Lakialoite
LA
27
2019 vp
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä, jossa säädetään hoitopalkkion vähimmäistasosta. Omaishoidon tuen määrään vaikuttaa tämän lisäksi sovellettava palkkakerroin. Tällä laki-aloitteella ehdotetaan, että omaishoidon tuen vähimmäismäärää, joka vuonna 2019 on ollut 399,91 euroa kuukaudessa, korotetaan 20 eurolla. Korotus tehdään lakiin kirjattuun vähimmäismäärään, joka tällä hetkellä on 300 euroa ja jossa ei ole huomioitu palkkakertoimen vaikutusta. 
PERUSTELUT
Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoito mahdollistaa usein hoidon sovittamisen eri tavoin osaksi perheen elämää. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta, ja se on veronalaista tuloa.  
Omaishoito on usein sekä hoidettavalle että hoitajalle hyvä vaihtoehto. Omaishoidon tukemisen tulee olla yksi keskeisimmistä laitoshoidon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tällä hetkellä hoitajalle maksettava, lakiin kirjattu vähimmäispalkkio on kuitenkin liian alhainen eikä vastaa työn vaativuutta. Palkkion alhaisuus on joissakin tilanteissa este omaishoidon toteuttamiselle, koska palkkio ei mahdollista arjen pyörittämistä. Lakiin kirjattua vähimmäissummaa tulee korottaa. 
Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Ensimmäisessä momentissa säädetään, että hoitopalkkio on vähintään 300 euroa kuukaudessa. Lisäksi lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Tällä lakialoitteella vähimmäismäärä korotetaan 320 euroon. 
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2020 vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:n 1 momentti seuraavasti: 
5 § 
Hoitopalkkio 
Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 320 euroa kuukaudessa. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
Helsingissä 25.10.2019 
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 28.10.2019 10.53