Lakialoite
LA
37
2019 vp
Mari
Rantanen
ps
ym.
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Aloitteessa ehdotetaan lisättäväksi rikoslain (39/1889) 17 lukuun uusi säännös ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta. Säännöksen mukaan se, joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan, on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.  
Rikoslakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi säännös mainitun rikoksen lievemmästä tekomuodosta. Säännöksen mukaan, jos ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, rikoksentekijä on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön vastustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
Ehdotettava sääntely vastaa sisällöltään rikoslain 16 luvun 1 §:n säännöstä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja 2 §:n säännöstä virkamiehen vastustamisesta.  
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Myös ensivastetoiminta on edellä mainituissa tapauksissa osa ensihoitopalvelua. Ensivastetehtäviä suorittavat käytännössä pelastuslaitokset sekä sopimuspalokuntalaiset. 
Ehdotettavassa laissa hoitolaitosten välisiä siirtokuljetuksia sekä yksityisen sairaankuljetuspalvelun tehtäviä tekevän henkilöstön toiminta rinnastettaisiin ensihoitotoimintaan silloin, kun siirron suorittavat ensihoitajat ja siirto tapahtuu ambulanssilla. Lisäksi pelastuslain mukaisten yleisötapahtumien tapahtumapäivystystä tekevät ensihoitajat luettaisiin ehdotettavan lain piiriin. 
PERUSTELUT
Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa. 
Ensihoidossa sattuu vuosittain ainakin useita satoja uhka- ja väkivaltatilanteita. Myös ensivastetehtävissä väkivallan tai sen uhan kohtaamisen riski on merkittävä. Ns. hälytyskelpoisia ja ensivastetehtäviin osallistuvia sopimuspalokuntalaisia on Suomessa noin 14 000 henkilöä. 
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston seuraamien tietojen mukaan väkivallan uhka on lisääntynyt viime vuosina. Tarkkaa kokonaiskuvaa ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta ei ole, sillä lukuisten läheltä piti -tapausten epäillään jäävän raportoimatta. Ensihoitoalan Liitto toteutti kyselyn, jonka tulokset julkaistiin 12.2.2018. Vastaajia oli 377, joista yli 90 % kertoi kokeneen työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs eli 25 % oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. 
Ensihoitajat suorittavat julkista tehtävää ja auttavat välittömän avun tarpeessa olevia hädänalaisia ihmisiä. Rikoslaissa ei ole erikseen kriminalisoitu ensihoitajia kohtaan suunnattua väkivaltaa, vaan näissä tapauksissa on kyse rikoslain 21 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta pahoinpitelystä. Käytäntö asettaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilöstön eriarvoiseen asemaan monen muun julkista tehtävää suorittavan toimijan kanssa, ja annetut tuomiot näistä pahoinpitelyistä ovat olleet yleensä sakkoa. Rikoslaissa säädetään kuitenkin erikseen esimerkiksi myös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, josta on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.  
Suomen oikeusjärjestyksessä on katsottu, ettei ensihoitotehtävissä käytetä julkista valtaa. Tulkinta on sama, vaikka ensihoitajana toimisi pelastuslaitoksen viranhaltija. Näin ollen ensihoitajan pahoinpitelijää ei tuomita virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Ensihoitajia kohtaan tehtyihin väkivallantekoihin liitettävä sama rangaistusuhka kuin virkamiehen väkivaltaisessa vastustamisessa antaisi yhteiskunnassamme voimakkaan viestin siitä, että ensihoitajiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtaudutaan vakavasti.  
Rikokseen liitetyllä rangaistusasteikolla on myös ennalta ehkäisevä vaikutus. Uudella säännöksellä ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta ja siihen liitetyllä tavallista pahoinpitelyä ankarammalla rangaistusasteikolla olisi lisäksi merkitystä ensihoidon ammatin yleisen arvostuksen ja kunnioituksen kannalta.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 17 luvun muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään rikoslain (39/1889) 17 lukuun uusi 6 a ja 6 b §, jolloin nykyinen 6 a § siirtyy 6 c §:ksi, seuraavasti:  
17 luku 
Rikoksista yleistä järjestystä vastaan 
6 a § 
Ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltainen vastustaminen 
Joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa terveydenhuoltoon tai pelastustoimeen kuuluvaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan, on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 
6 b § 
Ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön vastustaminen 
Jos ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, rikoksentekijä on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön vastustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 5.12.2019 
Mari
Rantanen
ps
Jari
Ronkainen
ps
Vilhelm
Junnila
ps
Leena
Meri
ps
Sebastian
Tynkkynen
ps
Juha
Mäenpää
ps
Veijo
Niemi
ps
Kimmo
Kiljunen
sd
Sami
Savio
ps
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Arja
Juvonen
ps
Kaisa
Juuso
ps
Olli
Immonen
ps
Mikko
Kärnä
kesk
Jussi
Halla-aho
ps
Ritva
Elomaa
ps
Sanna
Antikainen
ps
Riikka
Purra
ps
Sakari
Puisto
ps
Antero
Laukkanen
kd
Hanna
Huttunen
kesk
Sheikki
Laakso
ps
Peter
Östman
kd
Markku
Eestilä
kok
Hannu
Hoskonen
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Hanna-Leena
Mattila
kesk
Jouni
Kotiaho
ps
Terhi
Koulumies
kok
Sari
Multala
kok
Mia
Laiho
kok
Heikki
Vestman
kok
Ruut
Sjöblom
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Marko
Kilpi
kok
Jani
Mäkelä
ps
Wille
Rydman
kok
Heikki
Autto
kok
Jari
Koskela
ps
Arto
Satonen
kok
Kari
Tolvanen
kok
Ano
Turtiainen
ps
Viimeksi julkaistu 9.12.2019 10.28