Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.32

Lakialoite LA 4/2018 vp 
Hanna Sarkkinen vas ym. 
 
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Rikoslain 20 luvun keskeinen tehtävä on suojata yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Vapaasta tahdosta annettu suostumus sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon on keskeinen yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojan kannalta. Voimassa oleva rikoslain raiskauksen määritelmä asettaa kuitenkin teon tunnusmerkistössä ensisijaiseksi väkivallan käytön tai sillä uhkaamisen. 

Lisäksi rikoslain 20 luvun 1 §:n 2 momentti on ongelmallinen yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden puolustamisen kannalta. Mikäli raiskaukseen ei liity muuta henkilöön kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkaamista, momentissa edellytetään, että raiskauksen uhri on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uhrin on oltava huumattuna, unessa tai muuten toimintakyvyttömässä tilassa. Jos uhrin toimintakykyä sen sijaan on tallella, voidaan häneltä edellyttää voimassa olevan raiskausmääritelmän mukaan puolustautumista raiskaajaa vastaan. Kykenemättömyys itsensä puolustamiseen tai tahdon ilmaisemiseen voi momentin mukaan johtua myös pelkotilasta, mutta lakia tulisi selkeyttää siten, että ilman toisen suostumusta tapahtuva sukupuoliyhteys olisi aina raiskaus. 

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen noudattamista valvova CEDAW-komitea on Suomea koskevissa loppupäätelmissään vuonna 2014 kehottanut Suomea tarkistamaan raiskausrikoksia koskevaa lainsäädäntöään. CEDAW-komitean mukaan lainsäädännöstä on poistettava vaatimukset, joiden mukaan loukkaava seksuaalinen teko tehdään käyttämällä voimaa tai sillä uhkaamalla, ja määriteltävä se uhrin suostumuksen puuttumisen perusteella. Tänä syksynä hyväksytty CEDAW-sopimuksen yleissuositus nro 35 nostaa suostumuksen puutteen raiskauksen keskeiseksi määrittelijäksi. 

Maailman ensimmäinen laaja-alainen naisiin kohdistusvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva ns. Istanbulin sopimus tuli voimaan Suomessa 1.8.2015. Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea tarkastelemaan rikoslain raiskauksen tunnusmerkistöä. Sopimuksen artikla 36 lähtee vahvasti siitä, että seksuaalista väkivaltaa, mukaan lukien raiskaus, määrittelee uhrin suostumuksen puute, ei tekijän käyttämä fyysinen väkivalta. Raiskauksen tunnusmerkistöä on rikoslaissa muutettava niin, että se perustuu Istanbulin sopimuksen velvoittamalla tavalla suostumuksen puutteeseen. Lisäksi useat ihmisoikeusjärjestöt ja muut asiantuntijat ovat ajaneet rikoslain muuttamista jo vuosia. 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen määritelmän mukaan puuttuva uhrin suostumus on raiskausrikoksen keskeinen tunnusmerkki, ei käytetyn väkivallan määrä. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut päätöksessään vuonna 2003, että kaikki tahdonvastaiset yhdynnät on tulkittava raiskauksiksi. 

Suostumusperustaisuuteen siirtyminen on järkevää myös siksi, että suostumusta ja sen puutetta käsitellään jo nyt seksuaalirikosoikeudenkäynneissä. Selkeän suostumuskriteeristön ja suostumuksen määrittelyn puuttuminen lainsäädännöstä vaikuttaa uhrin oikeusturvan toteutumiseen. Anglosaksisissa maissa on pitkä traditio suostumuksen puuttumisen käyttämisestä seksuaalirikosoikeuden keskeisenä tunnusmerkkinä. Suomen lainsäädäntöä uudistettaessa muiden maiden kokemuksia voidaan hyödyntää tunnusmerkistökuvauksia muotoiltaessa ja selvennettäessä lakiuudistuksen tavoitteita ja tarkoitusta lain esitöissä. Lisäksi on tärkeää, että lakia uudistettaessa suostumusperustaisuudesta ja suostumuskriteeristöstä järjestetään koulutusta oikeustieteen opinnoista tuomarien täydennyskoulutuksiin. 

Voimassa oleva rikoslain raiskauksen määritelmä ei Suomessa suojaa tehokkaasti yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Suostumuksen puutteen lisääminen keskeiseksi raiskauksen tunnusmerkiksi parantaa uhrin oikeusturvaa. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja yleisemmin ihmisoikeuksien suojan vahvistamisen kannalta olisi keskeistä, että suostumuksen puute mainittaisiin nimenomaisesti lain tasolla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 509/2014, seuraavasti: 
20 luku 
Seksuaalirikoksista 
1 § 
Raiskaus 
Joka on sukupuoliyhteydessä toisen henkilön kanssa ilman tämän suostumusta taikka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.2.2018 
Hanna Sarkkinen vas 
Eva Biaudet 
Hanna Halmeenpää vihr 
Aila Paloniemi kesk 
Krista Mikkonen vihr 
Satu Hassi vihr 
Susanna Huovinen sd 
Pilvi Torsti sd 
Sari Raassina kok 
Tytti Tuppurainen sd 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Petri Honkonen kesk 
Johanna Karimäki vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Sari Tanus kd 
Paavo Arhinmäki vas 
Katri Kulmuni kesk 
Ulla Parviainen kesk 
Tarja Filatov sd 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Ritva Elomaa ps 
Anne Kalmari kesk 
Timo Harakka sd 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Anna-Maja Henriksson 
Riitta Myller sd 
Heli Järvinen vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Emma Kari vihr 
Antero Vartia vihr 
Jani Toivola vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Touko Aalto vihr 
Ozan Yanar vihr 
Matti Torvinen sin 
Lea Mäkipää sin 
Anne Louhelainen sin 
Kimmo Kivelä sin 
Tiina Elovaara sin 
Ari Jalonen sin 
Kari Kulmala sin 
Satu Taavitsainen sd 
Ilmari Nurminen sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Sirpa Paatero sd 
Kristiina Salonen sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Ilkka Kantola sd 
Lauri Ihalainen sd 
Erkki Tuomioja sd 
Harry Wallin sd 
Pia Viitanen sd 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Li Andersson vas 
Katja Hänninen vas 
Kari Uotila vas 
Silvia Modig vas 
Annika Lapintie vas 
Matti Semi vas 
Anna Kontula vas 
Markus Mustajärvi vas 
Ilkka Kanerva kok 
Timo Heinonen kok 
Veera Ruoho kok 
Pauli Kiuru kok 
Elina Lepomäki kok 
Pia Kauma kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Juhana Vartiainen kok 
Markku Eestilä kok 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
Sari Multala kok 
Sari Sarkomaa kok 
Anders Adlercreutz 
Veronica Rehn-Kivi 
Thomas Blomqvist 
Mikaela Nylander 
Stefan Wallin