Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.53

Lakialoite LA 33/2019 vp 
Pihla Keto-Huovinen kok ym. 
 
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä aloitteella ehdotetaan viranomaisten maalittamista koskevan erilliskriminalisoinnin säätämistä ja lisäksi eräiden maalittamistekojen poistamista asianomistajarikoksista. 

PERUSTELUT

Jokaisen suomalaisen tulee voida tehdä työtään rauhassa ilman uhkia. Viime vuosina erityisesti turvallisuusalan viranomaiset ovat kohdanneet uudenlaisen uhkan työnsä tekemiselle, ns. maalittamisen. Maalittamisessa pyritään vaikuttamaan työtään tekevään virkamieheen tietyn tämän tekemän päätöksen tai käsittelemien asioiden vuoksi. Maalittamisella pyritään vaikeuttamaan eri tavoin työntekijän mahdollisuuksia suorittaa työnsä. Käytännössä esimerkiksi saatetaan pyrkiä loukkaamaan työntekijän kunniaa, aiheuttamaan pelkoa omasta turvallisuudesta tai häiritsemään kotirauhaa.  

Maalittamista on tarpeen käsitellä eri ilmiönä kuin vihapuhetta. Maalittamisessa voi olla kyse kielteisellä julkisuudella tai sillä uhkaamisella tapahtuvasta vaikuttamisesta viranomaistoimintaan, mutta se voi tapahtua myös muuten kuin julkisesti. Maalittamisessa ei ole kyse yksittäisistä sosiaalisen median kannanotoista tai annetusta kovasanaisesta asiakaspalautteesta, vaan laajemmasta systemaattisesta toiminnasta, jolla pyritään vaikeuttamaan työtehtävien hoitamista.  

Turvallisuussektorin eri viranomaiset ovat esittäneet, että maalittamiseen tulisi puuttua muiden toimenpiteiden lisäksi lainsäädäntöä muuttamalla. Laamannit esittivät yhdessä joulukuussa 2018 lainsäädännön muuttamista. Kyseisen aloitteen pohjalta oikeusministeriö katsoi, ettei muutoksia sääntelyyn olisi tarpeen tehdä. Tänä keväänä Poliisihallitus esitti lainsäädännön muutosta, jolla annettaisiin kenttäpoliisille nykyistä parempi anonymiteetti kentällä siirtymällä nimitunnisteesta suojatumpaan tapaan tunnistaa poliisi.  

Tällä lakialoitteella esitetään Poliisihallituksen, valtakunnansyyttäjän viraston ja käräjäoikeuksien laamannien esittämää lainsäädäntöaloitetta vastaavasti muutoksia rikoslakiin maalittamiseen puuttumiseksi. Esityksessä ehdotetaan, että tietyt maalittamisen hallintaan osin soveltuvat rikoslain kriminalisoinnit (mm. laiton uhkaus, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen) muutettaisiin asianomistajarikoksista virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi silloin, kun rikoksen kohteena on virkamies, työntekijä tai näiden läheinen virkamiehen tai työntekijän työtehtäviin liittyvistä syistä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan erillistä kriminalisointia, joka kattaisi maalittamisen eri ilmenemistavat, kuten joukkovoiman käytön sosiaalisessa mediassa tai virtuaalisen alustan tarjoamisen maalittamiselle.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki rikoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään rikoslain (39/1889) 16 lukuun uusi 3 a ja 3 b §, 24 luvun 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 879/2013, uusi 4 momentti ja 25 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 441/2011, uusi 3 momentti seuraavasti: 
16 luku 
Rikoksista viranomaisia vastaan 
3 a § 
Viranomaisten maalittaminen 
Joka itsenäisesti toimien tai panemalla alulle tai osallistumalla toimintaan, jossa viranomaisten palveluksessa olevaa tai tämän läheistä, viranomaisen työtehtävissä johtuvista syistä, häiritsemällä, uhkailemalla, perättömiä väitteitä esittämällä, levittämällä tai muulla vastaavalla tavalla, joka on omiaan vahingoittamaan tai vaikeuttamaan viranomaisten toimintaa tai päätöksentekoa viranomaisen palveluksessa olevan nykyisten tai tulevien virkatehtävien osalta on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta viranomaisten maalittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.  
Viranomaisen maalittamiseen syyllistyy myös se, joka tietoisena 1 momentissa mainittujen keinojen tarkoituksesta tarjoaa alustan keinojen käyttämiselle. 
3 b § 
Törkeä viranomaisten maalittaminen 
Jos viranomaisen maalittaminen on omiaan aiheuttamaan viranomaiselle erityisen suurta vahinkoa tai sillä vaikeutetaan tai pyritään vaikeuttamaan viranomaisessa tehtävään merkittävään päätöksentekoon taikka yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviin viranomaisen toimenpiteisiin ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä viranomaisen maalittamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 
24 luku 
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta 
12 § 
Syyteoikeus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Syyttäjä saa kuitenkin nostaa syytteen 1 a ja 10 §:ssä tarkoitetuista rikoksista, kun teko on kohdistunut virkamieheen, työntekijään tai näiden läheiseen virkamiehen tai työntekijän työtehtäviin liittyvistä syistä.  
25 luku 
Vapauteen kohdistuvista rikoksista 
9 § 
Syyteoikeus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Syyttäjä saa kuitenkin nostaa syytteen 7 §:ssä tarkoitetusta laittomasta uhkauksesta, kun teko on kohdistunut virkamieheen, työntekijään tai näiden läheiseen virkamiehen tai työntekijän työtehtäviin liittyvistä syistä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 15.11.2019 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Kari Tolvanen kok 
Matias Marttinen kok 
Ruut Sjöblom kok 
Terhi Koulumies kok 
Mia Laiho kok 
Heikki Autto kok 
Antero Laukkanen kd 
Pauli Kiuru kok 
Arto Satonen kok 
Jussi Saramo vas 
Veronika Honkasalo vas 
Anne-Mari Virolainen kok