Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.17

Lakialoite LA 29/2017 vp 
Hanna Sarkkinen vas ym. 
 
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sairausvakuutuslaissa säädetään äitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määräytymisperusteista. Vanhempainetuuksien tarkoituksena on huolehtia, että vanhemmuuden kustannukset eivät olisi kenellekään kohtuuttomia, vanhemmilla olisi mahdollisuus hoitaa pientä lasta kotona ja että toimeentulo olisi turvattu sinä aikana, kun pientä lasta hoidetaan kotona. Vanhempainetuuksien määrä päivärahakauden aikana lasketaan ensisijaisesti kautta edeltävien työtulojen perusteella. Näiden etuuksien tasoon etuuden aikana vaikuttavat etuuden saajan työtulot päivärahakauden aikana.  

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti päivärahaetuuksien määrä laskee vähimmäistasoon, mikäli lapsen äiti tai isä on samanaikaisesti ansiotyössä päivärahakauden aikana. Ansiotyön tekemisen tilanteessa on perusteltua, että saadut ansiotyötulot pienentävät päivärahojen määrää, koska tällöin tarve yhteiskunnan maksamaan tukeen pienenee. Kuitenkin viime aikoina esille on noussut tapauksia, joissa henkilön osallistuminen kunnallisen luottamustoimen hoitoon on tulkittu työksi siten, että luottamustoimien kokouspäiviltä on maksettu äitiys- ja vanhempainpäivärahaa minimimääräisesti. Toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakuelimet, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus, ovat ratkaisukäytännössään katsoneet, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnallisen luottamustoimen hoitaminen on sairausvakuutuslakia sovellettaessa rinnastettava ansiotyöhön.  

Kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen on lainsäädännössä turvattu oikeus ja myös velvollisuus, eikä sen rinnastaminen ansiotyöhön ole perusteltua. Koska kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta maksettavat kokouspalkkiot on rinnastettu ansiotyöhön, on kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen pienentänyt vanhempainrahaa vähimmäistasoon. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus osallistua politiikkaan ja julkisen vallan on turvattava ja edistettävä tämän oikeuden toteutumista. Kunnallisista luottamustehtävistä maksettavat palkkiot ovat luonteeltaan erilaisia kuin ansiotyötulot. Siinä, missä ansiotyötulojen tarkoituksena on parantaa niitä saaneen toimeentuloa, kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden tarkoituksena on korvata tehtävän hoitamiseen kuluvaa aikaa ja pitää tämän perustuslaillisen oikeuden toteuttaminen mahdollisimman suuressa määrin kaikkien ulottuvilla. 

Sairausvakuutuslain mukaan työssäololla tarkoitetaan varsinaista ansiotyötä eli työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä tapahtuvaa työskentelyä, josta muodostuu henkilön elinkeino. Kunnalliset luottamushenkilöt eivät ole työ- tai virkasuhteessa kuntaan, eikä luottamustoimipalkkioista kerry lomaoikeutta tai eläkettä. Tästä huolimatta edellä todetun mukaisesti luottamustoimipalkkioita on tulkittu vanhempainetuuksia pienentävinä.  

Nykyinen hallintokäytäntö luottamustoimesta maksettavien palkkioiden vaikutuksesta erilaisiin etuuksiin vaihtelee. Esimerkiksi työttömyysetuuksien kohdalla julkisoikeudellisesta luottamustoimesta saatuja tuloja ei pääsääntöisesti oteta huomioon sovittelussa, jos luottamustoimea ei hoideta työ- tai virkasuhteessa. Tällöin kunnallisesta luottamustoimesta saatu kokouspalkkio ei vähennä työttömyysetuuden määrää. Kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden kohtelua eri etuuslajeissa olisi tarkoituksenmukaista yhtenäistää.  

On erittäin ongelmallista, että pienen lapsen vanhempi joutuu eriarvoiseen asemaan osallistuessaan kunnallisen luottamustoimen hoitoon ja politiikkaan, kun vanhempain- ja äitiyspäiväraha on vallitsevan  lainsäädännön  tulkinnan  nojalla kokouspäiviltä  leikattu minimiin. Käytäntö on omiaan estämään pienten lasten vanhempien poliittista osallistumista, ja se vaikuttaa heikentävästi erityisesti naisten poliittiseen osallistumiseen, sillä naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista. 

Jotta pienten lapsien vanhempia kannustettaisiin nykyistä paremmin kunnallisten luottamustehtävien hoitamiseen, olisi sairausvakuutuslakia perusteltua muuttaa siten, että kunnallisista luottamustehtävistä maksettavia palkkioita ei huomioitaisi päivärahoja alentavana tulona.  

Edellä olevan perusteella lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että sairausvakuutuslain mukaisten vanhempainpäivärahojen määrän arvioinnissa ei jatkossa huomioitaisi kunnallisista ja tulevista maakunnallisista luottamustoimista saatavia palkkioita. Selkeyden vuoksi perusteltua olisi rajoittaa tätä poikkeusta siten, että siinä huomioitaisiin vain kuntalain mukaisista tehtävistä maksettavat palkkiot, ei esimerkiksi kuntien omistamien osakeyhtiöiden maksamia palkkioita. Tämän lisäksi olisi perusteltua määritellä, että tätä sovelletaan vain osa-aikaisesti hoidettaviin kunnallisiin luottamustoimiin eikä esimerkiksi kuntalain mukaisen kuukausipalkkioperusteisen pormestarin tai vastaavan täysipäiväisen tai puolipäiväisen kunnallisen luottamustehtävän hoitamiseen. Maakuntauudistuksen voimaan tullessa tulisi maakunnallisia luottamustehtäviä kohdella samalla lailla kuin kunnallisia luottamustehtäviä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sairausvakuutuslain (1224/2004) 11 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 678/2014, uusi 2 momentti seuraavasti:  
11 luku 
Päivärahaetuuksien määrä 
8 § 
Ansiotyössä ja omassa työssä olon vaikutus vanhempainpäivärahan määrään 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta silloin, kun:  
1) äidin tai isän tulot ovat kuntalain (410/2015) 82 §:n nojalla maksettavia muita kuin täysipäiväisen tai puolipäiväisen työskentelyn mahdollistavia kuukausipalkkioita luottamustoimen hoitamisesta; tai  
2) äidin tai isän tulot ovat kuntalain 6 §:ssä tarkoitettuun kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituksen jäsenyydestä saatavia palkkioita. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.6.2017 
Hanna Sarkkinen vas 
Saara-Sofia Sirén kok 
Satu Taavitsainen sd 
Hanna Halmeenpää vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Susanna Huovinen sd 
Anna-Maja Henriksson 
Eva Biaudet 
Thomas Blomqvist 
Stefan Wallin 
Mats Nylund 
Anders Adlercreutz 
Veronica Rehn-Kivi 
Silvia Modig vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Li Andersson vas 
Kari Uotila vas 
Jari Myllykoski vas 
Markus Mustajärvi vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Annika Lapintie vas 
Katja Hänninen vas 
Tiina Elovaara uv 
Lea Mäkipää uv 
Anne Louhelainen uv 
Kimmo Kivelä uv 
Reijo Hongisto uv 
Kaj Turunen uv 
Vesa-Matti Saarakkala uv 
Simon Elo uv 
Ari Jalonen uv 
Veera Ruoho eruo 
Kari Kulmala uv 
Sari Raassina kok 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Sari Multala kok 
Harry Harkimo kok 
Katri Kulmuni kesk 
Sofia Vikman kok 
Ben Zyskowicz kok 
Outi Mäkelä kok 
Jaana Pelkonen kok 
Susanna Koski kok 
Sari Sarkomaa kok 
Markku Eestilä kok 
Harri Jaskari kok 
Eero Suutari kok 
Kalle Jokinen kok 
Jukka Kopra kok 
Ilkka Kanerva kok 
Pertti Salolainen kok 
Lenita Toivakka kok 
Eero Lehti kok 
Pauli Kiuru kok 
Kari Tolvanen kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Elina Lepomäki kok 
Anneli Kiljunen sd 
Sirpa Paatero sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Katja Taimela sd 
Maria Guzenina sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Sanna Marin sd 
Pilvi Torsti sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Tuula Haatainen sd 
Riitta Myller sd 
Jutta Urpilainen sd 
Pia Viitanen sd 
Tarja Filatov sd 
Maria Tolppanen sd 
Antti Rinne sd 
Suna Kymäläinen sd 
Antti Lindtman sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Joona Räsänen sd 
Krista Kiuru sd 
Ilmari Nurminen sd 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Ulla Parviainen kesk 
Marisanna Jarva kesk 
Pekka Puska kesk 
Markus Lohi kesk 
Annika Saarikko kesk 
Niilo Keränen kesk 
Martti Talja kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Juha Pylväs kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Mikko Kärnä kesk 
Petri Honkonen kesk 
Hanna Kosonen kesk 
Mirja Vehkaperä kesk 
Tuomo Puumala kesk 
Hannu Hoskonen kesk 
Aila Paloniemi kesk 
Mikko Alatalo kesk 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Esko Kiviranta kesk 
Tapani Tölli kesk 
Kimmo Tiilikainen kesk 
Lasse Hautala kesk 
Timo V. Korhonen kesk 
Elsi Katainen kesk 
Satu Hassi vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Emma Kari vihr 
Heli Järvinen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Touko Aalto vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Ozan Yanar vihr 
Antero Vartia vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Sari Tanus kd 
Antero Laukkanen kd 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Päivi Räsänen kd 
Arja Juvonen ps 
Olli Immonen ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Mika Niikko ps 
Rami Lehto ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Jari Ronkainen ps 
Leena Meri ps 
Ville Vähämäki ps 
Jani Mäkelä ps 
Sami Savio ps 
Ritva Elomaa ps 
Laura Huhtasaari ps 
Ville Tavio ps 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Anne Kalmari kesk 
Anne-Mari Virolainen kok 
Antti Kurvinen kesk 
Timo Heinonen kok 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Jukka Gustafsson sd 
Mikaela Nylander