Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.08

Lakialoite LA 30/2019 vp 
Ville Tavio ps ym. 
 
Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään, että rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 § (511/2011) muutetaan siten, että rangaistavaksi jää ainoastaan lainkohdassa tarkoitettua ryhmää vastaan tehtävällä rikoksella uhkaaminen sekä tällaiseen rikokseen yllyttäminen. Lisäksi aloitteessa esitetään lainkohdan muuttamista siten, ettei rangaistusvastuu enää jatkossa koske tiedon tai mielipiteiden asettamista yleisön saataville, levittämistä yleisön keskuuteen ja pitämistä yleisön saatavilla. Rangaistusuhka liitettäisiin siten jatkossa ainoastaan muihin viesteihin kuin tietoihin ja mielipiteisiin. 

PERUSTELUT

Sananvapaus on keskeinen perusoikeus. Euroopan unionin tuomioistuin on esimerkiksi ratkaisussaan C-274/99 P korostanut sananvapauden merkitystä toteamalla seuraavaa: "Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus on eräs demokraattisen yhteiskunnan keskeisistä perustoista, eräs sen edistyksen ja jokaisen yksilön kehityksen perusedellytyksistä. Ellei ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia 'tietoja' tai 'ajatuksia', joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät." 

Rikoslain 11 luvun 10 §:n mukaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy se, joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella. Rangaistukseksi teosta säädetään sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. 

Sananvapauslain eli lain sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) 1 §:n 2 momentin mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. Kieltäessään jonkin mielipiteen ilmaisun ja jopa faktapohjaan perustuvan tiedon esillepanon rajoittaa rikoslain 11 luvun 10 § voimakkaasti sananvapautta. Esimerkiksi mielekäs ja realistinen maahanmuuttokeskustelu ei ole mahdollista, jos etnisiä tai kansallisia ryhmiä koskevia tietoja ja mielipiteitä ei saa esittää tai jos niiden esittämistä rikosoikeudellisten seuraamusten pelossa vältellään. Rikoslain 11 luvun 10 §:n nojalla muun muassa julkinen keskustelu jonkin maahanmuuttajaryhmän yliedustuksesta rikostilastoissa tai tukiriippuvuudessa voidaan katsoa kansallista ryhmää panettelevan tiedon levittämiseksi ja näistä tiedoista tehtävät, maahanmuuttopolitiikan kehittämistä koskevat johtopäätökset herjaavien mielipiteiden ilmaisemiseksi. 

Kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva esitutkinta on saatettu käynnistää myös esimerkiksi tapauksessa, jossa sosiaalisessa mediassa julkaistua Raamatun sitaattia pidettiin seksuaalivähemmistöihin kohdistuvana suvaitsemattomuuden ilmauksena. 

Rikoslain 11 luvun 10 § kattaa nykymuodossaan tietyistä vähemmistöryhmistä esitettävät loukkaavat kommentit ja ilmaukset. Tämänkaltainen viestinnän rajoittaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi demokraattisessa yhteiskunnassa. Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettu panettelu ja solvaaminen ovat muutenkin käsitteinä niin väljiä, ettei säännöksen sanamuodon perusteella ole mahdollista ennakoida, mikä toiminta on rangaistavaa ja mikä ei. Voimassa oleva säännös ei siten täsmällisyydeltään ole rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellyttämällä tasolla. Liian väljänä se käytännössä johtaa eri vähemmistöryhmiä koskevan tiedon ja mielipiteiden ilmaisussa ennakko- ja itsesensuuriin. 

Rikoslain 11 luvun 10 §:n soveltamiskäytäntöön liittyy yllä esitetyn perusteella selkeitä lainmuutosta puoltavia epäkohtia. Koska panettelua ja solvaamista ei ole laissa määritelty ja koska lainkohta kieltää jo loukkaaviksi koettujen tosiasioiden lausumisen, avaa se ovet syyttäjäviranomaisen ja oikeuslaitoksen mielivaltaisille tulkinnoille. Käytäntö on myös osoittanut, ettei rikoslain 11 luvun 10 § suojele yhtäläisesti kaikkia ryhmiä. Lause, joka syntyperäisiä suomalaisia koskevana ei anna aihetta edes syyteharkintaan, johtaa tuomioon, kun se koskettaa toista kansallisuusryhmää. Perustuslain takaaman yhdenvertaisuuden näkökulmasta tällainen valikoiva lainsuoja on kestämätön riippumatta siitä, onko kyse lainsäätäjän alkuperäisestä tarkoituksesta vai ainoastaan liian väljän lainsäädännön mahdollistamista tulkinnoista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 §, sellaisena kuin se on laissa 511/2011, seuraavasti: 
11 luku 
Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan 
10 § 
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla viestin, jossa uhataan rikoksen tekemisellä jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, tai yllytetään toista tällaisen rikoksen tekemiseen, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.11.2019 
Ville Tavio ps 
Jani Mäkelä ps 
Arja Juvonen ps 
Juho Eerola ps 
Ritva Elomaa ps 
Jussi Halla-aho ps 
Vilhelm Junnila ps 
Kaisa Juuso ps 
Toimi Kankaanniemi ps 
Ari Koponen ps 
Jari Koskela ps 
Rami Lehto ps 
Mikko Lundén ps 
Leena Meri ps 
Juha Mäenpää ps 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
Sami Savio ps 
Jari Ronkainen ps 
Jouni Kotiaho ps 
Sheikki Laakso ps 
Minna Reijonen ps 
Mari Rantanen ps 
Lulu Ranne ps 
Riikka Purra ps 
Mauri Peltokangas ps 
Mika Niikko ps 
Veijo Niemi ps 
Jenna Simula ps