Lakialoite
LA
37
2016 vp
Anna
Kontula
vas
Lakialoite laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa esitetään perusopetuslakia ja lukiolakia muutettavaksi siten, että vapaus valita joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon opetus koskee jokaista oppilasta uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä riippumatta. 
PERUSTELUT
Tällä hetkellä elämänkatsomustiedon voi valita ainoastaan oppilas, joka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai joka tunnustaa sellaista uskoa, jota ei oppilaitoksessa perusopetuslain 9 §:n 1 momentin mukaisesti opeteta. Siten perusopetuslaki ja lukiolaki rajaavat kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvien lasten ja opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. 
Tiettyyn kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että perhe tai opiskelija kannattaisi myös tämän uskonnon opetusta. Jotkut voivat pitää elämänkatsomustiedon tarjoamaa oppisisältöä tähdellisempänä tai kannattaa vakaumustaan vastaavan uskontokasvatuksen järjestämistä mieluummin kodin ja/tai oman seurakunnan toimesta. 
Esitystä puoltavat perustuslain uskonnon ja omantunnon vapaus sekä syrjimättömyys uskonnon ja vakaumuksen perusteella. Lakiesitys vahvistaa lasten ja heidän perheidensä katsomuksellista autonomiaa ja varmistaa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville saman valinnanvapauden kuin on niihin kuulumattomilla. 
Lakimuutos myös vahvistaisi opintojen ja koulun tuntijärjestelyjen jatkuvuutta tilanteessa, jossa liikkuvuus eri uskontokuntien ja/tai uskonnottomuuden välillä on lisääntynyt merkittävästi. Muutoksen jälkeen lapsi voisi perheen niin halutessa jatkaa elämänkatsomustiedon opetuksessa silloinkin, kun hän vanhempineen liittyisi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 
1. 
Laki 
perusopetuslain 13 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan perusopetuslain (628/1998) 13 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 454/2003, seuraavasti: 
13 § 
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus 
Oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen tai sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
2. 
Laki 
lukiolain 9 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lukiolain (629/1998) 9 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 455/2003, seuraavasti: 
9 § 
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus 
Opiskelija voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen tai sellaiseen perusopetuksenjärjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka opiskelijan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 3.6.2016 
Anna
Kontula
vas
Viimeksi julkaistu 3.6.2016 15.33