Lakialoite
LA
35
2019 vp
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan, että kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitetusta muuttajan ilmoitusvelvollisuudesta seuraisi, että maistraatin olisi toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä muuttoilmoituksen vastaanottamisen jälkeen asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 7 luvussa tarkoitetulle yhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle. 
PERUSTELUT
Kotikuntalain 7 a §:n (624/2004) mukaan muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, tiedot asunnosta, johon hän muuttaa, muut kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa koskevan merkinnän tekemistä varten tarpeelliset tiedot sekä tieto huoneiston hallintaperusteesta. Tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muuttoilmoituksesta tulee lisäksi käydä ilmi tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto.  
Henkilötietojen käsittelyä taloyhtiössä sääntelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja sitä täsmentävä ja täydentävä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin kuuluvat vaatimukset tietojen minimoinnista ja täsmällisyydestä. Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojen on oltava myös täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä.  
Maistraatin velvollisuudesta toimittaa muuttoilmoituksen sisältämät tiedot asunto-osakeyhtiön johdolle ja isännöitsijälle seuraisi, että yhtiö saisi automaattisesti ajantasaisen tiedon yhtiöön muuttajasta tai muuttajista. Tarkoituksena on varmistua yhtiössä asuvien ihmisten henkilöllisyydestä. Muutoksella pyritään vaikuttamaan myös asukkaiden turvallisuuden tunteeseen. Lisäksi muutoksella olisi positiivinen vaikutus asumisviihtyvyyteen, kun asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun olisi mahdollista merkitä oikeat tiedot asukkaista ilman asukkaan tekemää eri ilmoitusta. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kotikuntalain (201/1994) 7 e §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1095/2010 ja 669/2016, uusi 3 momentti seuraavasti:  
7 e § 
Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vastaanottamiseen liittyvät tehtävät 
Maistraatin on toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä muuttoilmoituksen vastaanottamisen jälkeen asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 7 luvussa tarkoitetulle yhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 22.11.2019 
Ritva
Elomaa
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Sami
Savio
ps
Jari
Ronkainen
ps
Mari
Rantanen
ps
Leena
Meri
ps
Lulu
Ranne
ps
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Sebastian
Tynkkynen
ps
Mikko
Lundén
ps
Rami
Lehto
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Veijo
Niemi
ps
Jussi
Halla-aho
ps
Sakari
Puisto
ps
Riikka
Purra
ps
Olli
Immonen
ps
Minna
Reijonen
ps
Vilhelm
Junnila
ps
Petri
Huru
ps
Arja
Juvonen
ps
Kaisa
Juuso
ps
Ari
Koponen
ps
Jari
Koskela
ps
Sanna
Antikainen
ps
Viimeksi julkaistu 25.11.2019 14.06