Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.38

Lakialoite LA 33/2020 vp 
Ville Kaunisto kok ym. 
 
Lakialoite laiksi väylämaksulain kumoamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä aloitteella ehdotetaan kumottavaksi väylämaksulaki (1122/2005). Näin ollen Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua harjoittavista aluksista ei enää perittäisi valtiolle väylämaksua. 

PERUSTELUT

Suomi on vientivetoinen maa, jonka kansantalous ja vauraus perustuu vahvasti vientiin. Suuri osa Suomen ulkomaankaupan tavaravirroista kulkee meriteitse. On elintärkeää, että vientivetoinen talous ei itse säädä vientiä rasittavaa lainsäädäntöä. Väylämaksut tulivat voimaanvuonna 2005, ja ne puolitettiin vuonna 2015. Nyt on viimeistään aika poistaa ne kokonaan.  

Itämeren osalta kilpailuympäristö Itämeren alueella on vääristynyt. Poistamalla väylämaksu Suomen kilpailukykyä parannetaan kohti samaa tasoa muiden Itämeren maiden kanssa. Kansallisilla maksuilla ja veroilla on iso merkitys yritysten sijoittautumiselle ja tämän myötä Suomen taloudelle. Suomalainen yrittäminen tulee saada samalle viivalle muiden Itämeren maiden kanssa. 

Väylämaksun maksavat yritykset merirahtien yhteydessä lisäkustannuksena. Väylämaksuilla on myös vaikutusta Suomen kauttakulkuliikenteeseen, reitti Suomen kautta ei ole kilpailukykyinen verrattuna muihin Itämeren maihin. 

Väylämaksujen poistaminen on myös ympäristöteko. Meriliikenteen tehokkuutta pitää edistää osana liikenteen vähähiilistämistä. Tämänhetkinen väylämaksujärjestelmä aiheuttaa sen, että jokainen satamakäynti merkitsee uutta väylämaksua, tällä on suora vaikutus siihen, että kuljetusten tehokkuus laskee ja esimerkiksi lasteja ei oteta tai jätetä väylämaksun takia Suomen eri satamista. Tehokkuus linkittyy suoraan ympäristötavoitteisiin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki väylämaksulain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan väylämaksulaki (1122/2005). 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.6.2020 
Ville Kaunisto kok 
Elina Lepomäki kok 
Anne-Mari Virolainen kok 
Marko Kilpi kok 
Timo Heinonen kok 
Ruut Sjöblom kok 
Kaisa Juuso ps 
Matias Marttinen kok 
Mari-Leena Talvitie kok