Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.24

Lakialoite LA 29/2016 vp 
Ilmari Nurminen sd ym. 
 
Lakialoite laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että myynnistä tai käytöstä poistuva syömäkelpoinen elintarvike pyritään asettamaan jaettavaksi tai muuten käyttämään hyödyksi. Aloitteen tarkoituksena on vähentää ruokahävikkiä ja muun elintarvikeperäisen jätteen määrää. 

PERUSTELUT

Ruokahävikillä tarkoitetaan syömäkelpoisen ruoan päätymistä jätteeksi. Ruokahävikin vähentäminen edistää niin ekologista, sosiaalista kuin taloudellistakin kestävyyttä ja on EU:n ja hallituksen kiertotaloustavoitteiden mukaista. 

Tässä lakialoitteessa esitetään säädettäväksi kunnallisia toimipisteitä, kauppoja, leipomoita ja vastaavia tuotteita myyviä yrityksiä koskeva ehdollinen jakeluvelvoite, joka velvoittaisi tahot luovuttamaan syömäkelpoiset, myynnistä tai käytöstä poistetut elintarvikkeet voittoa tavoittelemattomien kolmansien tahojen käyttöön taikka asettamaan kyseiset elintarvikkeet itse jaeltavaksi. 

Nykytila

Maailmanlaajuisesti ruokaa päätyy roskikseen vuosittain 1 300 miljoonaa tonnia eli noin 25—30 prosenttia kaikesta maapallolla tuotetusta ruoasta. Suomessa ruokahävikkiä kertyy vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa. Kotitalouksien osuus ruokahävikistä on 35 %, kaupan alan 18 %, ruokapalveluiden osuus 20 % ja teollisuuden osuus 28 %. 

Elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja kuljetus aiheuttavat merkittävän osan maailman ympäristökuormituksesta. Kun syömäkelpoinen ruoka päätyy jätteeksi, ympäristökuormitus on syntynyt turhaan ja ruoan valmistukseen käytetty työpanos ja energia valuvat hukkaan. 

Samaan aikaan yhdeksäsosa maailmasta näkee nälkää ja tuhannet suomalaiset käyvät säännöllisesti leipäjonoissa. Esimerkiksi RAY:n Avun tilkkutäkki -selvityksen (2014) mukaan leipäjonoissa käy säännöllisesti 12 600 ihmistä ja epäsäännöllisesti 9 500 ihmistä. Tutkimusten mukaan leipäjonoissa käy laaja kirjo erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tulevia ihmisiä. 

Ruokahävikin torjuminen vaatii muutoksia asenteisiin ja toimintatapoihin. Sitä voidaan edistää myös lainsäädännön kautta. Esimerkiksi Ranskan parlamentti velvoitti hiljattain kaupat luovuttamaan poistettavat elintarvikkeet jaettavaksi eteenpäin. Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan myynnistä poistettujen elintarvikkeiden jakelu on vapaaehtoista eikä sitä ole rajoitettu. 

Suomessa hävikkiruuan jakelu perustuu siis tällä hetkellä kauppojen vapaaehtoisuuteen ja erilaisiin kuntakokeiluihin. Tällä hetkellä on olemassa jonkin verran esimerkkejä yksityisen sektorin toimijoiden, kuten kauppojen ja kahviloiden, sekä kolmannen sektorin toimijoiden, kuten seurakuntien ja yhdistysten, välisestä yhteistyöstä. Kunnissa on esimerkiksi kokeiltu ylijäämäruuan myymistä edullisesti eteenpäin muille ruokailijoille. Monet kaupat jakavat myynnistä poistettua ruokaa järjestöjen, seurakuntien ja hävikkiruokaravintoloiden käyttöön. Erityisen suuri arvo tällä yhteistyöllä on ollut syrjäytyneiden auttamisessa. 

Asian aiempi käsittely ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Viime vuosien aikana vähävaraisten ruokajakelu ja ruokahävikki ovat olleet runsaasti esillä niin mediassa kuin eduskunnassakin. Eri järjestöt ja yhteiskunnalliset toimijat ovat nostaneet esille ruokahävikin vähentämisen ja  hävikkiruoan  jakelun hyötyjä  aina hyvinvoinnin edistämisestä biojätteiden vähentämiseen saakka. Aiheesta on myös jätetty tällä ja edellisillä kausilla lukuisia kirjallisia kysymyksiä ja muita valtiopäivätoimia. 

Asiaa koskevaa aiempaa lainsäädäntöä ei ole. Elintarvikelaissa eikä muussakaan lainsäädännössä ei oteta kantaa elintarvikkeiden jätemäärän vähentämiseen. 

Lakialoitteella on selvä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Se koskettaa suoraan heikoimmassa asemassa olevia, heidän läheisiään, heidän kanssaan työtä tekeviä henkilöitä ja tahoja, kauppoja ja välillisesti myös laajemmin yhteiskuntaa. Se antaa myös globaalissa kontekstissa eettisen viestin sosiaalisesta välittämisestä, yhteiskuntavastuusta ja kestävästä kehityksestä. 

Lakialoitteella  ei  ole  merkittäviä taloudellisia vaikutuksia valtiontalouden näkökulmasta. Laki-aloite on linjassa hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden kanssa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki elintarvikelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään elintarvikelakiin (23/2006) uusi 8 a luku seuraavasti: 
8 a luku 
Elintarvikkeiden jakelu 
72 a § 
Jakeluvelvoite 
Jakeluvelvoite tarkoittaa luovutuskelpoisen elintarvikkeen omistajan velvoitetta luovuttaa elintarvike eteenpäin jäljempänä olevien ehtojen mukaisesti. 
Jakeluvelvoitteen piirissä ovat: 
1) kunnalliset toimipisteet;  
2) kaupat; 
3) leipomot ja vastaavia tuotteita myyvät yritykset. 
Jakeluvelvoite on ehdollinen. Jakeluvelvoite toteutuu, jos 
1) voittoa tavoittelematon kolmas osapuoli, kuten hyväntekeväisyystyötä tekevä taho, on valmis noutamaan luovutuskelpoiset elintarvikkeet ja asettamaan ne ilmaiseksi jaettavaksi kohderyhmälleen taikka muulla tavoin käyttämään ne hyödyksi; 
2) kolmatta osapuolta ei ole, mutta jakeluvelvoitteen piirissä olevan tahon on mahdollista asettaa luovutuskelpoiset elintarvikkeet saataville turvallisesti määräajaksi. 
Kun luovutetut elintarvikkeet asetetaan jaeltavaksi eteenpäin, tulee jakelijan ilmoittaa jakelun yhteydessä seuraavat tiedot: 
1) päivämäärä, jolloin tuote on luovutettu jakeluun; 
2) jakeluun asettaneen tahon nimi. 
Ilmoituksen tulee olla lukukelpoinen ja sen tulee löytyä joko tuotteesta tai jaettavien tuotteiden välittömästä läheisyydestä.  
Ilmoituksen tarkoitus on turvata elintarvikkeiden loppukäyttäjälle mahdollisuus arvioida tuotteen kelpoisuus.  
Elintarvikkeiden pakkauksissa olevia pakkausmerkintöjä ei saa poistaa tai muuttaa. 
72 b § 
Tuoteturvallisuus ja vastuu 
 
Elintarvikkeesta luopuvan tahon tulee tarkastaa elintarvikkeen laatu ja käyttää asiaan kuuluvaa harkintaa ennen elintarvikkeen luovuttamista. Jos elintarvikkeesta puuttuu tai on muuttunut lukukelvottomaksi päiväys, jonka arvioidaan olevan tärkeä arvioitaessa luovutuskelpoisen elintarvikkeen kelpoisuus, elintarvike tulee hävittää. 
Jakeluvelvoitteen piirissä olevan tahon vastuu tuoteturvallisuudesta päättyy sillä hetkellä, kun elintarvike luovutetaan. 
Kolmannella osapuolella, joka vastaa eteenpäin jakelusta, on vastuu hävittää ne elintarvikkeet, joita ei voida jakaa turvallisesti. 
Viime kädessä kuluttajalla on henkilökohtainen vastuu vastaanottamansa elintarvikkeen tarkistamisesta, käyttämisestä ja tarvittaessa hävittämisestä. 
 
 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10.5.2016 
Ilmari Nurminen sd 
Emma Kari vihr 
Hanna Sarkkinen vas 
Katri Kulmuni kesk 
Tiina Elovaara ps 
Kai Mykkänen kok 
Hanna Halmeenpää vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Satu Hassi vihr 
Nasima Razmyar sd 
Saara-Sofia Sirén kok 
Lasse Hautala kesk 
Susanna Huovinen sd 
Sari Tanus kd 
Suna Kymäläinen sd 
Markus Mustajärvi vas 
Sanna Marin sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Eero Heinäluoma sd 
Antti Rinne sd 
Timo Harakka sd 
Ilkka Kantola sd 
Pia Viitanen sd 
Maria Guzenina sd 
Jukka Gustafsson sd 
Anneli Kiljunen sd 
Tarja Filatov sd 
Katja Taimela sd 
Sirpa Paatero sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Riitta Myller sd 
Erkki Tuomioja sd 
Kristiina Salonen sd 
Krista Kiuru sd 
Lauri Ihalainen sd 
Mika Kari sd 
Satu Taavitsainen sd 
Ville Skinnari sd 
Antero Laukkanen kd 
Harry Wallin sd 
Ritva Elomaa ps 
Simon Elo ps 
Juho Eerola ps 
Pentti Oinonen ps 
Ville Vähämäki ps 
Sami Savio ps 
Rami Lehto ps 
Leena Meri ps 
Ville Niinistö vihr 
Heli Järvinen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Touko Aalto vihr 
Ozan Yanar vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Antero Vartia vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Paavo Arhinmäki vas 
Li Andersson vas 
Anna Kontula vas 
Silvia Modig vas 
Kari Uotila vas 
Matti Semi vas 
Annika Lapintie vas 
Jari Myllykoski vas 
Arto Satonen kok 
Katja Hänninen vas 
Pauli Kiuru kok 
Harri Jaskari kok 
Pertti Salolainen kok 
Anne-Mari Virolainen kok 
Markku Eestilä kok 
Eero Lehti kok 
Jaana Pelkonen kok 
Anders Adlercreutz 
Stefan Wallin 
Mats Nylund 
Mats Löfström 
Joona Räsänen sd 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Antti Kurvinen kesk 
Pirkko Mattila ps 
Hanna Kosonen kesk 
Marisanna Jarva kesk 
Petri Honkonen kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Juha Pylväs kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Seppo Kääriäinen kesk 
Markku Pakkanen kesk 
Mikko Alatalo kesk 
Arto Pirttilahti kesk 
Aila Paloniemi kesk 
Tuomo Puumala kesk 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Antti Kaikkonen kesk 
Mikko Kärnä kesk 
Annika Saarikko kesk 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Mikko Savola kesk 
Elsi Katainen kesk