Lakialoite
LA
29
2019 vp
Pia
Lohikoski
vas
ym.
Lakialoite laiksi kuntalain 82 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteen tarkoituksena on helpottaa omaishoitajien osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon. Aloitteella esitetään lisättäväksi kuntalain 82 §:ään nimenomainen maininta siitä, että luottamustoimen vuoksi aiheutuvia, korvattavia kustannuksia ovat myös omaishoidossa olevan henkilön välttämättömän hoidon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset 
PERUSTELUT
Kunnalliseen toimielimeen valitulla luottamushenkilöllä on oikeus saada tehtävänsä hoitamisesta palkkiota sekä korvausta aiheutuneista kustannuksista. Kuntalain 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan korvausta muun muassa ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. 
Kunkin kunnan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Täten palkkiot ja korvaukset voivat vaihdella kunnittain, ja näin ollen myös kuntien käytännöt omaishoitajan sijaisen palkkaamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisessa vaihtelevat. Jotkut kunnat mainitsevat omissa säännöksissään sijaishoitajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset korvauskelpoisina kustannuksina, ja toiset kunnat mainitsevat, että korvattavia kustannuksia ovat lakitekstin mukaisesti vain lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneet ja muut vastaavat kustannukset. Vaikka korvausten maksaminen on lain mukaan mahdollista muunkin sijaisen palkkaamista tai lastenhoidon järjestämistä vastaavan syyn perusteella, tätä tulkinnanvaraista säännöstä tulkitaan omaishoitajien kohdalla kunnissa eri tavoin. Tämä on johtanut paikoin tilanteeseen, että vaaleilla kunnanvaltuustoon valittu henkilö ei käytännössä voi osallistua kunnanvaltuuston toimintaan omaishoitovastuunsa vuoksi.  
Omaishoidon tuesta annetun lain 4 §:n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kaksi tai kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti riippuen siitä, miten yhtäjaksoisesti hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Myös sosiaalihuoltolain 27 b §:ssä säädetään omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaasta. Lain mukaan kunta voi tarvittaessa järjestää tuen tarpeessa olevan henkilön päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavalle omaiselle tai läheiselle vapaapäiviä sekä alle vuorokauden pituisia virkistysvapaita. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää omaistaan/läheistään hoitaville vapaapäiviä ja virkistysvapaita, mistä johtuen kuntakohtaista vaihtelua esiintyy. 
Luottamustoimen hoitamista ei voida rinnastaa laissa mainittuun vapaapäivään, vaan asiasta on säädettävä laissa erikseen, jotta kansalaisten yhdenvertainen oikeus osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen voidaan turvata. Tällä hetkellä eri kunnissa asuvat henkilöt ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sen suhteen, mitä tulee omaishoitajien mahdollisuuksiin osallistua luottamustoimiensa hoitoon ja oikeuteen saada korvausta sijaishoitajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
kuntalain 82 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntalain (410/2015) 82 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti: 
82 § 
Palkkiot ja korvaukset 
Luottamushenkilölle maksetaan: 
2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon tai omaishoidossa olevan henkilön välttämättömän hoidon järjestämisestä taikka muusta vastaavasta syystä; 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 7.11.2019 
Pia
Lohikoski
vas
Jari
Myllykoski
vas
Juho
Kautto
vas
Matti
Semi
vas
Mai
Kivelä
vas
Veronika
Honkasalo
vas
Merja
Kyllönen
vas
Kimmo
Kiljunen
sd
Markus
Mustajärvi
vas
Maria
Guzenina
sd
Bella
Forsgrén
vihr
Emma
Kari
vihr
Tiina
Elo
vihr
Mari
Rantanen
ps
Hanna
Sarkkinen
vas
Anna
Kontula
vas
Minna
Reijonen
ps
Jussi
Saramo
vas
Johannes
Yrttiaho
vas
Ilmari
Nurminen
sd
Riitta
Mäkinen
sd
Piritta
Rantanen
sd
Niina
Malm
sd
Aki
Lindén
sd
Heidi
Viljanen
sd
Paula
Werning
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Sanna
Antikainen
ps
Marko
Asell
sd
Johan
Kvarnström
sd
Seppo
Eskelinen
sd
Katja
Hänninen
vas
Kim
Berg
sd
Pia
Viitanen
sd
Johannes
Koskinen
sd
Iiris
Suomela
vihr
Jenni
Pitko
vihr
Hilkka
Kemppi
kesk
Veronica
Rehn-Kivi
r
Hussein
al-Taee
sd
Katja
Taimela
sd
Jouni
Ovaska
kesk
Anders
Norrback
r
Marko
Kilpi
kok
Ari
Koponen
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Mikko
Lundén
ps
Jenna
Simula
ps
Sheikki
Laakso
ps
Jussi
Wihonen
ps
Petri
Huru
ps
Veijo
Niemi
ps
Jari
Koskela
ps
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Veikko
Vallin
ps
Heli
Järvinen
vihr
Sofia
Virta
vihr
Paavo
Arhinmäki
vas
Mari-Leena
Talvitie
kok
Petri
Honkonen
kesk
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Essayah
kd
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Juha
Mäenpää
ps
Tuula
Väätäinen
sd
Mika
Kari
sd
Anne
Kalmari
kesk
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Hanna
Holopainen
vihr
Raimo
Piirainen
sd
Tarja
Filatov
sd
Hannu
Hoskonen
kesk
Atte
Harjanne
vihr
Inka
Hopsu
vihr
Eeva
Kalli
kesk
Suna
Kymäläinen
sd
Eveliina
Heinäluoma
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Toimi
Kankaanniemi
ps
Antti
Rantakangas
kesk
Leena
Meri
ps
Lulu
Ranne
ps
Eva
Biaudet
r
Ari
Torniainen
kesk
Mikko
Ollikainen
r
Pekka
Aittakumpu
kesk
Pasi
Kivisaari
kesk
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Mari
Holopainen
vihr
Harry
Harkimo
liik
Kaisa
Juuso
ps
Mia
Laiho
kok
Joonas
Könttä
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Ritva
Elomaa
ps
Satu
Hassi
vihr
Heikki
Vestman
kok
Jani
Mäkelä
ps
Noora
Koponen
vihr
Viimeksi julkaistu 8.11.2019 12.54