Lakialoite
LA
29
2016 vp
Ilmari
Nurminen
sd
ym.
Lakialoite laiksi elintarvikelain muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa esitetään, että myynnistä tai käytöstä poistuva syömäkelpoinen elintarvike pyritään asettamaan jaettavaksi tai muuten käyttämään hyödyksi. Aloitteen tarkoituksena on vähentää ruokahävikkiä ja muun elintarvikeperäisen jätteen määrää. 
PERUSTELUT
Ruokahävikillä tarkoitetaan syömäkelpoisen ruoan päätymistä jätteeksi. Ruokahävikin vähentäminen edistää niin ekologista, sosiaalista kuin taloudellistakin kestävyyttä ja on EU:n ja hallituksen kiertotaloustavoitteiden mukaista. 
Tässä lakialoitteessa esitetään säädettäväksi kunnallisia toimipisteitä, kauppoja, leipomoita ja vastaavia tuotteita myyviä yrityksiä koskeva ehdollinen jakeluvelvoite, joka velvoittaisi tahot luovuttamaan syömäkelpoiset, myynnistä tai käytöstä poistetut elintarvikkeet voittoa tavoittelemattomien kolmansien tahojen käyttöön taikka asettamaan kyseiset elintarvikkeet itse jaeltavaksi. 
Nykytila
Maailmanlaajuisesti ruokaa päätyy roskikseen vuosittain 1 300 miljoonaa tonnia eli noin 25—30 prosenttia kaikesta maapallolla tuotetusta ruoasta. Suomessa ruokahävikkiä kertyy vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa. Kotitalouksien osuus ruokahävikistä on 35 %, kaupan alan 18 %, ruokapalveluiden osuus 20 % ja teollisuuden osuus 28 %. 
Elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja kuljetus aiheuttavat merkittävän osan maailman ympäristökuormituksesta. Kun syömäkelpoinen ruoka päätyy jätteeksi, ympäristökuormitus on syntynyt turhaan ja ruoan valmistukseen käytetty työpanos ja energia valuvat hukkaan. 
Samaan aikaan yhdeksäsosa maailmasta näkee nälkää ja tuhannet suomalaiset käyvät säännöllisesti leipäjonoissa. Esimerkiksi RAY:n Avun tilkkutäkki -selvityksen (2014) mukaan leipäjonoissa käy säännöllisesti 12 600 ihmistä ja epäsäännöllisesti 9 500 ihmistä. Tutkimusten mukaan leipäjonoissa käy laaja kirjo erilaisista taustoista ja elämäntilanteista tulevia ihmisiä. 
Ruokahävikin torjuminen vaatii muutoksia asenteisiin ja toimintatapoihin. Sitä voidaan edistää myös lainsäädännön kautta. Esimerkiksi Ranskan parlamentti velvoitti hiljattain kaupat luovuttamaan poistettavat elintarvikkeet jaettavaksi eteenpäin. Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan myynnistä poistettujen elintarvikkeiden jakelu on vapaaehtoista eikä sitä ole rajoitettu. 
Suomessa hävikkiruuan jakelu perustuu siis tällä hetkellä kauppojen vapaaehtoisuuteen ja erilaisiin kuntakokeiluihin. Tällä hetkellä on olemassa jonkin verran esimerkkejä yksityisen sektorin toimijoiden, kuten kauppojen ja kahviloiden, sekä kolmannen sektorin toimijoiden, kuten seurakuntien ja yhdistysten, välisestä yhteistyöstä. Kunnissa on esimerkiksi kokeiltu ylijäämäruuan myymistä edullisesti eteenpäin muille ruokailijoille. Monet kaupat jakavat myynnistä poistettua ruokaa järjestöjen, seurakuntien ja hävikkiruokaravintoloiden käyttöön. Erityisen suuri arvo tällä yhteistyöllä on ollut syrjäytyneiden auttamisessa. 
Asian aiempi käsittely ja suhde muuhun lainsäädäntöön
Viime vuosien aikana vähävaraisten ruokajakelu ja ruokahävikki ovat olleet runsaasti esillä niin mediassa kuin eduskunnassakin. Eri järjestöt ja yhteiskunnalliset toimijat ovat nostaneet esille ruokahävikin vähentämisen ja  hävikkiruoan  jakelun hyötyjä  aina hyvinvoinnin edistämisestä biojätteiden vähentämiseen saakka. Aiheesta on myös jätetty tällä ja edellisillä kausilla lukuisia kirjallisia kysymyksiä ja muita valtiopäivätoimia. 
Asiaa koskevaa aiempaa lainsäädäntöä ei ole. Elintarvikelaissa eikä muussakaan lainsäädännössä ei oteta kantaa elintarvikkeiden jätemäärän vähentämiseen. 
Lakialoitteella on selvä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Se koskettaa suoraan heikoimmassa asemassa olevia, heidän läheisiään, heidän kanssaan työtä tekeviä henkilöitä ja tahoja, kauppoja ja välillisesti myös laajemmin yhteiskuntaa. Se antaa myös globaalissa kontekstissa eettisen viestin sosiaalisesta välittämisestä, yhteiskuntavastuusta ja kestävästä kehityksestä. 
Lakialoitteella  ei  ole  merkittäviä taloudellisia vaikutuksia valtiontalouden näkökulmasta. Laki-aloite on linjassa hallituksen asettamien pitkän tähtäimen tavoitteiden kanssa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
elintarvikelain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään elintarvikelakiin (23/2006) uusi 8 a luku seuraavasti: 
8 a luku 
Elintarvikkeiden jakelu 
72 a § 
Jakeluvelvoite 
Jakeluvelvoite tarkoittaa luovutuskelpoisen elintarvikkeen omistajan velvoitetta luovuttaa elintarvike eteenpäin jäljempänä olevien ehtojen mukaisesti. 
Jakeluvelvoitteen piirissä ovat: 
1) kunnalliset toimipisteet;  
2) kaupat; 
3) leipomot ja vastaavia tuotteita myyvät yritykset. 
Jakeluvelvoite on ehdollinen. Jakeluvelvoite toteutuu, jos 
1) voittoa tavoittelematon kolmas osapuoli, kuten hyväntekeväisyystyötä tekevä taho, on valmis noutamaan luovutuskelpoiset elintarvikkeet ja asettamaan ne ilmaiseksi jaettavaksi kohderyhmälleen taikka muulla tavoin käyttämään ne hyödyksi; 
2) kolmatta osapuolta ei ole, mutta jakeluvelvoitteen piirissä olevan tahon on mahdollista asettaa luovutuskelpoiset elintarvikkeet saataville turvallisesti määräajaksi. 
Kun luovutetut elintarvikkeet asetetaan jaeltavaksi eteenpäin, tulee jakelijan ilmoittaa jakelun yhteydessä seuraavat tiedot: 
1) päivämäärä, jolloin tuote on luovutettu jakeluun; 
2) jakeluun asettaneen tahon nimi. 
Ilmoituksen tulee olla lukukelpoinen ja sen tulee löytyä joko tuotteesta tai jaettavien tuotteiden välittömästä läheisyydestä.  
Ilmoituksen tarkoitus on turvata elintarvikkeiden loppukäyttäjälle mahdollisuus arvioida tuotteen kelpoisuus.  
Elintarvikkeiden pakkauksissa olevia pakkausmerkintöjä ei saa poistaa tai muuttaa. 
72 b § 
Tuoteturvallisuus ja vastuu 
 
Elintarvikkeesta luopuvan tahon tulee tarkastaa elintarvikkeen laatu ja käyttää asiaan kuuluvaa harkintaa ennen elintarvikkeen luovuttamista. Jos elintarvikkeesta puuttuu tai on muuttunut lukukelvottomaksi päiväys, jonka arvioidaan olevan tärkeä arvioitaessa luovutuskelpoisen elintarvikkeen kelpoisuus, elintarvike tulee hävittää. 
Jakeluvelvoitteen piirissä olevan tahon vastuu tuoteturvallisuudesta päättyy sillä hetkellä, kun elintarvike luovutetaan. 
Kolmannella osapuolella, joka vastaa eteenpäin jakelusta, on vastuu hävittää ne elintarvikkeet, joita ei voida jakaa turvallisesti. 
Viime kädessä kuluttajalla on henkilökohtainen vastuu vastaanottamansa elintarvikkeen tarkistamisesta, käyttämisestä ja tarvittaessa hävittämisestä. 
 
 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 10.5.2016 
Ilmari
Nurminen
sd
Emma
Kari
vihr
Hanna
Sarkkinen
vas
Katri
Kulmuni
kesk
Tiina
Elovaara
ps
Kai
Mykkänen
kok
Hanna
Halmeenpää
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Satu
Hassi
vihr
Nasima
Razmyar
sd
Saara-Sofia
Sirén
kok
Lasse
Hautala
kesk
Susanna
Huovinen
sd
Sari
Tanus
kd
Suna
Kymäläinen
sd
Markus
Mustajärvi
vas
Sanna
Marin
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Antti
Rinne
sd
Timo
Harakka
sd
Ilkka
Kantola
sd
Pia
Viitanen
sd
Maria
Guzenina
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Tarja
Filatov
sd
Katja
Taimela
sd
Sirpa
Paatero
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Riitta
Myller
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Kristiina
Salonen
sd
Krista
Kiuru
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Mika
Kari
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Ville
Skinnari
sd
Antero
Laukkanen
kd
Harry
Wallin
sd
Ritva
Elomaa
ps
Simon
Elo
ps
Juho
Eerola
ps
Pentti
Oinonen
ps
Ville
Vähämäki
ps
Sami
Savio
ps
Rami
Lehto
ps
Leena
Meri
ps
Ville
Niinistö
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Touko
Aalto
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Antero
Vartia
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Paavo
Arhinmäki
vas
Li
Andersson
vas
Anna
Kontula
vas
Silvia
Modig
vas
Kari
Uotila
vas
Matti
Semi
vas
Annika
Lapintie
vas
Jari
Myllykoski
vas
Arto
Satonen
kok
Katja
Hänninen
vas
Pauli
Kiuru
kok
Harri
Jaskari
kok
Pertti
Salolainen
kok
Anne-Mari
Virolainen
kok
Markku
Eestilä
kok
Eero
Lehti
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Anders
Adlercreutz
r
Stefan
Wallin
r
Mats
Nylund
r
Mats
Löfström
r
Joona
Räsänen
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Antti
Kurvinen
kesk
Pirkko
Mattila
ps
Hanna
Kosonen
kesk
Marisanna
Jarva
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Seppo
Kääriäinen
kesk
Markku
Pakkanen
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Antti
Kaikkonen
kesk
Mikko
Kärnä
kesk
Annika
Saarikko
kesk
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Mikko
Savola
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Viimeksi julkaistu 12.5.2016 12.53