Lakialoite
LA
28
2018 vp
Jari
Myllykoski
vas
ym.
Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteen tarkoituksena on korjata yleinen ongelma, jossa maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisten elämää vielä siinäkin vaiheessa, kun velka on maksettu. Lakialoitteessa esitetään muutettavaksi luottotietolakia ja ulosottokaarta siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut.  
PERUSTELUT
Maksuhäiriömerkinnät ovat Suomessa yhä yleisempiä. Alkuvuodesta 2018 jo yli 376 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä, mikä vastaa noin kahdeksaa prosenttia aikuisväestöstä. 25—34-vuotiaista nuorista miehistä jopa 16 prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkinnästä velalliselle koituvat kielteiset seuraukset voivat olla merkittäviä. Merkintä voi estää vuokra-asunnon, kotivakuutuksen ja puhelinliittymäsopimuksen saamisen ja jopa estää työllistymisen, mikäli tehtäviin liittyy rahan käsittelyä.  
Lakialoitteessa esitettävillä muutoksilla voidaan parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden ihmisten asemaa ja tukea heidän taloudenhallintansa kestävyyttä sen sijaan, että maksuhäiriömerkintöjä säilytetään rangaistusluontoisesti. Nykytilanteessa maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottotietorekisterissä kaksi vuotta siinäkin tapauksessa, että velka on suoritettu. Velallisen tulee myös erikseen pyytää ulosottomiestä tekemään luottotietotoiminnan harjoittajalle antamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, eikä maksuhäiriömerkintä siten poistu automaattisesti.  
Lisäksi nykylaissa maksuhäiriömerkintä velasta, joka on jo suoritettu, ei poistu, jos luottotietorekisteriin tulee uudesta velasta maksuhäiriömerkintä. Luottotietolain 18 §:n 3 momentin mukaan 18 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohdassa tarkoitettua merkintää ei ole tarpeen poistaa rekisteristä, jos rekisteröityä koskeva uusi maksuhäiriömerkintä on tehty rekisteriin ennen kuin määräaika aikaisemman merkinnän poistamiselle on 1 tai 2 momentin mukaan kulunut. Tämä on velallisen kannalta täysin kohtuuton säännös. Tässä aloitteessa tämä säännös ehdotetaan poistettavaksi laista. 
Maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluontoinen säilyttäminen velkansa maksaneilla ihmisillä ei ole tarkoituksenmukaista ja voi johtaa talousvaikeuksien uusiutumiseen tai pahenemiseen. Siksi luottorekisterin ylläpitäjä tulee velvoittaa poistamaan maksuhäiriömerkintä kuukauden kuluessa siitä, kun velkoja tai ulosottomies on ilmoittanut velan suoritetuksi tai vanhentuneeksi taikka velan peruste on poistunut tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon kautta. Luottorekisteriä tulee ylläpitää siten, että rekisterissä oleva voi luotettavasti tarkistaa häntä koskevien eri saatavien tiedot. 
Ulosottomiehellä taas tulee olla velvollisuus tehdä peruuttamisilmoitus ilman velallisen erillistä pyyntöä ulosottoperusteen poistuessa, mikä toteutettaisiin välittömästi teknisen käyttöyhteyden avulla. Lakialoitteessa edellä mainitun velvoitteen laiminlyönti tulisi myös ulosottomiehen toimintaa koskevan valitusoikeuden piiriin.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
1. 
Laki 
luottotietolain 18 ja 20 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottotietolain (527/2007) 18 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 2 ja 3 momentti ja 
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 933/2009, uusi 5 momentti ja 20 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
18 § 
Maksuhäiriömerkintöjen ja luokitustietojen säilyttämisajat 
Luottotietorekisteriin merkityt maksuhäiriötiedot on poistettava luottotietorekisteristä seuraavasti: 
5) velkojan ilmoittamaa maksuhäiriötä ja velallisen tunnustamaa maksuhäiriötä koskevat tiedot kahden vuoden kuluessa siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin; tiedot on kuitenkin poistettava kuukauden kuluessa siitä, kun velkoja tai ulosottomies on ilmoittanut velan suoritetuksi tai vanhentuneeksi taikka velan peruste on poistunut tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon kautta; 
Jos rekisterinpitäjälle on tullut tieto sen saatavan suorittamisesta, vanhentumisesta tai velan perusteen poistumisesta tuomion tai tuomioistuimen vahvistamasta sovinnosta, jonka laiminlyönnistä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu merkintä on syntynyt, tieto on poistettava heti ilmoituksen saavuttua. 
Kaikki konkurssia koskevat merkinnät on kuitenkin poistettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun viimeisintä konkurssimerkintää koskevat tiedot on poistettu yrityssaneeraus- ja konkurssirekisteristä, ja 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua maksuhäiriötä koskeva merkintä viimeistään neljän vuoden kuluttua sen tekemisestä. 
Luottorekisterin pitäjän tulee ylläpitää luottorekisteriä siten, että rekisterissä oleva voi luotettavasti tarkistaa häntä koskevien eri saatavien tiedot. Virheet ja epäselvyydet tulee poistaa välittömästi. 
20 § 
Henkilöluottotietojen luovuttaminen sähköisesti 
Ulosoton tiedot velan suorittamisesta, velan vanhentumisesta taikka velan perusteen poistumisesta tuomion tai tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon perusteella tulee ilmoittaa teknisen käyttöyhteyden avulla välittömästi luottotietotoiminnan harjoittajalle. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
2. 
Laki 
ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 32 §:n 3 momentti ja 11 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 luvun 32 §:n 3 momentti laeissa 932/2009 ja 60/2018, seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
32 § 
Tiedot luottotietotoiminnan harjoittajalle  
Ulosottomiehen tulee ilman velallisen erillistä pyyntöä tehdä luottotietotoiminnan harjoittajalle antamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, kun: 
1) velallinen on maksanut suppeassa ulosotossa perittävänä olleen saatavan; 
2) pitkäkestoinen ulosotto päättyy; 
3) ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen tai ulosotto päättyy sen vuoksi, että velka on vanhentunut lopullisesti velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 13 a §:n nojalla; tai 
4) ulosottoperuste on kumottu tai ulosotto on muusta syystä ollut aiheeton; jos muu saatava tulee ulosotossa kokonaan maksetuksi tietojen luovuttamisen jälkeen, ulosottomiehen tulee ilmoittaa siitä velallisen pyynnöstä luottotietotoiminnan harjoittajalle. 
11 luku 
Muutoksenhaku ulosottomiehen menettelyyn 
1 § 
Valitusoikeus  
Täytäntöönpanotoimesta tai ulosottomiehen päätöksestä tai ulosottomiehen 1 luvun 32 §:stä johtuvien velvoitteiden laiminlyönnistä saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös taikka laiminlyönti koskee. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 19.6.2018 
Jari
Myllykoski
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Kari
Uotila
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Matti
Semi
vas
Annika
Lapintie
vas
Anna
Kontula
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Silvia
Modig
vas
Li
Andersson
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Katja
Hänninen
vas
Kimmo
Kivelä
sin
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
Kari
Kulmala
sin
Pentti
Oinonen
sin
Lea
Mäkipää
sin
Tiina
Elovaara
sin
Ari
Jalonen
sin
Reijo
Hongisto
sin
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Jani
Toivola
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Satu
Hassi
vihr
Touko
Aalto
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Emma
Kari
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Harri
Jaskari
kok
Sari
Raassina
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Eero
Lehti
kok
Raija
Vahasalo
kok
Jukka
Kopra
kok
Kaj
Turunen
kok
Timo
Heinonen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Sari
Multala
kok
Susanna
Koski
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Joakim
Strand
r
Mats
Löfström
r
Mats
Nylund
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Anders
Adlercreutz
r
Mikaela
Nylander
r
Eva
Biaudet
r
Stefan
Wallin
r
Thomas
Blomqvist
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Arto
Pirttilahti
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Mikko
Savola
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Martti
Talja
kesk
Anne
Kalmari
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Kimmo
Tiilikainen
kesk
Tapani
Tölli
kesk
Esko
Kiviranta
kesk
Mauri
Pekkarinen
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Kauko
Juhantalo
kesk
Juha
Rehula
kesk
Eero
Reijonen
kesk
Timo V.
Korhonen
kesk
Lasse
Hautala
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Markku
Pakkanen
kesk
Ari
Torniainen
kesk
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Pekka
Puska
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Katri
Kulmuni
kesk
Antti
Kurvinen
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Timo
Kalli
kesk
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Matti
Vanhanen
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Markus
Lohi
kesk
Satu
Taavitsainen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Joona
Räsänen
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Ville
Skinnari
sd
Pilvi
Torsti
sd
Mika
Kari
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Maria
Guzenina
sd
Katja
Taimela
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Krista
Kiuru
sd
Riitta
Myller
sd
Timo
Harakka
sd
Pia
Viitanen
sd
Antti
Rinne
sd
Kristiina
Salonen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Riitta
Mäkinen
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Antero
Laukkanen
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Tanus
kd
Peter
Östman
kd
Sari
Essayah
kd
Ville
Vähämäki
ps
Ville
Tavio
ps
Sami
Savio
ps
Jari
Ronkainen
ps
Tom
Packalén
ps
Jani
Mäkelä
ps
Juho
Eerola
ps
Rami
Lehto
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Ritva
Elomaa
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Viimeksi julkaistu 19.6.2018 17.21