Lakialoite
LA
29
2017 vp
Hanna
Sarkkinen
vas
ym.
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Sairausvakuutuslaissa säädetään äitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määräytymisperusteista. Vanhempainetuuksien tarkoituksena on huolehtia, että vanhemmuuden kustannukset eivät olisi kenellekään kohtuuttomia, vanhemmilla olisi mahdollisuus hoitaa pientä lasta kotona ja että toimeentulo olisi turvattu sinä aikana, kun pientä lasta hoidetaan kotona. Vanhempainetuuksien määrä päivärahakauden aikana lasketaan ensisijaisesti kautta edeltävien työtulojen perusteella. Näiden etuuksien tasoon etuuden aikana vaikuttavat etuuden saajan työtulot päivärahakauden aikana.  
Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti päivärahaetuuksien määrä laskee vähimmäistasoon, mikäli lapsen äiti tai isä on samanaikaisesti ansiotyössä päivärahakauden aikana. Ansiotyön tekemisen tilanteessa on perusteltua, että saadut ansiotyötulot pienentävät päivärahojen määrää, koska tällöin tarve yhteiskunnan maksamaan tukeen pienenee. Kuitenkin viime aikoina esille on noussut tapauksia, joissa henkilön osallistuminen kunnallisen luottamustoimen hoitoon on tulkittu työksi siten, että luottamustoimien kokouspäiviltä on maksettu äitiys- ja vanhempainpäivärahaa minimimääräisesti. Toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakuelimet, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus, ovat ratkaisukäytännössään katsoneet, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallisen luottamustoimen hoitaminen on sairausvakuutuslakia sovellettaessa rinnastettava ansiotyöhön.  
Kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen on lainsäädännössä turvattu oikeus ja myös velvollisuus, eikä sen rinnastaminen ansiotyöhön ole perusteltua. Koska kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta maksettavat kokouspalkkiot on rinnastettu ansiotyöhön, on kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen pienentänyt vanhempainrahaa vähimmäistasoon. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus osallistua politiikkaan ja julkisen vallan on turvattava ja edistettävä tämän oikeuden toteutumista. Kunnallisista luottamustehtävistä maksettavat palkkiot ovat luonteeltaan erilaisia kuin ansiotyötulot. Siinä, missä ansiotyötulojen tarkoituksena on parantaa niitä saaneen toimeentuloa, kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden tarkoituksena on korvata tehtävän hoitamiseen kuluvaa aikaa ja pitää tämän perustuslaillisen oikeuden toteuttaminen mahdollisimman suuressa määrin kaikkien ulottuvilla. 
Sairausvakuutuslain mukaan työssäololla tarkoitetaan varsinaista ansiotyötä eli työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä tapahtuvaa työskentelyä, josta muodostuu henkilön elinkeino. Kunnalliset luottamushenkilöt eivät ole työ- tai virkasuhteessa kuntaan, eikä luottamustoimipalkkioista kerry lomaoikeutta tai eläkettä. Tästä huolimatta edellä todetun mukaisesti luottamustoimipalkkioita on tulkittu vanhempainetuuksia pienentävinä.  
Nykyinen hallintokäytäntö luottamustoimesta maksettavien palkkioiden vaikutuksesta erilaisiin etuuksiin vaihtelee. Esimerkiksi työttömyysetuuksien kohdalla julkisoikeudellisesta luottamustoimesta saatuja tuloja ei pääsääntöisesti oteta huomioon sovittelussa, jos luottamustoimea ei hoideta työ- tai virkasuhteessa. Tällöin kunnallisesta luottamustoimesta saatu kokouspalkkio ei vähennä työttömyysetuuden määrää. Kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden kohtelua eri etuuslajeissa olisi tarkoituksenmukaista yhtenäistää.  
On erittäin ongelmallista, että pienen lapsen vanhempi joutuu eriarvoiseen asemaan osallistuessaan kunnallisen luottamustoimen hoitoon ja politiikkaan, kun vanhempain- ja äitiyspäiväraha on vallitsevan  lainsäädännön  tulkinnan  nojalla kokouspäiviltä  leikattu minimiin. Käytäntö on omiaan estämään pienten lasten vanhempien poliittista osallistumista, ja se vaikuttaa heikentävästi erityisesti naisten poliittiseen osallistumiseen, sillä naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista. 
Jotta pienten lapsien vanhempia kannustettaisiin nykyistä paremmin kunnallisten luottamustehtävien hoitamiseen, olisi sairausvakuutuslakia perusteltua muuttaa siten, että kunnallisista luottamustehtävistä maksettavia palkkioita ei huomioitaisi päivärahoja alentavana tulona.  
Edellä olevan perusteella lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että sairausvakuutuslain mukaisten vanhempainpäivärahojen määrän arvioinnissa ei jatkossa huomioitaisi kunnallisista ja tulevista maakunnallisista luottamustoimista saatavia palkkioita. Selkeyden vuoksi perusteltua olisi rajoittaa tätä poikkeusta siten, että siinä huomioitaisiin vain kuntalain mukaisista tehtävistä maksettavat palkkiot, ei esimerkiksi kuntien omistamien osakeyhtiöiden maksamia palkkioita. Tämän lisäksi olisi perusteltua määritellä, että tätä sovelletaan vain osa-aikaisesti hoidettaviin kunnallisiin luottamustoimiin eikä esimerkiksi kuntalain mukaisen kuukausipalkkioperusteisen pormestarin tai vastaavan täysipäiväisen tai puolipäiväisen kunnallisen luottamustehtävän hoitamiseen. Maakuntauudistuksen voimaan tullessa tulisi maakunnallisia luottamustehtäviä kohdella samalla lailla kuin kunnallisia luottamustehtäviä. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sairausvakuutuslain (1224/2004) 11 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 678/2014, uusi 2 momentti seuraavasti:  
11 luku 
Päivärahaetuuksien määrä 
8 § 
Ansiotyössä ja omassa työssä olon vaikutus vanhempainpäivärahan määrään 
Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta silloin, kun:  
1) äidin tai isän tulot ovat kuntalain (410/2015) 82 §:n nojalla maksettavia muita kuin täysipäiväisen tai puolipäiväisen työskentelyn mahdollistavia kuukausipalkkioita luottamustoimen hoitamisesta; tai  
2) äidin tai isän tulot ovat kuntalain 6 §:ssä tarkoitettuun kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituksen jäsenyydestä saatavia palkkioita. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 27.6.2017 
Hanna
Sarkkinen
vas
Saara-Sofia
Sirén
kok
Satu
Taavitsainen
sd
Hanna
Halmeenpää
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Susanna
Huovinen
sd
Anna-Maja
Henriksson
r
Eva
Biaudet
r
Thomas
Blomqvist
r
Stefan
Wallin
r
Mats
Nylund
r
Anders
Adlercreutz
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Silvia
Modig
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Li
Andersson
vas
Kari
Uotila
vas
Jari
Myllykoski
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Annika
Lapintie
vas
Katja
Hänninen
vas
Tiina
Elovaara
uv
Lea
Mäkipää
uv
Anne
Louhelainen
uv
Kimmo
Kivelä
uv
Reijo
Hongisto
uv
Kaj
Turunen
uv
Vesa-Matti
Saarakkala
uv
Simon
Elo
uv
Ari
Jalonen
uv
Veera
Ruoho
eruo
Kari
Kulmala
uv
Sari
Raassina
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Sari
Multala
kok
Harry
Harkimo
kok
Katri
Kulmuni
kesk
Sofia
Vikman
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Outi
Mäkelä
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Susanna
Koski
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Markku
Eestilä
kok
Harri
Jaskari
kok
Eero
Suutari
kok
Kalle
Jokinen
kok
Jukka
Kopra
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Pertti
Salolainen
kok
Lenita
Toivakka
kok
Eero
Lehti
kok
Pauli
Kiuru
kok
Kari
Tolvanen
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Elina
Lepomäki
kok
Anneli
Kiljunen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Katja
Taimela
sd
Maria
Guzenina
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Sanna
Marin
sd
Pilvi
Torsti
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Riitta
Myller
sd
Jutta
Urpilainen
sd
Pia
Viitanen
sd
Tarja
Filatov
sd
Maria
Tolppanen
sd
Antti
Rinne
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Antti
Lindtman
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Joona
Räsänen
sd
Krista
Kiuru
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Marisanna
Jarva
kesk
Pekka
Puska
kesk
Markus
Lohi
kesk
Annika
Saarikko
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Martti
Talja
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Juha
Pylväs
kesk
Eerikki
Viljanen
kesk
Mikko
Kärnä
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Mirja
Vehkaperä
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Hannu
Hoskonen
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Esko
Kiviranta
kesk
Tapani
Tölli
kesk
Kimmo
Tiilikainen
kesk
Lasse
Hautala
kesk
Timo V.
Korhonen
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Satu
Hassi
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Emma
Kari
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Touko
Aalto
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Antero
Vartia
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Peter
Östman
kd
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Arja
Juvonen
ps
Olli
Immonen
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Mika
Niikko
ps
Rami
Lehto
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Jari
Ronkainen
ps
Leena
Meri
ps
Ville
Vähämäki
ps
Jani
Mäkelä
ps
Sami
Savio
ps
Ritva
Elomaa
ps
Laura
Huhtasaari
ps
Ville
Tavio
ps
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Anne
Kalmari
kesk
Anne-Mari
Virolainen
kok
Antti
Kurvinen
kesk
Timo
Heinonen
kok
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Jukka
Gustafsson
sd
Mikaela
Nylander
r
Viimeksi julkaistu 30.6.2017 14.47