Lakialoite
LA
4
2018 vp
Hanna
Sarkkinen
vas
ym.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Rikoslain 20 luvun keskeinen tehtävä on suojata yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Vapaasta tahdosta annettu suostumus sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon on keskeinen yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojan kannalta. Voimassa oleva rikoslain raiskauksen määritelmä asettaa kuitenkin teon tunnusmerkistössä ensisijaiseksi väkivallan käytön tai sillä uhkaamisen. 
Lisäksi rikoslain 20 luvun 1 §:n 2 momentti on ongelmallinen yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden puolustamisen kannalta. Mikäli raiskaukseen ei liity muuta henkilöön kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkaamista, momentissa edellytetään, että raiskauksen uhri on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uhrin on oltava huumattuna, unessa tai muuten toimintakyvyttömässä tilassa. Jos uhrin toimintakykyä sen sijaan on tallella, voidaan häneltä edellyttää voimassa olevan raiskausmääritelmän mukaan puolustautumista raiskaajaa vastaan. Kykenemättömyys itsensä puolustamiseen tai tahdon ilmaisemiseen voi momentin mukaan johtua myös pelkotilasta, mutta lakia tulisi selkeyttää siten, että ilman toisen suostumusta tapahtuva sukupuoliyhteys olisi aina raiskaus. 
Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen noudattamista valvova CEDAW-komitea on Suomea koskevissa loppupäätelmissään vuonna 2014 kehottanut Suomea tarkistamaan raiskausrikoksia koskevaa lainsäädäntöään. CEDAW-komitean mukaan lainsäädännöstä on poistettava vaatimukset, joiden mukaan loukkaava seksuaalinen teko tehdään käyttämällä voimaa tai sillä uhkaamalla, ja määriteltävä se uhrin suostumuksen puuttumisen perusteella. Tänä syksynä hyväksytty CEDAW-sopimuksen yleissuositus nro 35 nostaa suostumuksen puutteen raiskauksen keskeiseksi määrittelijäksi. 
Maailman ensimmäinen laaja-alainen naisiin kohdistusvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva ns. Istanbulin sopimus tuli voimaan Suomessa 1.8.2015. Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea tarkastelemaan rikoslain raiskauksen tunnusmerkistöä. Sopimuksen artikla 36 lähtee vahvasti siitä, että seksuaalista väkivaltaa, mukaan lukien raiskaus, määrittelee uhrin suostumuksen puute, ei tekijän käyttämä fyysinen väkivalta. Raiskauksen tunnusmerkistöä on rikoslaissa muutettava niin, että se perustuu Istanbulin sopimuksen velvoittamalla tavalla suostumuksen puutteeseen. Lisäksi useat ihmisoikeusjärjestöt ja muut asiantuntijat ovat ajaneet rikoslain muuttamista jo vuosia. 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen määritelmän mukaan puuttuva uhrin suostumus on raiskausrikoksen keskeinen tunnusmerkki, ei käytetyn väkivallan määrä. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut päätöksessään vuonna 2003, että kaikki tahdonvastaiset yhdynnät on tulkittava raiskauksiksi. 
Suostumusperustaisuuteen siirtyminen on järkevää myös siksi, että suostumusta ja sen puutetta käsitellään jo nyt seksuaalirikosoikeudenkäynneissä. Selkeän suostumuskriteeristön ja suostumuksen määrittelyn puuttuminen lainsäädännöstä vaikuttaa uhrin oikeusturvan toteutumiseen. Anglosaksisissa maissa on pitkä traditio suostumuksen puuttumisen käyttämisestä seksuaalirikosoikeuden keskeisenä tunnusmerkkinä. Suomen lainsäädäntöä uudistettaessa muiden maiden kokemuksia voidaan hyödyntää tunnusmerkistökuvauksia muotoiltaessa ja selvennettäessä lakiuudistuksen tavoitteita ja tarkoitusta lain esitöissä. Lisäksi on tärkeää, että lakia uudistettaessa suostumusperustaisuudesta ja suostumuskriteeristöstä järjestetään koulutusta oikeustieteen opinnoista tuomarien täydennyskoulutuksiin. 
Voimassa oleva rikoslain raiskauksen määritelmä ei Suomessa suojaa tehokkaasti yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Suostumuksen puutteen lisääminen keskeiseksi raiskauksen tunnusmerkiksi parantaa uhrin oikeusturvaa. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja yleisemmin ihmisoikeuksien suojan vahvistamisen kannalta olisi keskeistä, että suostumuksen puute mainittaisiin nimenomaisesti lain tasolla. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 509/2014, seuraavasti: 
20 luku 
Seksuaalirikoksista 
1 § 
Raiskaus 
Joka on sukupuoliyhteydessä toisen henkilön kanssa ilman tämän suostumusta taikka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 20.2.2018 
Hanna
Sarkkinen
vas
Eva
Biaudet
r
Hanna
Halmeenpää
vihr
Aila
Paloniemi
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Susanna
Huovinen
sd
Pilvi
Torsti
sd
Sari
Raassina
kok
Tytti
Tuppurainen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Petri
Honkonen
kesk
Johanna
Karimäki
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Sari
Tanus
kd
Paavo
Arhinmäki
vas
Katri
Kulmuni
kesk
Ulla
Parviainen
kesk
Tarja
Filatov
sd
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Ritva
Elomaa
ps
Anne
Kalmari
kesk
Timo
Harakka
sd
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Anna-Maja
Henriksson
r
Riitta
Myller
sd
Heli
Järvinen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Emma
Kari
vihr
Antero
Vartia
vihr
Jani
Toivola
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Touko
Aalto
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Matti
Torvinen
sin
Lea
Mäkipää
sin
Anne
Louhelainen
sin
Kimmo
Kivelä
sin
Tiina
Elovaara
sin
Ari
Jalonen
sin
Kari
Kulmala
sin
Satu
Taavitsainen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Kristiina
Salonen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Ilkka
Kantola
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Erkki
Tuomioja
sd
Harry
Wallin
sd
Pia
Viitanen
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Li
Andersson
vas
Katja
Hänninen
vas
Kari
Uotila
vas
Silvia
Modig
vas
Annika
Lapintie
vas
Matti
Semi
vas
Anna
Kontula
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Ilkka
Kanerva
kok
Timo
Heinonen
kok
Veera
Ruoho
kok
Pauli
Kiuru
kok
Elina
Lepomäki
kok
Pia
Kauma
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Markku
Eestilä
kok
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Sari
Multala
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Anders
Adlercreutz
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Thomas
Blomqvist
r
Mikaela
Nylander
r
Stefan
Wallin
r
Viimeksi julkaistu 20.2.2018 15.48