Viimeksi julkaistu 2.6.2022 10.36

Lakialoite LA 33/2022 vp 
Anne Kalmari kesk 
 
Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä lakialoitteella esitetään säädettäväksi laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä.  

PERUSTELUT

Lakiehdotus vastaa sisällöltään olennaisilta osin hallituksen esitykseen 56/2022 vp sisältynyttä ehdotusta laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön (MmVM 3/2022 vp) hyväksymisen ja hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen täysistuntokäsittelyn jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa vielä nopealla aikataululla lakiehdotuksen 1 ja 2 §:ää.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tenojoen vesistöä koskeva kalastuskielto 
Lohi on rauhoitettu seuraavilla Tenojoen vesistön lohennousualueilla:  
1) Tenon pääuoman, Inarinjoen ja Kietsimäjoen alueet, joissa Suomen ja Norjan välinen valtakunnan raja kulkee;  
2) Pulmankijärvi, Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti, Ylä-Pulmankijoki Yläputoukselle asti, Luossajohka Luossajávriin asti, Morešveaijohka neljä kilometriä ylävirtaan laskukohdasta Ylä-Pulmankijokeen sekä Skihpajohka ensimmäiseen lompoloon asti;  
3) Vetsijoki Vetsijärveen asti ja Vaisjoki Váišluoppaliin saakka;  
4) Utsjoki Mierasjärveen asti, Cársejohka Linkinjohkansuusta 10 kilometriä ylävirtaan saakka ja Kevojoki Fiellogahjohkan suuhun asti;  
5) Kuoppilasjoki Birkejohkan suuhun asti, Birkejohka Yläputoukseen asti sekä Goaskinjohka Goaskinjávriin saakka;  
6) Nilijoki 13 kilometriä toiselle kivikkokentälle asti;  
7) Akujoki putoukselle asti;  
8) Karigasjoki viisi kilometriä Luomusjokisuusta ylävirtaan.  
Lohen pyytäminen ja myynti on rauhoitusaikana kielletty. 
2 § 
Kielletyt pyyntivälineet 
Kalastus seuraavilla lohenpyyntiin tarkoitetuilla välineillä on kielletty 1 §:ssä tarkoitetuilla lohennousualueilla: 
1) potkupato (joddu) ja mertapato (meardi);  
2) seisova verkko, joka on tarkemmin määritelty Suomen ja Norjan välisen sopimuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä (SopS 42/2017) liitteenä olevan kalastussäännön 21 ja 23 §:ssä; sekä  
3) kulkutusverkko. 
3 § 
Lohen kalastuskiellon rikkominen 
Joka tahallaan rikkoo 1 tai 2 §:ssä säädettyä kieltoa on tuomittava lohen kalastuskiellon rikkomisesta sakkoon. 
4 § 
Menettämisseuraamus 
Se, joka on syyllistynyt 3 §:ssä tarkoitettuun tekoon ja ottanut saaliiksi lohen, on tuomittava menettämään valtiolle arvo, joka sillä lajinsa edustajana on.  
Menettämisseuraamuksista säädetään lisäksi rikoslain (39/1889) 10 luvussa.  
Lohen arvosta lajinsa edustajana säädetään kalastuslain (379/2015) 119 §:n nojalla annetussa asetuksessa.  
5 § 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeuslupa  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa tieteellistä tutkimusta tai käytännön kokeita varten myöntää luvan poiketa tässä laissa säädetyistä kielloista lohen pyyntiin. Luvan on oltava perusteltu kalakantojen suojelun tai kestävän käytön edistämiseksi.  
6 § 
Valvontaviranomaiset ja kalastuksenvalvojat 
Tämän lain noudattamista valvovat: 
1) poliisi;  
2) Rajavartiolaitos;  
3) kalastuslain 19 §:ssä tarkoitetut kalatalousviranomaiset;  
4) Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesialueilla Metsähallituksen erätarkastajat ja ne Metsähallituksen virkamiehet, joiden tehtävänä on kalastusasioiden hoitaminen; sekä  
5) kalastuslain 103 §:n mukaisesti hyväksytty ja saman lain 107 §:ssä tarkoitetun valtuutuksen omaava kalastuksenvalvoja.  
7 § 
Voimaantulo  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 1.6.2022 
Anne Kalmari kesk