Lakialoite
LA
3
2017 vp
Jari
Myllykoski
vas
ym.
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain 49 §:n ja eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 54 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PERUSTELUT
Aloitteessa ehdotetaan, että kansalaisaloitteen käsittelyä, joka on keskeytynyt eduskuntavaalien johdosta, voitaisiin jatkaa tarvittaessa vaalien jälkeisillä valtiopäivillä. Voimassa olevan perustuslain 49 §:n mukaisesti eduskunnassa kesken oleva kansalaisaloite raukeaa vaalikauden lopussa.  
Aloitteessa ehdotetaan kansalaisaloitteen käsittelyn jatkamisen mahdollistamiseksi muutoksia Suomen perustuslain 49 §:ään ja eduskunnan työjärjestyksen 54 §:ään. 
Aloitteen keskeinen perustelu on kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen kansalaisaloitteella koko vaalikauden aikana ilman, että aloitteen käsittelyn viivästyminen eduskunnassa johtaisi vaalikauden lopussa aloitteen raukeamiseen. Muutos toteutuessaan varmistaisi sen, että kansalaisaloitteen taakse sitoutuneet allekirjoittajat saisivat varmuudella kansalaisaloitteen eduskunnan käsittelyyn, jolloin aloitteen käsittelyn viivästyminen vaalikauden lopulla ei estäisi aloitteen arvolle tarkoitettua käsittelyä eduskunnassa. 
Kansalaisaloitteen käsittelyn jatkuvuuden turvaaminen yli vaalikauden on perusteltua myös siksi, että sen esittämisen aihe ja tekijät ovat olemassa riippumatta eduskunnan ja hallituksen vaihtumisesta vaaleissa.  
Kansalaisaloitteiden käsittelyn jatkuminen yli vaalikauden mahdollistaa myös aloitteiden esittämisen ja käsittelyn siten, että — toisin kuin nyt — kansalaisaloitteita voidaan tehdä tasaisemmin koko vaalikauden aikana ja puhemiesneuvosto voi suunnitella niiden käsittelyä nykyistä järkevämmin myös yli vaalien. Samalla kansalaisaloitteiden käsittely kuormittaisi eduskuntaa tasaisemmin.  
Edustuksellista demokratiaa täydentävä kansalaisaloite kytkeytyy kiinteästi perustuslain lähtökohtiin kansanvaltaisesta valtiojärjestyksestä ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksista. Kansanvaltaan sisältyy perustuslain 2 §:n 2 momentin mukaan yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain 14 §:n 3 momentissa asetetaan julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaanja vaikuttaa häntä koskevaan päätöksentekoon. Julkisen vallan on myös perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kansalaisaloitteesta säädettäessä todettiin, että kansalaisaloite on yhdenmukainen näiden perustuslaissa asetettujen tavoitteiden kanssa ja se edistää valtiollisella tasolla tavoitteiden tosiasiallista toteutumista (HE 46/2011 vp). 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen ja ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta: 
1. 
Laki 
Suomen perustuslain 49 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla,  
muutetaan Suomen perustuslain 49 §:ää, sellaisena kuin se on laissa 1112/2011, seuraavasti: 
49 § 
Asioiden käsittelyn jatkuvuus 
Valtiopäivillä kesken jääneiden asioiden käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä, jollei eduskuntavaaleja ole sillä välin toimitettu. Eduskunnassa vireillä olevan kansainvälisen asian tai kansalaisaloitteen käsittelyä voidaan tarvittaessa jatkaa myös eduskuntavaalien jälkeen pidettävillä valtiopäivillä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
2. 
Eduskunnan päätös 
eduskunnan työjärjestyksen 54 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 54 §:n otsikko sekä  
lisätään 54 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
54 § 
Lepäämään hyväksytyn lakiehdotuksen ja vahvistamatta jääneen lain sekä kansalaisaloitteen käsittely 
Kansalaisaloitteen käsittelyä, joka on keskeytynyt eduskuntavaalien johdosta, jatketaan tarvittaessa vaalien jälkeisillä valtiopäivillä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 17.2.2017 
Jari
Myllykoski
vas
Annika
Lapintie
vas
Matti
Semi
vas
Li
Andersson
vas
Kari
Uotila
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Silvia
Modig
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Kristiina
Salonen
sd
Johanna
Karimäki
vihr
Sari
Tanus
kd
Kimmo
Kivelä
ps
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Ari
Jalonen
ps
Viimeksi julkaistu 20.2.2017 14:22