Lakialoite
LA
35
2018 vp
Arto
Satonen
kok
ym.
Lakialoite laiksi työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain voimaantuloa koskevaa 27 §:ää siten, että lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. 
PERUSTELUT
Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut ovat hallituksen kärkihanke. Kokeilut ovat käynnistyneet hyvin, mutta alkuperäistä maakuntauudistusta ennakoiva kokeiluaikataulu on liian tiukka. 
Alueelliset kokeilut ovat lyhyessä ajassa pystyneet pureutumaan työttömyyden kovaan ytimeen ja saaneet aikaan merkittäviä tuloksia. Kokeilujen asiakkaat ovat työllistyneet, aktivoituneet ja olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kokeiluissa on myös rakennettu uusia kumppanuuksia yksityisen sektorin kanssa ja kehitetty lukuisia palveluinnovaatioita. Kunnat ovat kyenneet valjastamaan koko kuntaorganisaation työllistymistä edistävien palvelujen alustaksi. 
Kokeilutoimistojen asiakkaista aikajaksolla syyskuusta 2017 kesäkuuhun 2018 on työllistynyt yhteensä 10 565 henkilöä. Heistä 2 723 on työllistetty palkkatuen avulla. Kokeilujen kohderyhmä on kokeilulain mukaisesti suhteellisesti ottaen vaikeammin työllistettävää, ja vertailu esimerkiksi emotoimistoihin tai muihin alueisiin Suomessa on haastavaa.  
Lakimuutoksella mahdollistetaan hyvän kehityksen jatkuvuus, saadaan kestävää näyttöä kokeilujen vaikutuksista ja turvataan hyvien käytäntöjen sujuva siirtyminen maakuntaan ja kasvupalvelupilotteihin. 
Kokeilulaki on mahdollistanut julkisten resurssien entistä tehokkaamman yhteensovittamisen ja paikallisten palvelualustojen hyödyntämisen työllistymisen edistämisessä. Jo nyt on havaittavissa, että tämä tuottaa säästöjä työttömyydestä aiheutuvissa julkisissa kokonaiskustannuksissa. 
Allekirjoittaneiden yhteinen tahtotila on, että työttömien palvelujen kehittäminen ja merkittävän asiakaskunnan palvelut kokeilukunnissa voivat jatkua kokeilulain puitteissa maakuntauudistukseen asti. Kokeilujen jatkuminen ei edellytä valtiolta lisämäärärahoja, ja kokeilukunnat ovat talousarvioissaan valmistautuneet kokeilujen jatkumiseen. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain 27 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta annetun lain (505/2017) 27 § seuraavasti: 
27 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017 ja on voimassa vuoden 2020 loppuun. Lain 4 §:n 1 momentti on voimassa 30 päivään syyskuuta 2020.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 20.9.2018 
Arto
Satonen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Raija
Vahasalo
kok
Kari
Uotila
vas
Peter
Östman
kd
Toimi
Kankaanniemi
ps
Eero
Suutari
kok
Timo
Heinonen
kok
Kaj
Turunen
kok
Wille
Rydman
kok
Hanna
Halmeenpää
vihr
Jari
Myllykoski
vas
Sari
Essayah
kd
Jari
Ronkainen
ps
Harri
Jaskari
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Sofia
Vikman
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Stefan
Wallin
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Kristiina
Salonen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Eero
Lehti
kok
Sari
Tanus
kd
Lauri
Ihalainen
sd
Teuvo
Hakkarainen
ps
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Pia
Viitanen
sd
Maria
Tolppanen
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Antero
Laukkanen
kd
Mari-Leena
Talvitie
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Mia
Laiho
kok
Pia
Kauma
kok
Tarja
Filatov
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Maria
Guzenina
sd
Ilkka
Kantola
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Timo
Harakka
sd
Krista
Kiuru
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Ville
Skinnari
sd
Katja
Taimela
sd
Antti
Rinne
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Pilvi
Torsti
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Mika
Niikko
ps
Ilmari
Nurminen
sd
Satu
Hassi
vihr
Sami
Savio
ps
Matti
Semi
vas
Viimeksi julkaistu 21.9.2018 13.48