Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.05

Lakialoite LA 4/2017 vp 
Johanna Karimäki vihr ym. 
 
Lakialoite laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnalle

Lähes kaikissa Euroopan maissa sähkön kuluttajan on mahdollista syöttää itse tuottamaansa sähköä sähköverkkoon saaden siitä kohtuullista korvausta. Tämä mahdollistaa kuluttajille laajassa mittakaavassa lisätä omaa energiantuotantoa kulutuspisteissä. Kyseessä on sähköntuotanto, joka on tyypillisesti teholtaan alhainen ja useimmiten tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä, tavallisia esimerkkejä ovat aurinkoenergia ja pientuulivoima.  

Pienessä mittakaavassa hajautetusti kulutuspisteessä tuotetun sähkön kilpailukykyä parantaa sähkön siirtomaksujen ja energiaverojen puuttuminen, mikä tekee siitä edullista tavallisille kuluttajille. Käytettävä energianlähde ei aina kata koko kiinteistön energiantarvetta, joten osaksi sähkö otetaan tavalliseen tapaan verkosta. Toisina aikoina talo on kuitenkin yliomavarainen sähkön suhteen, jolloin luontevaa on, että ylijäämäsähkö syötetään verkkoon. Sähköverkon haltijan on velvollisuus ottaa tuotanto verkkoonsa, mutta nykyisin siitä ei tarvitse maksaa käypää korvausta. Tilanne voi siis olla pahimmillaan se, että talo tuottaa enemmän sähköä verkkoon kuin sieltä ottaa, mutta joutuu silti vain maksamaan verkosta ottamansa sähkön. Tämä epätasapaino on oikeustajun vastaista ja jarruttaa hyvää kehitystä. Pientuotannosta on myös sähköjärjestelmälle ulkoishyötyjä, joita on vaikea hinnoitella, mutta jotka pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon. Tuotannon hajautuminen verkkoon vähentää suurten sähköhäiriöiden vaaraa.  

Olisi perusteltua lisätä pienimuotoisesti tuotetun uusiutuvan energian, kuten pientuuli- ja aurinkovoiman, osuutta sähköjärjestelmässämme. Erityisesti aurinkoenergian odotetaan olevan kannattavimmillaan integroituna rakennusten rakenteisiin, kuten julkisivuihin tai ikkunoihin. Ilmastonmuutosnäkökulmasta tarvitsemme myös pienistä yksiköistä saatavaa uusiutuvaa energiaa perinteisen, suuriin yksiköihin perustuvan energiantuotannon rinnalle. Sähkön pientuotanto sekä siihen liittyvä palvelu-, asennus- ja huoltoliiketoiminta mahdollistavat uusien työpaikkojen synnyn. Esimerkiksi 10 000 aurinkosähköjärjestelmän asennus toisi Suomeen työtä 60—90 miljoonan euron arvosta.  

Erityisesti aurinkosähkössä nähdään paljon potentiaalia. Kevättalvellakin auringosta saadaan irti paljon, sillä piipaneelien hyötysuhde on pakkasessa parempi kuin kesähelteellä. Saksassa tuotettiin vuonna 2012 aurinkoenergialla sähköä 27 gigawattia, mikä vastaa 4 ydinvoimalan vuosituotantoa. Ilmatieteen laitos on juuri tehnyt aurinkosähkötutkimuksessaan vertailun Helsingin ja Rostockin välillä. Suomen etelärannikolla on ainakin viiden kuukauden ajan tarjolla saman verran tai enemmän aurinkoenergiaa kuin Saksan pohjoisrannikolla, ja kesäkuukausina Helsinki on aurinkoenergiatuotossa jopa parempi kuin Rostock. Koko vuoden aurinkoenergian kertymä on Rostockissa vain noin 5 prosenttia parempi kuin Helsingissä. Vertailu Saksaan on mielekästä siksi, että maa on kotitalouksien tuottaman aurinkosähkön kärkimaita. Aivan pohjoisimman Suomen ja etelärannikon auringonsäteilyn kertymät eroavat ilmatieteen laitoksen mukaan toisistaan noin 20 prosenttia. 

Nettolaskutuksen mekanismin on syytä olla yksinkertainen, jotta vältytään sähköyhtiöiden ja kuluttajien väliseltä neuvottelubyrokratialta, kirjavilta käytännöiltä ja oikeusriidoilta. Sähkön pientuotannon verkkoon liitännän tulee tapahtua yksinkertaisena ja automaattisena ilmoitusasiana lyhyen aikaikkunan rajoissa. Lisäksi on otettava käyttöön nettolaskutusmalli, jossa pientuottajan verkkoon syöttämä sähkö hyvitetään pientuottajalle mukaan lukien sähkön siirtokustannukset ja verot. Netotus tehdään tunneittain sähkön sen hetken markkinahinnan mukaan. Suomessa on jo käytössä vuodesta 2009 älykkäät etäluettavat sähkömittarit, jotka tuottavat kuluttajalle reaaliaikaista tietoa sähkön kulutuksesta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sähkömarkkinalakiin (588/2013) uusi 105 a § seuraavasti: 
13 luku 
Sähkösopimuksia koskevat säännökset 
105 a § 
Nettomittausperiaate 
Tariffin hinnoitteluperusteena käytettävän ajanjakson ylitse lasketaan vain nettomääräisesti siirtyvän sähkön määrä sähkön sen hetkisen markkinahinnan mukaan. Pientuottajan verkkoon syöttämä sähkö hyvitetään pientuottajalle mukaan lukien sähkön siirtokustannukset ja verot. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.2.2017 
Johanna Karimäki vihr 
Heli Järvinen vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Emma Kari vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Jani Toivola vihr 
Touko Aalto vihr 
Ozan Yanar vihr 
Hanna Sarkkinen vas 
Antero Vartia vihr 
Matti Semi vas 
Anders Adlercreutz 
Pertti Salolainen kok 
Satu Hassi vihr 
Kari Uotila vas 
Antti Rantakangas kesk 
Harry Wallin sd 
Markus Mustajärvi vas 
Li Andersson vas 
Jari Myllykoski vas 
Mikko Kärnä kesk 
Pirkko Mattila ps 
Arto Pirttilahti kesk 
Teuvo Hakkarainen ps 
Krista Mikkonen vihr 
Mika Niikko ps 
Timo Harakka sd 
Antero Laukkanen kd 
Tarja Filatov sd 
Anne Kalmari kesk 
Aila Paloniemi kesk 
Annika Lapintie vas 
Riitta Myller sd 
Mika Kari sd 
Juhana Vartiainen kok 
Mats Löfström 
Markku Pakkanen kesk 
Niilo Keränen kesk 
Maria Tolppanen sd 
Ari Torniainen kesk 
Ari Jalonen ps 
Martti Mölsä ps 
Juha Pylväs kesk 
Susanna Huovinen sd 
Antti Kaikkonen kesk 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Pauli Kiuru kok 
Simon Elo ps 
Juho Eerola ps 
Ville Tavio ps 
Katja Hänninen vas 
Kimmo Kivelä ps 
Esko Kiviranta kesk 
Silvia Modig vas 
Anna Kontula vas 
Katja Taimela sd 
Mari-Leena Talvitie kok 
Suna Kymäläinen sd 
Anne Louhelainen ps 
Harry Harkimo kok