saa tallettaa eikä jakaa ilman opettajan suostumusta. Etäopetuksesta voidaan säännellä tarkemmin asetuksella. 
18 a § 
Opetuksen järjestäminen tartuntatautilain soveltamistilanteessa 
Tartuntatautilakia sovellettaessa ja kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen arvioitua, ettei perusopetuslain 6 ja 28 §:n mukaisissa opetuksen järjestämispaikoissa voida kaikille koulun oppilaille järjestää turvallisesti opetusta, voi opetuksen järjestäjä määrätä väliaikaisesti opettajat antamaan yksittäiselle oppilaalle tai opetusryhmälle opetusta etäopetuksena ja muuttaa tilapäisesti opetuksen järjestämispaikaksi paikan, joka on turvallinen. 
Tällainen 1 momentissa tarkoitettu paikka voi olla myös oppilaan koti, jolloin oppilaan huoltaja vastaa oppilaan turvallisesta opiskeluympäristöstä ja opetuksen järjestäjä annetusta opetuksesta ja sen turvallisesta toteutuksesta. 
Ennen etäopetuksen käyttöön ottamista opetuksen järjestäjällä on velvollisuus selvittää kuulemalla oppilasta ja hänen huoltajaansa, kykeneekö oppilas etäopetuksella opiskelemaan paikassa, joka hänelle opetuksen järjestämispaikaksi väliaikaisesti määrätään. 
Mahdollisuus etäopetukseen on tarjottava ensisijaisesti niille oppilaille, jotka kuuluvat itse tai joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, jos lääkäri arvioi tämän tarpeelliseksi. Etäopetusta antavat ensisijaisesti ne opettajat, jotka kuuluvat riskiryhmään eivätkä voi antaa lääkärin arvion mukaan lähiopetusta koululla. 
Opetuksen järjestäjän havaitessa, että etäopetusta saava oppilas on jäämässä opetuksesta jälkeen, on opetuksen järjestäjän oppilasta ja huoltajaa kuultuaan arvioitava, voiko oppilas oppivelvollisuuttaan vaarantamatta jatkaa etäopetuksessa vai onko hänen opetuksensa järjestettävä lähiopetuksena. 
Oppilas, joka ei kykene turvallisesti etäopetuksella opiskelemaan, on oikeutettu saamaan lähiopetusta. 
Etäopetuksessa on noudatettava tuntijakoasetusta, perusopetuslakia ja perusopetuksesta annettua asetusta sekä valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Etäopetuksessa noudatetaan lähiopetuksen työjärjestystä. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että opettajilla ja oppilailla on etäopetukseen työvälineet, joilla mahdollistuu opetuksen edellyttämä suora vuorovaikutus. 
Etäopetusta ei saa tallettaa eikä jakaa ilman opettajan suostumusta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.6.2020 
HilkkaKemppikesk
EskoKivirantakesk
MikkoLundénps
PasiKivisaarikesk
MikkoKinnunenkesk
AriKoponenps
MikkoKärnäkesk
MatiasMarttinenkok
EevaKallikesk
PihlaKeto-Huovinenkok
KatjaHänninenvas
HannuHoskonenkesk
JoonasKönttäkesk
MarkoKilpikok
TuomasKettunenkesk
TimoHeinonenkok
HeikkiAuttokok
PirittaRantanensd
Hanna-LeenaMattilakesk
ArtoPirttilahtikesk
NooraKoponenvihr
VilhelmJunnilaps