Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.22

Lakialoite LA 30/2015 vp 
Touko Aalto vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 73 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Työnantaja voi maksaa työntekijälle korvausta, kun työntekijä tekee työmatkan omalla autolla. Verottomana maksettavan korvauksen suuruus määritetään vuosittain Verohallinnossa. Tänä vuonna korvauksen perussumma on 0,44 euroa/km. Se on viisi prosenttia vähemmän kuin Valtion työmarkkinalaitoksen laskema määrä, kuten nykyinen lainsäädäntö vaatii. 

Omalla autolla tehtävistä työmatkoista tulee maksaa työntekijälle korvausta, mutta nykyiseen korvaustasoon liittyy kuitenkin selvää ylikompensaatiota. Toisin sanoen korvaukset ylittävät oman auton käytöstä syntyvät todelliset kustannukset. 

Ylikompensaatiota syntyy monesta syystä. Korvausten laskennassa ei esimerkiksi oteta lainkaan huomioon yksityisajojen osuutta, joita on kuitenkin valtaosa ajokilometreistä. Lisäksi voidaan perustellusti arvioida, että kiinteät kustannukset on arvioitu verrattain korkeiksi, kun lähtökohtana on uutena myytyjen autojen keskihinta, joka on liki 30 000 euroa. 

Verovapaita kilometrikorvauksia on maksettu vuosittain hieman yli miljardi euroa. Suoraa ylikompensaatiota on tarkistusten jälkeenkin jäljellä noin 120 miljoonaa euroa, eikä tässä luvussa ole mukana ylikompensaation kaikkia elementtejä, kuten verrattain korkeaa hankintahintaa.  

Esitämme korvaustason tarkistamista siten, korvaus kattaa aina kaikki auton käytöstä aiheutuvat juoksevat kustannukset, mutta auton hankinnasta syntyviä kustannuksia korvataan vain osittain. Tämän vuoden tasossa korvaus olisi seuraava: 10 000 kilometriin saakka 35 snt/km ja sen jälkeen 25 snt/km.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 73 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 73 §, sellaisena kuin se on laeissa 504/2010 ja 1246/2013, seuraavasti: 
73 § 
Verovapaiden korvausten perusteet ja määrä 
Verohallinto antaa vuosittain etukäteen tarkemmat määräykset verovapaiden matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä varattuaan kulukorvausasiain neuvottelukunnalle tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa. Tarkemmat säännökset neuvottelukunnasta annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
Verohallinto vahvistaa työnantajalta työmatkasta saadun verovapaan päivärahan ja ateriakorvauksen määrän käyttäen perusteena Valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa matkakustannusten yhteismäärää. Kotimaan päivärahaa määrättäessä tästä yhteismäärästä vähennetään säästyneiden elantokustannusten osuutena 15 prosenttia. Näin laskettu määrä vähennetään matkakustannusten yhteismäärästä myös ulkomaan päivärahojen määriä vahvistettaessa. Verohallinto vahvistaa verovelvollisen omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta saaman verosta vapaan kilometrikorvauksen määrän käyttäen perusteena Valtion työmarkkinalaitoksen laskemaa kilometrikorvauksen enimmäismäärää. Verosta vapaan kilometrikorvauksen määrää vahvistettaessa Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta määrästä vähennetään 23 prosenttia. Siltä osin kun ajokilometrit ylittävät verovuoden aikana 10 000 kilometriä, laskelmasta vähennetään 45 prosenttia.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.11.2015 
Touko Aalto vihr 
Satu Hassi vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Jani Toivola vihr 
Ozan Yanar vihr 
Emma Kari vihr