Viimeksi julkaistu 19.4.2021 21.26

Lakialoite LA 4/2021 vp 
Matias Marttinen kok ym. 
 
Lakialoite laeiksi osakesäästötilistä annetun lain 5 ja 17 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 53 b §:n 6 momentin ja verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n kumoamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Osakesäästötilien myötä suomalaisten osakesijoittajien määrä on kasvanut merkittävästi. Tämä vahvistaa kansankapitalismia ja suomalaisten vaurastumismahdollisuuksia. Osakesäästötiliin on asetettu kuitenkin ehtoja, joita muissa sijoitustuotteissa ei ole. Osakesäästötilille tehtäviin talletuksiin on säädetty 50 000 euron talletuskatto, ja säästäjän on mahdollista avata nimiinsä vain yksi osakesäästötili kerrallaan. Lainsäädännön rajoitusten ylittyminen on sanktioitu. Aloitteella poistetaan tilin säästösumman enimmäisraja, tilien säästäjäkohtainen enimmäismäärä sekä näiden rajoitusten ylittymisestä nykytilanteessa seuraavat sanktiot. 

PERUSTELUT

Laki osakesäästötilistä astui voimaan kesäkuussa 2019. Osakesäästötilille on voinut tehdä talletuksia vuoden 2020 alusta lähtien. Tili mahdollistaa sijoittamisen lain 6 §:ssä mainittuihin sijoituskohteisiin ilman välittömiä veroseuraamuksia. Pääomatuloveroa maksetaan vasta, kun tililtä nostetaan varoja. Tämä kannustaa myös piensijoittajia sijoittamaan osakkeisiin. 

Euroclear Finland Oy:n mukaan vuoden 2020 aikana avattiin 152 000 osakesäästötiliä. Tileillä oli varallisuutta yhteensä noin 740 miljoonaa euroa eli osakesäästäjää kohti keskimäärin 4 900 euroa. Osakesäästötilistä on tullut nuorille ja nuorille aikuisille merkittävä sijoittamistapa, sillä osakesäästötilin avanneista yli 40 prosenttia oli alle 30-vuotiaita. Vuoden aikana pörssiosakkeita omistavien suomalaisten lukumäärä on kasvanut yli sadallatuhannella hengellä. 31.12.2019 pörssiosakkeiden omistajia oli 808 000, vuotta myöhemmin 31.12.2020 jo 910 000.  

Tilien kasvua ja käyttöönottoa rajoittaa kuitenkin keinotekoinen sääntely tilille talletettavien rahavarojen enimmäisrajoista. Osakesäästötilistä annettu laki (5.1 §) rajoittaa tilille tehtävien talletusten enimmäisrajan 50 000 euroon. Rajan ylittyminen on sanktioitu Finanssivalvonnan määräämällä seuraamusmaksulla (17.2 §). Tuloverolaissa (53 b §:n 6 mom.) tilien määrä rajoitetaan yhteen tiliin osakesäästäjää kohden. Mikäli tilejä on useampi kuin yksi, verottaja määrää osakesäästäjälle veronkorotuksen. Veronkorotuksen suuruudesta säädetään verotusmenettelystä annetussa laissa (32 c §). Veronkorotus on 10 euroa kultakin päivältä, kun säästäjällä on ollut useampi kuin yksi osakesäästötili. Korotus määrätään jokaista osakesäästötiliä kohti. Jos säästäjällä on ollut vuoden ajan kaksi osakesäästötiliä, tälle määrätään 7 300 euron veronkorotus (2 x 10 euroa x 365 = 7 300 euroa). Palveluntarjoaja ei saa tietoa osakesäästötiliä avaavan muista tileistä, joten osakesäästäjä voi epähuomiossa avata useamman tilin.  

Osakesäästötili on ainoa sijoitustuote, jolle on säädetty laissa talletusten enimmäismäärä ja jonka avaaminen on rajattu yhteen tiliin sijoittajaa kohti. Sääntely asettaa osakesäästötilin selkeästi epäedulliseen asemaan verrattuna muihin sijoitustuotteisiin, kuten arvo-osuustileihin ja rajoittaa siten piensijoittajan mahdollisuuksia pitkäaikaiseen sijoittamiseen.  

Pääministeri Marinin hallitus on valmistelemassa kotimaisen omistamisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten suomalaista omistajuutta. Suomalaiset kotitaloudet mainitaan ohjelman valmistelussa yhtenä keskeisenä omistajatahona. Kotitalouksien mahdollisuuksia pitkäjänteiseen sijoittamiseen ei lisää se, että osakesäästötilille on ainoana sijoitustuotteena asetettu enimmäiskatto lainsäädännössä. Osakesäästötilin kehittäminen on erinomainen keino kannustaa kotitalouksia pitkäjänteiseen sijoittamiseen ja vaurastumiseen sekä vahvistaa kotimaista omistajuutta pörssinoteeratuissa yhtiöissä.  

On perusteltua, että keinotekoiset rajoitukset sanktioineen poistetaan laeista. Lakialoitteella poistetaan osakesäästötilin talletuskatto ja tilien säästäjäkohtaisen lukumäärän rajoitussääntely sekä näihin nykylainsäädännössä liitetyt sanktiot ja tuodaan osakesäästötiliä käyttävä piensijoittaja yhdenvertaiseen asemaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki osakesäästötilistä annetun lain 5 ja17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan osakesäästötilistä annetun lain (680/2019) 5 §:n 1 momentti ja 17 §:n 2 momentti seuraavasti: 
5 § 
Säästösuoritusten tekeminen, säästövarojen tuottojen maksaminen ja säästövarojen nostaminen 
Palveluntarjoaja saa osakesäästötilisopimuksen nojalla vastaanottaa rahavaroja osakesäästötilille. Varat on vastaanotettava sopimuksessa yksilöidylle henkilökohtaiselle rahatilille eli osakesäästötilille. Varoja voidaan sijoittaa 6 §:ssä lueteltuihin sijoituskohteisiin. Sijoituskohteet hankitaan säästäjän nimiin. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17 § 
Valvonta ja hallinnolliset seuraamukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat tämän lain 10 §:n säännökset osakesäästötilin kirjanpidosta sekä 11 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetyn säästäjän vakuutuksen hankkimisen laiminlyönti osakesäästötilisopimuksessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki tuloverolain 53 b §:n 6 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan tuloverolain (1535/1992) 53 b §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 732/2019
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 32 c §, sellaisena kuin se on laissa 733/2019
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5.2.2021 
Matias Marttinen kok 
Mari-Leena Talvitie kok 
Jukka Kopra kok 
Jaana Pelkonen kok 
Mia Laiho kok 
Arto Satonen kok 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
Ruut Sjöblom kok 
Petteri Orpo kok 
Peter Östman kd 
Joonas Könttä kesk 
Paula Risikko kok 
Ilkka Kanerva kok 
Anne-Mari Virolainen kok 
Ben Zyskowicz kok 
Heikki Autto kok 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
Ville Kaunisto kok 
Pauli Kiuru kok 
Olli Immonen ps 
Timo Heinonen kok 
Wille Rydman kok 
Sari Multala kok 
Sari Sarkomaa kok 
Juhana Vartiainen kok 
Pia Kauma kok 
Kalle Jokinen kok 
Sofia Vikman kok 
Sinuhe Wallinheimo kok 
Kari Tolvanen kok 
Heikki Vestman kok 
Elina Lepomäki kok 
Saara-Sofia Sirén kok 
Marko Kilpi kok 
Janne Heikkinen kok 
Markku Eestilä kok 
Janne Sankelo kok 
Pihla Keto-Huovinen kok 
Kai Mykkänen kok 
Antti Häkkänen kok