Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 32/2020 vp

Viimeksi julkaistu 22.6.2020 8.38

Lakialoite LA 32/2020 vp Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta

MarkkuEestiläkokym.

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteen tarkoituksena on lisätä valkoposkihanhi riistaeläimeksi metsästyslakiin, mikä mahdollistaisi valkoposkihanhien suojametsästyksen.  

PERUSTELUT

Valkoposkihanhet ovat tehneet jo monta vuotta omaisuusvahinkoa viljelijöille Suomessa. Valkoposkihanhien muuttolevähdyksillään aiheuttamat viljelyvahingot ovat 2010-luvun alusta alkaen pahentuneet ja pelkästään viljelijöille ELY-keskusten toimesta maksettavat korvaukset ovat noin 1,1 miljoonaa euroa. 

Valkoposkihanhi on EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuna lajina sekä nykyisin Suomessa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji. Suomessa lintudirektiiviä on tulkittu erittäin tiukasti, kun taas esimerkiksi Ruotsissa vastaavaa direktiiviä on tulkittu niin, että lintukannan ollessa hyvällä tasolla voidaan viljelyvahinkoja vähentää myös metsästyksen avulla. Valkoposkihanhi on Ruotsissa metsästyslain piirissä ja myös lintudirektiivi on implementoitu metsästyslain kautta. Lintudirektiivin 9. artikla mahdollistaa poikkeuksen, jossa voidaan antaa alueellisia poikkeuslupia metsästykselle silloin, kun se on välttämätöntä ihmisten omaisuudensuojan turvaamiseksi tai ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi.  

Valkoposkihanhien kanta on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja kantojen ennustetaan kasvavan yli 10 prosentin vuosittaista vauhtia. 5 vuoden kuluessa valkoposkihanhikantojen ennustetaan tuplaantuvan. Laji lukeutuu elinvoimaisten lajien joukkoon. Karkottimet, ruokintapellot ja yksittäiset poikkeusluvat eivät tarjoa kestävää ratkaisua vahinkojen torjumiseksi tilanteessa, jossa kannan kasvua on välttämätöntä hidastaa metsästyksellä omaisuudensuojan sekä eläinten ja ihmisten terveyden suojelemiseksi.  

Lakialoitteessa esitetään, että valkoposkihanhi lisätään riistaeläimeksi metsästyslakiin, mikä näin ollen mahdollistaisi valkoposkihanhien suojametsästyksen ja vähentäisi valkoposkihanhien aiheuttamia mittavia haittoja maanviljelijöille sekä rannoille, puistoille ja viheralueille.  

Lakimuutoksen ohella, samanaikaisesti kuin valkoposkihanhien siirtäminen riistaeläimeksi metsästyslain piiriin, tulee lajin aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarvittavat määrärahat siirtää maa- ja metsätalousministeriön piiriin, josta voidaan korvata lajin aiheuttamia vahinkoja.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki metsästyslain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsästyslain (615/1993) 5 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 555/2018, seuraavasti: 
5 § 
Riistaeläimet ja rauhoittamattomat eläimet 
Riistaeläimiä ovat: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) valkoposkihanhi, kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 17.6.2020 
MarkkuEestiläkok
HeikkiVestmankok
HeikkiAuttokok
TimoHeinonenkok
PiaKaumakok
PauliKiurukok
MiaLaihokok
KalleJokinenkok
WilleRydmankok
MarkoKilpikok
VilleKaunistokok
Anne-MariVirolainenkok