Lakialoite
LA
40
2016 vp
Jaana
Pelkonen
kok
ym.
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Ravintola-anniskelu on vähentynyt jatkuvasti kuluneiden vuosien aikana. Toistuvilla alkoholiveronkorotuksilla ja raskaalla sääntelyllä kotimaisten ravintoloiden kustannukset on ajettu korkeiksi ja toimintaympäristö miltei mahdottomaksi.  
Ravintolakulutuksen osuus alkoholinkulutuksesta on puolittunut vuoden 1997 jälkeen ja laskenut 2000-luvulla 17 prosentista noin 10 prosenttiin. Ravintoloiden jatkoajoilla kulutetun alkoholin osuus on kutistunut arviolta puoleen prosenttiin.  
Alkoholin kulutus on siirtynyt koteihin ja muihin valvomattomiin tiloihin. Myös laiton anniskelu rehottaa. Matkustajatuonti on jo lähes kaksinkertaista ravintolamyyntiin verrattuna. Suomelta jää saamatta merkittävä määrä verotuloja. Haitat kuitenkin hoidetaan ja maksetaan Suomessa.  
Vuoden 2014 aikana punaviinin anniskelumyynti laski 5,9 % verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon. Siiderin anniskelumyynti laski 7,2 % ja oluen 2,5 % vastaavana ajanjaksona. Yhteensä alkoholijuomien anniskelumyynti laski vuoden 2014 aikana 3,7 % verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon. (Valvira: Alkoholijuomien myynti 2014)  
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan anniskelu työllistää alkoholin vähittäismyyntiin verrattuna nelinkertaisesti ja 35 kertaa niin paljon kuin alkoholin hankinta matkustajalaivoilta. Anniskelusta saatavat verotulot ovat alkoholin vähittäismyyntiin verrattuna kolminkertaiset. Anniskeluravintolat tuottavat vuodessa valtiolle noin 1,4 miljardin euron verotulot.  
Lainsäätäjien tulisi olla avarakatseisia ja nähdä ravintola-ala hyödyllisenä elinkeinotoimintana sekä iloisuutta ja sosiaalista kulttuuria edistävänä tekijänä yhteiskunnassa. Anniskelu on sosiaalinen ja valvottu tapa nauttia alkoholia. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
 
Laki 
arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 85 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1780/2009, seuraavasti: 
85 § 
Edellä 1 momentin 1 kohdan nojalla alennettua verokantaa ei sovelleta:  
3) tupakkavalmisteisiin; eikä 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 23.6.2016 
Jaana
Pelkonen
kok
Timo
Heinonen
kok
Markku
Eestilä
kok
Kai
Mykkänen
kok
Kari
Tolvanen
kok
Harri
Jaskari
kok
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Pertti
Salolainen
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Antti
Kurvinen
kesk
Jari
Myllykoski
vas
Mika
Raatikainen
ps
Rami
Lehto
ps
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Aila
Paloniemi
kesk
Elina
Lepomäki
kok
Antti
Kaikkonen
kesk
Sari
Multala
kok
Suna
Kymäläinen
sd
Ari
Jalonen
ps
Anders
Adlercreutz
r
Ville
Tavio
ps
Tiina
Elovaara
ps
Simon
Elo
ps
Carl
Haglund
r
Mari-Leena
Talvitie
kok
Johanna
Karimäki
vihr
Susanna
Koski
kok
Jari
Ronkainen
ps
Mikko
Kärnä
kesk
Ritva
Elomaa
ps
Nasima
Razmyar
sd
Mikaela
Nylander
r
Petri
Honkonen
kesk
Hanna
Kosonen
kesk
Viimeksi julkaistu 28.6.2016 8:24