Lakialoite
LA
39
2015 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
PERUSTELUT
Suomi tarvitsee hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi lisää ihmisiä, jotka tekevät työtä ja maksavat veroja. Jotta suomalaisille voitaisiin turvata hyvä työelämä koko työuran ajan, valtion on oltava tukemassa aikoina, jolloin työnteko eri syistä keskeytyy. Tämä edellyttää nyt työttöminä olevien parempaa kuntoutusta ja lisäkoulutusta, mutta myös kannustimia, jotka tekevät työn vastaanottamisen aina taloudellisesti kannattavaksi ja aktiivisuuden palkittavaksi. 
Työmarkkinamme ovat kärsineet parin vuosikymmenen ajan tarjonnan ja kysynnän välisestä epätasapainosta. Olemme pallotelleet pitkäaikaistyöttömiä eri viranomaisten välillä sen sijaan, että olisi ryhdytty konkreettisiin työllistämistoimiin. Haasteena on ollut päästä tilanteeseen, jossa työnhakija ja työnantaja kohtaavat tehokkaammin. 
Aktiiviset toimenpiteet työnvälityksen taholta tulee tehdä työttömyyskauden alussa tai välittömästi lomautusten yhteydessä. On myös tärkeää kannustaa valtionkin taholta omaan aktiivisuuteen korottamalla hiukan ansiosidonnaista päivärahaa ja lyhentämällä samalla maksatuskautta. Tanskalla on hyviä kokemuksia tällaisesta mallista. Tällä hetkellä hallitus suunnittelee sosiaaliturvan ja työttömyysturvan uudistamista. Uudistusta on valmistellut työryhmä, joka esittää mm. ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan keston lyhentämistä. Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että suurin osa uuden työpaikan saaneista saa sen heti päivärahaan oikeuttavan ajan alussa tai lopussa.  
Uskomme mallin muuttamisen johtavan nopeampaan paluuseen työelämään. Tämän muutoksen aikaansaamiseksi mielestämme työttömyysturvalakia tulisi muuttaa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 361/2010, seuraavasti: 
6 luku 
Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto 
7 § 
Päivärahakauden enimmäisaika  
Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan yhteensä enintään 350 työttömyyspäivältä. Enimmäisaikaan luetaan myös sellaiset työttömyyspäivät, joilta henkilölle on maksettu työttömyysetuutta sellaisessa valtiossa, jossa sovelletaan sosiaaliturva-asetusta tai perusasetusta tai jonka kanssa Suomella on työttömyysturvaa koskeva sopimus. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
Helsingissä 10.11.2015 
Anna-Maja
Henriksson
r
Carl
Haglund
r
Anders
Adlercreutz
r
Eva
Biaudet
r
Thomas
Blomqvist
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Joakim
Strand
r
Stefan
Wallin
r
Viimeksi julkaistu 13.11.2015 13:57