Viimeksi julkaistu 25.10.2021 13.51

Lakialoite LA 35/2021 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi eläinsuojelulakia siten, että sellaisten eläimen hoitoon ja käsittelyyn tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, joiden käyttö aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa, markkinointi, valmistus, maahantuonti, myynti, luovutus, käyttö ja hallussapito on kielletty. Aloite kieltäisi piikkipannan, piikkikuolaimen ja piikkikannusten sekä muiden vastaavien eläimelle kipua aiheuttavien ohjaus- ja hallintavälineiden käytön. Myös sähköpannat ja muut eläimeen kiinnitetyt ja eläimelle sähköiskun antavat laitteet lukuun ottamatta eläinlääketieteellisessä tai eläimen fysikaalisessa hoidossa käytettäviä laitteita olisivat kiellettyjä. Myös sähköistetyt parsivahdit kiellettäisiin. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää myös muiden eläimille tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa aiheuttavien välineiden ja laitteiden kieltämisestä. 

PERUSTELUT

Eläinsuojelulain 3 §:n mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Piikki- ja sähköpantojen sekä muiden tässä lakialoitteessa kiellettäviksi ehdotettavien välineiden ja laitteiden käyttö on ristiriidassa eläinsuojelulain 3 §:n toteutumisen kanssa. Piikki- ja sähköpantojen käyttö on noussut viime aikoina esille erityisesti suojelukoirakoulutukseen liittyvien törkeiden väärinkäytösten yhteydessä. Viranomaiset eivät käytä koulutuksessaan eläimelle kipua tuottavia laitteita, ja niiden käytön pitäisi olla yksiselitteisesti kielletty lailla.  

Eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 14 §:ssä on kielletty piikkikannusten, piikkipannan ja piikkikuolaimen käyttö. Sähköpantoja ei ole mainittu, mikä on selvä puute. Tietyt kriteerit täyttävien (matalat ja tylpät piikit) piikkipantojen käyttöön ei ole puututtu käytännön tasolla. Kaikki tässä lakialoitteessa kiellettäviksi ehdotetut laitteet ja välineet ovat omiaan aiheuttamaan eläimille kipua ja tuskaa, joten niiden yksiselitteinen kieltäminen on perusteltua. Lisäksi kiellon noudattamisen valvomiseksi on tärkeää kieltää myös välineiden markkinointi ja hallussapito. Nykyinen lainsäädäntö ei ole tarpeeksi kattava kärsimystä aiheuttavien laitteiden ja välineiden käytön rajoittamiseksi. Tästä syystä aloitteessa ehdotetaan eläinsuojelulain (247/1996) 12 §:n muuttamista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki eläinsuojelulain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 12 § seuraavasti: 
12 § 
Välineet, laitteet ja aineet 
Sellaisten eläimen hoitoon ja käsittelyyn tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, joiden käyttö aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa, markkinointi, valmistus, maahantuonti, myynti, luovutus, käyttö ja hallussapito on kielletty. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä välineitä ja laitteita ovat: 
1) piikkipanta, piikkikuolaimet ja piikkikannukset sekä muut vastaavat eläimelle kipua aiheuttavat ohjaus- ja hallintavälineet; 
2) sähköpannat ja muut eläimeen kiinnitetyt ja eläimelle sähköiskun antavat laitteet, ei kuitenkaan eläinlääketieteellisessä tai eläimen fysikaalisessa hoidossa käytettävät laitteet; 
3) sähköistetty parsivahti. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös muista sellaisista eläimille tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa aiheuttavista välineistä ja laitteista, joihin sovelletaan 1 momenttia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 15.10.2021 
Ritva Elomaa ps 
Olli Immonen ps 
Mikko Lundén ps 
Leena Meri ps 
Lulu Ranne ps 
Rami Lehto ps 
Ville Tavio ps 
Veikko Vallin ps 
Arja Juvonen ps 
Jaana Pelkonen kok 
Toimi Kankaanniemi ps 
Mika Niikko ps 
Atte Harjanne vihr 
Satu Hassi vihr 
Jari Myllykoski vas 
Jenni Pitko vihr 
Sari Sarkomaa kok 
Timo Heinonen kok 
Marko Kilpi kok 
Pekka Aittakumpu kesk 
Sheikki Laakso ps 
Jukka Mäkynen ps 
Jari Koskela ps