Lakialoite
LA
42
2019 vp
Marko
Kilpi
kok
ym.
Lakialoite laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Muistisairaan henkilön määrääminen elektroniseen valvontaan, jos on olemassa välitön vaara, että henkilö voi muistisairauden vuoksi saattaa itsensä alttiiksi vakavalle terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle. 
PERUSTELUT
Kotoaan ja hoitolaitoksista katoavat muistisairaat työllistävät viranomaisia ja aiheuttavat huolta omaisille ja hoitajille. Vuonna 2018 muistisairauksiin liittyviä katoamisia ilmoitettiin poliisille 3 300 kappaletta, eli keskimäärin lähes kymmenen päivässä. Tilastotieto perustuu hätäkeskuksissa tehtävään luokitteluun. Kun kadonneesta tulee tieto hätäkeskukseen, se sijoittaa tehtävän sille kuuluvaan tehtävälajiin ja välittää tehtävän poliisille. Muistisairaat ovat luokassa "muistamaton tms.". Kun vanhus katoaa, todennäköisyys hänen löytämisekseen hengissä on jo kahden vuorokauden jälkeen pieni. Poliisin tilastoissa eivät näy ne tapaukset, joissa omaiset, naapurit tai hoitajat ovat löytäneet eksyneen omin neuvoin. Niiden tapausten määrää ei tiedä kukaan. 
Elektroninen valvonta lisää muistisairaan elämänlaatua ja turvallisuutta — ilman valvontaa omasta kodista tulee vankila. Tämä on merkittävä asia, kun tilannetta tarkastellaan itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Elektroninen valvonta käytännössä lisää itsemääräämisoikeutta. Tällä hetkellä on jo käytössä elektronisia apuvälineitä, joista on hyviä kokemuksia — esim. Kuopiossa muistisairailla on käytössä GPS-ranneke, johon voi soittaa ja jolla voidaan soittaa kotihoidon hälytyskeskukseen. Näin lisätään muistisairaan turvallisuutta, vähennetään omaisten huolta ja säästetään poliisien niukkoja resursseja. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 
1. 
Laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (812/2000) uusi 9 a § seuraavasti: 
9 a § 
Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen turvaavalla valvonnalla 
Sosiaalihuollon asiakkaana oleva muistisairas henkilö voidaan määrätä elektroniseen valvontaan, jos on olemassa välitön vaara, että asiakas voi muistisairauden vuoksi saattaa itsensä alttiiksi vakavalle terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle. Valvonnassa olevan henkilön sijaintipaikka tulee olla sosiaalihuollosta vastaavan yksikön sekä poliisin saatavilla viivytyksettä. 
Asiakkaan valvontaan määräämistä koskevan päätöksen tekee asiakkaan palveluista vastaava henkilö yhdessä palveluista vastaavan henkilön lähiesimiehen kanssa. Valvontaan määräämistä koskevaa päätöstä tehtäessä on pyydettävä lääketieteellinen arvio asiakkaan hoidosta vastaavalta lääkäriltä. Valvontaan määräämisen edellytyksenä on, että asiakkaan suojaaminen 1 momentissa tarkoitetulta vaaralta ei ole mahdollista vähemmän rajoittavalla keinolla. Päätöksestä voi valittaa henkilön kotikunnan mukaiselle hallinto-oikeudelle siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
2. 
Laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (785/1992) uusi 6 a § seuraavasti: 
6 a § 
Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen turvaavalla valvonnalla 
Potilaana oleva muistisairas henkilö voidaan määrätä elektroniseen valvontaan, jos on olemassa välitön vaara, että potilas voi muistisairauden vuoksi saattaa itsensä alttiiksi vakavalle terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle. Valvonnassa olevan henkilön sijaintipaikka tulee olla terveydenhuollon toimintayksikön sekä poliisin saatavilla viivytyksettä. 
Potilaan valvontaan määräämistä koskevan päätöksen tekee potilaan hoidosta vastaava lääkäri yhdessä toisen saman yksikön lääkärin kanssa. Valvontaan määräämisen edellytyksenä on, että potilaan suojaaminen 1 momentissa tarkoitetulta vaaralta ei ole mahdollista vähemmän rajoittavalla keinolla. Päätöksestä voi valittaa henkilön kotikunnan mukaiselle hallinto-oikeudelle siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 20.12.2019 
Marko
Kilpi
kok
Kalle
Jokinen
kok
Terhi
Koulumies
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Veikko
Vallin
ps
Mauri
Peltokangas
ps
Mari-Leena
Talvitie
kok
Mikko
Kinnunen
kesk
Heikki
Autto
kok
Heikki
Vestman
kok
Ari
Koponen
ps
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
Mikko
Lundén
ps
Sebastian
Tynkkynen
ps
Minna
Reijonen
ps
Kimmo
Kiljunen
sd
Tom
Packalén
ps
Sari
Multala
kok
Anne-Mari
Virolainen
kok
Jukka
Mäkynen
ps
Wille
Rydman
kok
Sanna
Antikainen
ps
Pekka
Aittakumpu
kesk
Pia
Lohikoski
vas
Pauli
Kiuru
kok
Kari
Tolvanen
kok
Janne
Sankelo
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Timo
Heinonen
kok
Pia
Kauma
kok
Ben
Zyskowicz
kok
Markku
Eestilä
kok
Joonas
Könttä
kesk
Mirka
Soinikoski
vihr
Hussein
al-Taee
sd
Aki
Lindén
sd
Kim
Berg
sd
Juho
Kautto
vas
Marko
Asell
sd
Hanna
Huttunen
kesk
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Tanus
kd
Markus
Mustajärvi
vas
Matias
Marttinen
kok
Seppo
Eskelinen
sd
Jussi
Wihonen
ps
Veijo
Niemi
ps
Jouni
Kotiaho
ps
Sari
Essayah
kd
Juha
Mäenpää
ps
Petri
Huru
ps
Olli
Immonen
ps
Sami
Savio
ps
Jukka
Gustafsson
sd
Ville
Kaunisto
kok
Janne
Heikkinen
kok
Markus
Lohi
kesk
Raimo
Piirainen
sd
Matti
Semi
vas
Heidi
Viljanen
sd
Paula
Werning
sd
Tuomas
Kettunen
kesk
Sheikki
Laakso
ps
Sandra
Bergqvist
r
Petri
Honkonen
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Rami
Lehto
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Jari
Koskela
ps
Sakari
Puisto
ps
Jari
Ronkainen
ps
Arja
Juvonen
ps
Mikko
Ollikainen
r
Hanna
Holopainen
vihr
Katja
Taimela
sd
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Arto
Pirttilahti
kesk
Jenna
Simula
ps
Mika
Kari
sd
Mats
Löfström
r
Matias
Mäkynen
sd
Mikko
Savola
kesk
Ritva
Elomaa
ps
Tarja
Filatov
sd
Piritta
Rantanen
sd
Niina
Malm
sd
Atte
Harjanne
vihr
Bella
Forsgrén
vihr
Johannes
Yrttiaho
vas
Satu
Hassi
vihr
Saara
Hyrkkö
vihr
Esko
Kiviranta
kesk
Arto
Satonen
kok
Mika
Niikko
ps
Päivi
Räsänen
kd
Hannu
Hoskonen
kesk
Harry
Harkimo
liik
Pasi
Kivisaari
kesk
Katja
Hänninen
vas
Vilhelm
Junnila
ps
Viimeksi julkaistu 20.2.2020 9.22