Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.59

Lakialoite LA 30/2016 vp 
Ville Tavio ps ym. 
 
Lakialoite laiksi tuloverolain 33 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaa lain muutosta, jolla muutetaan korkeintaan 500 euroa vuodessa olevat julkisista osakeyhtiöistä saadut osinkotulot verovapaiksi. 

PERUSTELUT

Tähänastinen järjestelmä on epäoikeudenmukainen, koska piensijoittajat maksavat osingoistaan ns. täydet verot, kun taas suursijoittajat maksavat pienempiä veroja esimerkiksi sijoitusyhtiöiden, kapitalisaatiosopimusten ja vakuutuskuorten kautta. Esimerkiksi sijoitusyhtiön kautta saa vero-etua siirtämällä pörssiyhtiön osingot listaamattomien yhtiöiden verotukseen. Kun listaamaton sijoitusyhtiö omistaa yli 10 prosenttia pörssiyhtiöstä, sijoitusyhtiön osakkaat voivat saada pörssiosingot itselleen verovapaasti. Yle uutisoi, että vuoden 2015 verotuksessa pörssiyhtiö Koneen pääomistaja maksoi 160 miljoonan osingoista veroa vain 4,7 %. 

Pörssiyhtiön jakamien osinkojen veroaste yksityishenkilölle on nykyisin 25,5 tai 28,9 prosenttia. Ehdotettu verovapaus olisi senkin vuoksi oikeudenmukainen uudistus, että yritykset ovat jo kertaalleen maksaneet 20 % yhteisöveron tuloksestaan. Ehdotetulla verovapaudella piensijoittajat säästyisivät tältä kahdenkertaiselta verotukselta. 

Suomalaisten varallisuudesta merkittävä osa on pankkitalletuksina. Moni ihminen säästää, mutta ei sijoita osakkeisiin. Suomalaisten varallisuuden ohjaaminen nykyistä enemmän pörssiosakkeisiin olisi suotavaa. Keskiluokkaan kuuluva työssäkäyvä suomalainen voisi saavuttaa säästötavoitteensa osakesäästämisen kautta, jolloin yhteiskunnallinen hyöty olisi suurempi kuin säästämällä pankkitilille. 

Yksityissijoittajat ja kotitaloudet ovat suomalaisille pörssiyhtiöille hyvin tärkeä omistajaryhmä. 

Tunnetaan tapauksia, joissa pienet suomalaiset pörssiyhtiöt eivät ole kelvanneet eläkerahastojen tai muiden suurten sijoittajien salkkuun, koska niiden osakkeiden likviditeetti on heikko. Piensijoittajia siis tarvitaan, ja heille likviditeetti on harvoin riski, koska sijoitettavat summat ovat yleensä kohtalaisen pieniä. 

Huhtikuussa 2016 uutisoitiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja norjalaisen BI Norwegian Business Schoolin tutkimuksesta, jonka mukaan erityisesti laman kokeneet sijoittavat muita varovaisemmin. Ilmiö näkyy taloudellisessa päätöksenteossa jopa 15 vuotta myöhemmin, vaikka koettu lama ei olisikaan vaikuttanut suoraan omaan varallisuuteen. Vaikutus jopa siirtyi sukupolvelta toiselle. 

Tilanne, jossa suomalaiset pörssiyhtiöt eivät löydä kipeästi kaipaamiaan piensijoittajia ja samanaikaisesti potentiaaliset sijoittajat muuttuvat entistä varovaisemmiksi, voi muodostua itseään ruokkivaksi kierteeksi. Ehdotettu lainmuutos loisi kannustusmekanismin, jotta yhä useammat sijoittamista empivät suomalaiset säästäjät rohkaistuisivat sijoittamaan pörssiosakkeisiin. On selvää, että kannustimen myötä syntyvistä uusista sijoituksista suurin osa menisi Helsingin pörssiin ja sitä kautta Suomen kansantalouteen. Kannustimen myötä tehdyt ostot ulkomaisiin pörsseihin lisäisivät suomalaisomistusta ulkomailla. 

Osakesäästämisen kautta säästötavoitteen saavutettuaan ihmiset myisivät osakkeensa ostaakseen haluamansa muun hyödykkeen, kuten asunnon tai ajoneuvon, ja samalla maksaisivat verot osakkeiden arvonnoususta. Tämä on yksi mekanismi, jolla valtion välittömästi menettämä verotulo saataisiin takaisin. 

EU-jäsenmaista henkilötasolla osinkoja eivät verota ainakaan Viro sekä Slovakia. Lisäksi Isossa-Britanniassa on uudistettu osinkojen verotusta viime aikoina. Aiemmin efektiivinen osinkovero on alimmassa veroluokassa ollut verohyvitysten seurauksesta nolla prosenttia. Vuoden 2016 huhtikuusta alkaen alle 5 000 punnan osingoista ei tarvitse maksaa veroa ja tämän ylittävistä osingoista veroa maksetaan normaalisti.  

Lisäksi ehdotetaan, että muu lainsäädäntö saatetaan vastaamaan ehdotettua lainmuutosta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki tuloverolain 33 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 33 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1237/2013, seuraavasti: 
33 a § 
Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko 
Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta on 500 euroa kalenterivuodessa ylittävältä osuudelta 85 prosenttia pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Saatu osinko on kokonaan verovapaa, jos sen määrä ei ylitä 500 euroa kalenterivuodessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 13.5.2016 
Ville Tavio ps 
Sami Savio ps 
Juho Eerola ps 
Ritva Elomaa ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Laura Huhtasaari ps 
Olli Immonen ps 
Rami Lehto ps 
Anne Louhelainen ps 
Pirkko Mattila ps 
Leena Meri ps 
Jani Mäkelä ps 
Jari Ronkainen ps 
Veera Ruoho ps 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Mari-Leena Talvitie kok 
Joakim Strand 
Lea Mäkipää ps 
Tom Packalén ps 
Mika Raatikainen ps 
Simon Elo ps 
Antti Kurvinen kesk 
Eerikki Viljanen kesk 
Pertti Hakanen kesk 
Juha Pylväs kesk 
Arto Pirttilahti kesk 
Reijo Hongisto ps 
Pentti Oinonen ps 
Arja Juvonen ps 
Markku Pakkanen kesk 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
Krista Mikkonen vihr