Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.00

Lakialoite LA 28/2018 vp 
Jari Myllykoski vas ym. 
 
Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoituksena on korjata yleinen ongelma, jossa maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisten elämää vielä siinäkin vaiheessa, kun velka on maksettu. Lakialoitteessa esitetään muutettavaksi luottotietolakia ja ulosottokaarta siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut.  

PERUSTELUT

Maksuhäiriömerkinnät ovat Suomessa yhä yleisempiä. Alkuvuodesta 2018 jo yli 376 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä, mikä vastaa noin kahdeksaa prosenttia aikuisväestöstä. 25—34-vuotiaista nuorista miehistä jopa 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkinnästä velalliselle koituvat kielteiset seuraukset voivat olla merkittäviä. Merkintä voi estää vuokra-asunnon, kotivakuutuksen ja puhelinliittymäsopimuksen saamisen ja jopa estää työllistymisen, mikäli tehtäviin liittyy rahan käsittelyä.  

Lakialoitteessa esitettävillä muutoksilla voidaan parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden ihmisten asemaa ja tukea heidän taloudenhallintansa kestävyyttä sen sijaan, että maksuhäiriömerkintöjä säilytetään rangaistusluontoisesti. Nykytilanteessa maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottotietorekisterissä kaksi vuotta siinäkin tapauksessa, että velka on suoritettu. Velallisen tulee myös erikseen pyytää ulosottomiestä tekemään luottotietotoiminnan harjoittajalle antamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, eikä maksuhäiriömerkintä siten poistu automaattisesti.  

Lisäksi nykylaissa maksuhäiriömerkintä velasta, joka on jo suoritettu, ei poistu, jos luottotietorekisteriin tulee uudesta velasta maksuhäiriömerkintä. Luottotietolain 18 §:n 3 momentin mukaan 18 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohdassa tarkoitettua merkintää ei ole tarpeen poistaa rekisteristä, jos rekisteröityä koskeva uusi maksuhäiriömerkintä on tehty rekisteriin ennen kuin määräaika aikaisemman merkinnän poistamiselle on 1 tai 2 momentin mukaan kulunut. Tämä on velallisen kannalta täysin kohtuuton säännös. Tässä aloitteessa tämä säännös ehdotetaan poistettavaksi laista. 

Maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluontoinen säilyttäminen velkansa maksaneilla ihmisillä ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa talousvaikeuksien uusiutumiseen tai pahenemiseen. Siksi luottorekisterin ylläpitäjä tulee velvoittaa poistamaan maksuhäiriömerkintä kuukauden kuluessa siitä, kun velkoja tai ulosottomies on ilmoittanut velan suoritetuksi tai vanhentuneeksi taikka velan peruste on poistunut tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon kautta. Luottorekisteriä tulee ylläpitää siten, että rekisterissä oleva voi luotettavasti tarkistaa häntä koskevien eri saatavien tiedot. 

Ulosottomiehellä taas tulee olla velvollisuus tehdä peruuttamisilmoitus ilman velallisen erillistä pyyntöä ulosottoperusteen poistuessa, mikä toteutettaisiin välittömästi teknisen käyttöyhteyden avulla. Lakialoitteessa edellä mainitun velvoitteen laiminlyönti tulisi myös ulosottomiehen toimintaa koskevan valitusoikeuden piiriin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

1. Laki luottotietolain 18 ja 20 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottotietolain (527/2007) 18 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 2 ja 3 momentti ja 
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 933/2009, uusi 5 momentti ja 20 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
18 § 
Maksuhäiriömerkintöjen ja luokitustietojen säilyttämisajat 
Luottotietorekisteriin merkityt maksuhäiriötiedot on poistettava luottotietorekisteristä seuraavasti: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) velkojan ilmoittamaa maksuhäiriötä ja velallisen tunnustamaa maksuhäiriötä koskevat tiedot kahden vuoden kuluessa siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin; tiedot on kuitenkin poistettava kuukauden kuluessa siitä, kun velkoja tai ulosottomies on ilmoittanut velan suoritetuksi tai vanhentuneeksi taikka velan peruste on poistunut tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon kautta; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos rekisterinpitäjälle on tullut tieto sen saatavan suorittamisesta, vanhentumisesta tai velan perusteen poistumisesta tuomion tai tuomioistuimen vahvistamasta sovinnosta, jonka laiminlyönnistä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu merkintä on syntynyt, tieto on poistettava heti ilmoituksen saavuttua. 
Kaikki konkurssia koskevat merkinnät on kuitenkin poistettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun viimeisintä konkurssimerkintää koskevat tiedot on poistettu yrityssaneeraus- ja konkurssirekisteristä, ja 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua maksuhäiriötä koskeva merkintä viimeistään neljän vuoden kuluttua sen tekemisestä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Luottorekisterin pitäjän tulee ylläpitää luottorekisteriä siten, että rekisterissä oleva voi luotettavasti tarkistaa häntä koskevien eri saatavien tiedot. Virheet ja epäselvyydet tulee poistaa välittömästi. 
20 § 
Henkilöluottotietojen luovuttaminen sähköisesti 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ulosoton tiedot velan suorittamisesta, velan vanhentumisesta taikka velan perusteen poistumisesta tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon perusteella tulee ilmoittaa teknisen käyttöyhteyden avulla välittömästi luottotietotoiminnan harjoittajalle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 32 §:n 3 momentti ja 11 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 luvun 32 §:n 3 momentti laeissa 932/2009 ja 60/2018, seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
32 § 
Tiedot luottotietotoiminnan harjoittajalle  
Ulosottomiehen tulee ilman velallisen erillistä pyyntöä tehdä luottotietotoiminnan harjoittajalle antamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, kun: 
1) velallinen on maksanut suppeassa ulosotossa perittävänä olleen saatavan; 
2) pitkäkestoinen ulosotto päättyy; 
3) ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen tai ulosotto päättyy sen vuoksi, että velka on vanhentunut lopullisesti velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 13 a §:n nojalla; tai 
4) ulosottoperuste on kumottu tai ulosotto on muusta syystä ollut aiheeton; jos muu saatava tulee ulosotossa kokonaan maksetuksi tietojen luovuttamisen jälkeen, ulosottomiehen tulee ilmoittaa siitä velallisen pyynnöstä luottotietotoiminnan harjoittajalle. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 luku 
Muutoksenhaku ulosottomiehen menettelyyn 
1 § 
Valitusoikeus  
Täytäntöönpanotoimesta tai ulosottomiehen päätöksestä tai ulosottomiehen 1 luvun 32 §:stä johtuvien velvoitteiden laiminlyönnistä saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös taikka laiminlyönti koskee. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19.6.2018 
Jari Myllykoski vas 
Markus Mustajärvi vas 
Kari Uotila vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Matti Semi vas 
Annika Lapintie vas 
Anna Kontula vas 
Hanna Sarkkinen vas 
Silvia Modig vas 
Li Andersson vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Katja Hänninen vas 
Kimmo Kivelä sin 
Vesa-Matti Saarakkala sin 
Kari Kulmala sin 
Pentti Oinonen sin 
Lea Mäkipää sin 
Tiina Elovaara sin 
Ari Jalonen sin 
Reijo Hongisto sin 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Jani Toivola vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Ozan Yanar vihr 
Satu Hassi vihr 
Touko Aalto vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Heli Järvinen vihr 
Emma Kari vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Harri Jaskari kok 
Sari Raassina kok 
Juhana Vartiainen kok 
Jaana Pelkonen kok 
Pauli Kiuru kok 
Sari Sarkomaa kok 
Eero Lehti kok 
Raija Vahasalo kok 
Jukka Kopra kok 
Kaj Turunen kok 
Timo Heinonen kok 
Ilkka Kanerva kok 
Sari Multala kok 
Susanna Koski kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Joakim Strand 
Mats Löfström 
Mats Nylund 
Anna-Maja Henriksson 
Anders Adlercreutz 
Mikaela Nylander 
Eva Biaudet 
Stefan Wallin 
Thomas Blomqvist 
Veronica Rehn-Kivi 
Arto Pirttilahti kesk 
Petri Honkonen kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Markku Rossi kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Tuomo Puumala kesk 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Mikko Savola kesk 
Niilo Keränen kesk 
Martti Talja kesk 
Anne Kalmari kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Kimmo Tiilikainen kesk 
Tapani Tölli kesk 
Esko Kiviranta kesk 
Mauri Pekkarinen kesk 
Seppo Kääriäinen kesk 
Kauko Juhantalo kesk 
Juha Rehula kesk 
Eero Reijonen kesk 
Timo V. Korhonen kesk 
Lasse Hautala kesk 
Aila Paloniemi kesk 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Markku Pakkanen kesk 
Ari Torniainen kesk 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Pekka Puska kesk 
Ulla Parviainen kesk 
Katri Kulmuni kesk 
Antti Kurvinen kesk 
Juha Pylväs kesk 
Timo Kalli kesk 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Matti Vanhanen kesk 
Hanna Kosonen kesk 
Markus Lohi kesk 
Satu Taavitsainen sd 
Maria Tolppanen sd 
Ilmari Nurminen sd 
Joona Räsänen sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Ville Skinnari sd 
Pilvi Torsti sd 
Mika Kari sd 
Suna Kymäläinen sd 
Maria Guzenina sd 
Katja Taimela sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Sirpa Paatero sd 
Anneli Kiljunen sd 
Krista Kiuru sd 
Riitta Myller sd 
Timo Harakka sd 
Pia Viitanen sd 
Antti Rinne sd 
Kristiina Salonen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Jukka Gustafsson sd 
Riitta Mäkinen sd 
Lauri Ihalainen sd 
Antero Laukkanen kd 
Päivi Räsänen kd 
Sari Tanus kd 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Ville Vähämäki ps 
Ville Tavio ps 
Sami Savio ps 
Jari Ronkainen ps 
Tom Packalén ps 
Jani Mäkelä ps 
Juho Eerola ps 
Rami Lehto ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Ritva Elomaa ps 
Toimi Kankaanniemi ps