Lakialoite
LA
35
2017 vp
Jani
Mäkelä
ps
ym.
Lakialoite laiksi pakkokeinolain 10 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Lakialoitteella ehdotetaan muutettavaksi pakkokeinolakia siten, että televalvonta ja sijaintitietojen hankkiminen olisi mahdollista silloin, kun kyseessä on ulkomaalaislain (301/2004) 121 ja 122 §:n nojalla säilöön otetun ulkomaalaisen karkaaminen säilöönottoyksiköstä annetussa laissa (116/2002) tarkoitetusta säilöönottoyksiköstä.  
Ulkomaalaiseen voidaan kohdistaa ulkomaalaislain (813/2015) nojalla turvaamistoimena säilöönotto, jos se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista eivätkä muut turvaamistoimet ole riittäviä. Vuonna 2016 ulkomaalaisen säilöönottoja suoritettiin 1 080 kertaa. Yleisin syy ulkomaalaisen säilöönotolle oli se, että ulkomaalainen piileskelemällä tai pakenemalla muutoin vaikeuttaisi itseään koskevan päätöksenteon valmistelua tai täytäntöönpanoa. Tämä oli perusteena noin 850 tapauksessa. Toinen tavallinen peruste säilöönotolle oli epäily ulkomaalaisen tekemästä rikoksesta. Tätä perustetta käytettiin noin 150 kertaa. (Suomen virallinen tilasto SVT: Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=2342-9151. 14 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.8.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2016/14/rpk_2016_14_2017-05-31_tie_001_fi.html) 
Viranomaisten tietojen mukaan useissa tapauksissa ongelmaksi on muodostunut se, että pakkokeinolaki ei mahdollista riittäviä keinoja tavoittaa erityisesti säilöön otettuja ulkomaalaisia. Säilöönottoyksiköistä on karannut huomattavasti esimerkiksi käännyttämispäätöksen saaneita.  
Vangin karkaamista ei olemassa olevan lainsäädännön nojalla voida käyttää perusteena televalvonnan käyttämiselle tai sijaintitietojen hankkimiselle. Lisäksi, vaikka vangin karkaamista koskevaa rangaistussäännöstä on käytännössä sovellettu muidenkin kuin rangaistusta suorittavien vankien karkaamiseen, ei ulkomaalaisen karkaaminen säilöönottoyksiköstä välttämättä täytä vangin karkaamisen tunnusmerkistöä (rikoslain 16 luvun 16 §).  
Nykyisessä tietoyhteiskunnassa teletunnistetiedot sekä sijaintitiedot ovat keskeisiä keinoja rikosten selvittämisessä ja niihin syyllistyneiden henkilöiden tavoittamisessa. Jos asianomaiseen henkilöön kohdistetaan laillinen pakkokeino, esimerkiksi pidätys tai säilöönotto, ei hänen sijaintinsa voi nauttia yksityisyyden suojaa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
pakkokeinolain 10 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 8 § ja 
lisätään 10 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 920/2016, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 
10 luku 
Salaiset pakkokeinot 
6 § 
Televalvonta ja sen edellytykset 
Esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa televalvontaa rikoksesta epäillyn hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen myös, kun kyseessä on ulkomaalaislain (301/2004) 121 ja 122 §:n nojalla säilöön otetun ulkomaalaisen karkaaminen säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetussa laissa (116/2002) tarkoitetusta säilöönottoyksiköstä. 
8 § 
Sijaintitietojen hankkiminen epäillyn ja tuomitun sekä säilöönottoyksiköstä karanneen ulkomaalaisen tavoittamiseksi 
Esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa rikoksesta epäillyn tavoittamiseksi hankkia tämän hallussa olevan tai oletettavasti muuten käyttämän teleosoitteen tai telepäätelaitteen sijaintitieto, kun häntä on syytä epäillä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rikoksesta, ja lisäksi on syytä epäillä, että hän pakoilee tai muuten karttaa esitutkintaa tai oikeudenkäyntiä. Lisäksi esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa edellä tarkoitettujen sijaintitietojen hankkimiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun tavoittamiseksi, jos on syytä epäillä, että tämä pakoilee tai muuten karttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa, ja jos sijaintitietojen saamisella voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys hänen tavoittamisekseen. Esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa edellä tarkoitettujen sijaintitietojen hankkimiseen myös silloin, kun ulkomaalainen on karannut säilöönottoyksiköstä annetussa laissa tarkoitetusta säilöönottoyksiköstä.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 22.9.2017 
Jani
Mäkelä
ps
Rami
Lehto
ps
Olli
Immonen
ps
Laura
Huhtasaari
ps
Ritva
Elomaa
ps
Juho
Eerola
ps
Ville
Vähämäki
ps
Sami
Savio
ps
Jari
Ronkainen
ps
Mika
Niikko
ps
Viimeksi julkaistu 25.9.2017 11:17