Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.53

Lakialoite LA 34/2020 vp 
Sheikki Laakso ps ym. 
 
Lakialoite laiksi passilain 34 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että Suomen sotiin osallistuneilta ei veloiteta kustannuksia passin hakemisesta, vaan että passin hakeminen, hakemuksen käsittely sekä passin uusiminen ovat ilmaisia. Nykylain mukaan sotiin osallistuneiden veloitus on noin puolet normaalista passin hinnasta. 

PERUSTELUT

Passilain (671/2006) 34 § määrää passin maksusta määrättäväksi maksuperustuslaissa (150/1992). Sisäministeriön asetuksen poliisin suoritteiden maksullisuudesta (1386/2019) 3 §:ssä asetetaan Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945—1952 osallistuneen henkilön passista perittäväksi suoritemaksu, joka on puolet passin suoritemaksusta.  

On kuitenkin kohtuullista, että Suomen sotiin osallistuneiden katsotaan jo Suomea puolustaessaan maksaneensa riittävän hinnan passista ja että heillä tulisi olla oikeus hankkia ja uusia passinsa maksutta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki passilain 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan passilain (671/2006) 34 § seuraavasti: 
34 § 
Maksu 
Passista peritään valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukainen maksu. Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945—1952 osallistuneen henkilön passista ei kuitenkaan peritä maksua. Edellä mainitun henkilön hakema pika- ja express-passi sekä väliaikainen passi toimitetaan maksutta. Oikeus maksuttomaan passiin osoitetaan rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) mukaisella rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) mukaisella rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksesta annetun asetuksen (256/1988) mukaisella rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukaisella ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitetulla todistuksella mainitun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.6.2020 
Sheikki Laakso ps 
Heikki Autto kok 
Wille Rydman kok 
Ano Turtiainen at 
Sebastian Tynkkynen ps