Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 29/2017 vp

Viimeksi julkaistu 30.6.2017 14.47

Lakialoite LA 29/2017 vp Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

HannaSarkkinenvasym.

Eduskunnalle

Sairausvakuutuslaissa säädetään äitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määräytymisperusteista. Vanhempainetuuksien tarkoituksena on huolehtia, että vanhemmuuden kustannukset eivät olisi kenellekään kohtuuttomia, vanhemmilla olisi mahdollisuus hoitaa pientä lasta kotona ja että toimeentulo olisi turvattu sinä aikana, kun pientä lasta hoidetaan kotona. Vanhempainetuuksien määrä päivärahakauden aikana lasketaan ensisijaisesti kautta edeltävien työtulojen perusteella. Näiden etuuksien tasoon etuuden aikana vaikuttavat etuuden saajan työtulot päivärahakauden aikana.  

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti päivärahaetuuksien määrä laskee vähimmäistasoon, mikäli lapsen äiti tai isä on samanaikaisesti ansiotyössä päivärahakauden aikana. Ansiotyön tekemisen tilanteessa on perusteltua, että saadut ansiotyötulot pienentävät päivärahojen määrää, koska tällöin tarve yhteiskunnan maksamaan tukeen pienenee. Kuitenkin viime aikoina esille on noussut tapauksia, joissa henkilön osallistuminen kunnallisen luottamustoimen hoitoon on tulkittu työksi siten, että luottamustoimien kokouspäiviltä on maksettu äitiys- ja vanhempainpäivärahaa minimimääräisesti. Toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakuelimet, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus, ovat ratkaisukäytännössään katsoneet, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallisen luottamustoimen hoitaminen on sairausvakuutuslakia sovellettaessa rinnastettava ansiotyöhön.  

Kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen on lainsäädännössä turvattu oikeus ja myös velvollisuus, eikä sen rinnastaminen ansiotyöhön ole perusteltua. Koska kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta maksettavat kokouspalkkiot on rinnastettu ansiotyöhön, on kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen pienentänyt vanhempainrahaa vähimmäistasoon. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus osallistua politiikkaan ja julkisen vallan on turvattava ja edistettävä tämän oikeuden toteutumista. Kunnallisista luottamustehtävistä maksettavat palkkiot ovat luonteeltaan erilaisia kuin ansiotyötulot. Siinä, missä ansiotyötulojen tarkoituksena on parantaa niitä saaneen toimeentuloa, kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden tarkoituksena on korvata tehtävän hoitamiseen kuluvaa aikaa ja pitää tämän perustuslaillisen oikeuden toteuttaminen mahdollisimman suuressa määrin kaikkien ulottuvilla. 

Sairausvakuutuslain mukaan työssäololla tarkoitetaan varsinaista ansiotyötä eli työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä tapahtuvaa työskentelyä, josta muodostuu henkilön elinkeino. Kunnalliset luottamushenkilöt eivät ole työ- tai virkasuhteessa kuntaan, eikä luottamustoimipalkkioista kerry lomaoikeutta tai eläkettä. Tästä huolimatta edellä todetun mukaisesti luottamustoimipalkkioita on tulkittu vanhempainetuuksia pienentävinä.  

Nykyinen hallintokäytäntö luottamustoimesta maksettavien palkkioiden vaikutuksesta erilaisiin etuuksiin vaihtelee. Esimerkiksi työttömyysetuuksien kohdalla julkisoikeudellisesta luottamustoimesta saatuja tuloja ei pääsääntöisesti oteta huomioon sovittelussa, jos luottamustoimea ei hoideta työ- tai virkasuhteessa. Tällöin kunnallisesta luottamustoimesta saatu kokouspalkkio ei vähennä työttömyysetuuden määrää. Kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden kohtelua eri etuuslajeissa olisi tarkoituksenmukaista yhtenäistää.  

On erittäin ongelmallista, että pienen lapsen vanhempi joutuu eriarvoiseen asemaan osallistuessaan kunnallisen luottamustoimen hoitoon ja politiikkaan, kun vanhempain- ja äitiyspäiväraha on vallitsevan  lainsäädännön  tulkinnan  nojalla kokouspäiviltä  leikattu minimiin. Käytäntö on omiaan estämään pienten lasten vanhempien poliittista osallistumista, ja se vaikuttaa heikentävästi erityisesti naisten poliittiseen osallistumiseen, sillä naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista. 

Jotta pienten lapsien vanhempia kannustettaisiin nykyistä paremmin kunnallisten luottamustehtävien hoitamiseen, olisi sairausvakuutuslakia perusteltua muuttaa siten, että kunnallisista luottamustehtävistä maksettavia palkkioita ei huomioitaisi päivärahoja alentavana tulona.  

Edellä olevan perusteella lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että sairausvakuutuslain mukaisten vanhempainpäivärahojen määrän arvioinnissa ei jatkossa huomioitaisi kunnallisista ja tulevista maakunnallisista luottamustoimista saatavia palkkioita. Selkeyden vuoksi perusteltua olisi rajoittaa tätä poikkeusta siten, että siinä huomioitaisiin vain kuntalain mukaisista tehtävistä maksettavat palkkiot, ei esimerkiksi kuntien omistamien osakeyhtiöiden maksamia palkkioita. Tämän lisäksi olisi perusteltua määritellä, että tätä sovelletaan vain osa-aikaisesti hoidettaviin kunnallisiin luottamustoimiin eikä esimerkiksi kuntalain mukaisen kuukausipalkkioperusteisen pormestarin tai vastaavan täysipäiväisen tai puolipäiväisen kunnallisen luottamustehtävän hoitamiseen. Maakuntauudistuksen voimaan tullessa tulisi maakunnallisia luottamustehtäviä kohdella samalla lailla kuin kunnallisia luottamustehtäviä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sairausvakuutuslain (1224/2004) 11 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 678/2014, uusi 2 momentti seuraavasti:  
11 luku 
Päivärahaetuuksien määrä 
8 § 
Ansiotyössä ja omassa työssä olon vaikutus vanhempainpäivärahan määrään 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta silloin, kun:  
1) äidin tai isän tulot ovat kuntalain (410/2015) 82 §:n nojalla maksettavia muita kuin täysipäiväisen tai puolipäiväisen työskentelyn mahdollistavia kuukausipalkkioita luottamustoimen hoitamisesta; tai  
2) äidin tai isän tulot ovat kuntalain 6 §:ssä tarkoitettuun kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituksen jäsenyydestä saatavia palkkioita. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.6.2017 
HannaSarkkinenvas
Saara-SofiaSirénkok
SatuTaavitsainensd
HannaHalmeenpäävihr
Olli-PoikaParviainenvihr
SusannaHuovinensd
Anna-MajaHenrikssonr
EvaBiaudetr
ThomasBlomqvistr
StefanWallinr
MatsNylundr
AndersAdlercreutzr
VeronicaRehn-Kivir
SilviaModigvas
Aino-KaisaPekonenvas
LiAnderssonvas
KariUotilavas
JariMyllykoskivas
MarkusMustajärvivas
PaavoArhinmäkivas
AnnikaLapintievas
KatjaHänninenvas
TiinaElovaarauv
LeaMäkipääuv
AnneLouhelainenuv
KimmoKiveläuv
ReijoHongistouv
KajTurunenuv
Vesa-MattiSaarakkalauv
SimonElouv
AriJalonenuv
VeeraRuohoeruo
KariKulmalauv
SariRaassinakok
JaanaLaitinen-Pesolakok
Mari-LeenaTalvitiekok
SariMultalakok
HarryHarkimokok
KatriKulmunikesk
SofiaVikmankok
BenZyskowiczkok
OutiMäkeläkok
JaanaPelkonenkok
SusannaKoskikok
SariSarkomaakok
MarkkuEestiläkok
HarriJaskarikok
EeroSuutarikok
KalleJokinenkok
JukkaKoprakok
IlkkaKanervakok
PerttiSalolainenkok
LenitaToivakkakok
EeroLehtikok
PauliKiurukok
KariTolvanenkok
SinuheWallinheimokok
ElinaLepomäkikok
AnneliKiljunensd
SirpaPaaterosd
JohannaOjala-Niemeläsd
KatjaTaimelasd
MariaGuzeninasd
MaaritFeldt-Rantasd
MerjaMäkisalo-Ropponensd
SannaMarinsd
PilviTorstisd
TyttiTuppurainensd
TuulaHaatainensd
RiittaMyllersd
JuttaUrpilainensd
PiaViitanensd
TarjaFilatovsd
MariaTolppanensd
AnttiRinnesd
SunaKymäläinensd
AnttiLindtmansd
Eeva-JohannaElorantasd
JoonaRäsänensd
KristaKiurusd
IlmariNurminensd
Eeva-MariaMaijalakesk
UllaParviainenkesk
MarisannaJarvakesk
PekkaPuskakesk
MarkusLohikesk
AnnikaSaarikkokesk
NiiloKeränenkesk
MarttiTaljakesk
PerttiHakanenkesk
JuhaPylväskesk
EerikkiViljanenkesk
MikkoKärnäkesk
PetriHonkonenkesk
HannaKosonenkesk
MirjaVehkaperäkesk
TuomoPuumalakesk
HannuHoskonenkesk
AilaPaloniemikesk
MikkoAlatalokesk
OlaviAla-Nissiläkesk
EskoKivirantakesk
TapaniTöllikesk
KimmoTiilikainenkesk
LasseHautalakesk
Timo V.Korhonenkesk
ElsiKatainenkesk
SatuHassivihr
JyrkiKasvivihr
EmmaKarivihr
HeliJärvinenvihr
VilleNiinistövihr
ToukoAaltovihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
OzanYanarvihr
AnteroVartiavihr
KristaMikkonenvihr
JohannaKarimäkivihr
PekkaHaavistovihr
SariTanuskd
AnteroLaukkanenkd
PeterÖstmankd
SariEssayahkd
PäiviRäsänenkd
ArjaJuvonenps
OlliImmonenps
TeuvoHakkarainenps
MikaNiikkops
RamiLehtops
ToimiKankaanniemips
JariRonkainenps
LeenaMerips
VilleVähämäkips
JaniMäkeläps
SamiSaviops
RitvaElomaaps
LauraHuhtasaarips
VilleTaviops
Sirkka-LiisaAnttilakesk
AnneKalmarikesk
Anne-MariVirolainenkok
AnttiKurvinenkesk
TimoHeinonenkok
HannakaisaHeikkinenkesk
JukkaGustafssonsd
MikaelaNylanderr