Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LA 43/2016 vp

Viimeksi julkaistu 28.6.2016 8.30

Lakialoite LA 43/2016 vp Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

SilviaModigvasym.

Eduskunnalle

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta.  

Suomen perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen antaa suojaa henkilöön käyviä tarkastuksia ja pakolla toteutettavia lääketieteellisiä tai vastaavia toimenpiteitä vastaan. Perustuslain 7 §:n säännöksellä ja siitä aiheutuvilla velvoitteilla on kaksi ulottuvuutta. Julkisen vallan on itse pidättäydyttävä loukkaamasta näitä oikeuksia, mutta sen on myös luotava olosuhteet, joissa kyseiset perusoikeudet nauttivat suojaa yksityisiä loukkauksia vastaan.  

Henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja on osin päällekkäinen perustuslain 10 §:n kanssa. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista siihen. Yksityiselämään kuuluu yksilön oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan. 

Perusoikeuksia koskevan hallituksen esityksen (HE 309/1993 vp) perustelujen mukaan henkilökohtaisen koskemattomuuden asema perusoikeutena asettaa siihen puuttumiselle korkean kynnyksen. Rajoitusten on oltava hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Perusoikeusjärjestelmän kannalta tarkasteltuna rajoitusta voidaan pitää hyväksyttävänä, jos se on välttämätön painavamman intressin turvaamiseksi. Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykseksi asetettu lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus ei täytä perusoikeuden rajoittamiselle asetettavia edellytyksiä. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ei voida katsoa olevan painavampaa intressiä, jonka suojaaminen edellyttäisi lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan säännöksen pysyttämistä voimassa. 

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon perustuslain 22 §:n säännös, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ei ole sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja maamme muiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Transhenkilöiden oikeus perus- ja ihmisoikeuksina turvattuihin henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan edellyttää, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan translaista.  

Lakialoitteen tarkoituksena on vahvistaa transsukupuolisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia.  

Lakialoitteessa tehty muutosesitys vaatii myös muutoksen sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1053/2002) 6 §:n 1 momenttiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 252/2016, seuraavasti: 
1 § 
Vahvistamisen edellytykset 
Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän: 
1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa; sekä  
2) on täysi-ikäinen; ja 
3) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.6.2016 
SilviaModigvas
SusannaHuovinensd
Saara-SofiaSirénkok
HannaKosonenkesk
ToukoAaltovihr
StefanWallinr
SariRaassinakok
JaanaPelkonenkok
OutiMäkeläkok
JuhanaVartiainenkok
KaiMykkänenkok
SariSarkomaakok
EvaBiaudetr
MatsNylundr
Anna-MajaHenrikssonr
MikaelaNylanderr
MatsLöfströmr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
HeliJärvinenvihr
JyrkiKasvivihr
Olli-PoikaParviainenvihr
AnteroVartiavihr
JohannaKarimäkivihr
OzanYanarvihr
KristaMikkonenvihr
VilleNiinistövihr
PekkaHaavistovihr
HannaHalmeenpäävihr
EmmaKarivihr
JaniToivolavihr
AndersAdlercreutzr
SatuHassivihr
ElsiKatainenkesk
MattiVanhanenkesk
MikkoKärnäkesk
AnttiKaikkonenkesk
ArtoPirttilahtikesk
Timo V.Korhonenkesk
AnnikaSaarikkokesk
HannakaisaHeikkinenkesk
AilaPaloniemikesk
MarkkuRossikesk
MikaLintiläkesk
KimmoTiilikainenkesk
PetriHonkonenkesk
Eeva-MariaMaijalakesk
TuomoPuumalakesk
ErkkiTuomiojasd
IlkkaKantolasd
TyttiTuppurainensd
TarjaFilatovsd
AnneliKiljunensd
RiittaMyllersd
SannaMarinsd
IlmariNurminensd
TimoHarakkasd
NasimaRazmyarsd
JoonaRäsänensd
TuulaHaatainensd
KristaKiurusd
SatuTaavitsainensd
PiaViitanensd
SirpaPaaterosd
JohannaOjala-Niemeläsd
MaaritFeldt-Rantasd
VilleSkinnarisd
AnttiRinnesd
AnttiLindtmansd
SunaKymäläinensd
KatjaTaimelasd
ElinaLepomäkikok
UllaParviainenkesk
MattiSemivas
Aino-KaisaPekonenvas
AnnaKontulavas
MarkusMustajärvivas
JariMyllykoskivas
AnnikaLapintievas
LiAnderssonvas
HannaSarkkinenvas
PaavoArhinmäkivas
KatjaHänninenvas
KariUotilavas
HarryHarkimokok
HarriJaskarikok