Viimeksi julkaistu 25.10.2021 13.57

Lakialoite LA 37/2021 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että rintamasotilaseläkelain ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain mukaista rintamalisää korotetaan. Etuudet korotettaisiin 200 euroon nykyisestä 125,45 eurosta kuukaudessa.  

PERUSTELUT

Rintamalisää maksetaan henkilöille, joille on myönnetty jokin rintamaveteraanien tunnus, sekä henkilöille, joille Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina 1945—1952. Rintamalisän suuruus on edellisen 1.4.2020 voimaan tulleen korotuksen jälkeen vain 125,45 euroa kuukaudessa. 

Veteraanien määrä vähenee vuoteen 2022 mennessä niin, että edunsaajia on arvion mukaan vain noin 4 500 henkilöä vuoden alussa. Vuoden 2020 valtion tilinpäätöksen mukaan rintamalisiin käytettiin 11 605 399 euroa, tälle vuodelle on varattu 9 900 000 euroa ja valtiovarainministeriön esityksessä ensi vuodelle vain 7 700 000 euroa. Jos korotus 200 euroon toteutettaisiin vuoden 2022 alusta, kuluisi rintamalisiin yhteensä 10 800 000 euroa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rintamasotilaseläkelain (119/1977) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 57/2020, seuraavasti: 
9 § 
Henkilölle, jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus, maksetaan rintamalisää 2 400 euroa vuodessa. Ulkomailla asuvalle Suomen kansalaiselle, joka ei saa kansaneläkettä, rintamalisä maksetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) perusteella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomailla maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 58/2020, seuraavasti: 
3 § 
Rintamalisä on 2 400 euroa vuodessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.10.2021 
Timo Heinonen kok