Lakialoite
LA
43
2016 vp
Silvia
Modig
vas
ym.
Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta.  
Suomen perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen antaa suojaa henkilöön käyviä tarkastuksia ja pakolla toteutettavia lääketieteellisiä tai vastaavia toimenpiteitä vastaan. Perustuslain 7 §:n säännöksellä ja siitä aiheutuvilla velvoitteilla on kaksi ulottuvuutta. Julkisen vallan on itse pidättäydyttävä loukkaamasta näitä oikeuksia, mutta sen on myös luotava olosuhteet, joissa kyseiset perusoikeudet nauttivat suojaa yksityisiä loukkauksia vastaan.  
Henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja on osin päällekkäinen perustuslain 10 §:n kanssa. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista siihen. Yksityiselämään kuuluu yksilön oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan. 
Perusoikeuksia koskevan hallituksen esityksen (HE 309/1993 vp) perustelujen mukaan henkilökohtaisen koskemattomuuden asema perusoikeutena asettaa siihen puuttumiselle korkean kynnyksen. Rajoitusten on oltava hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Perusoikeusjärjestelmän kannalta tarkasteltuna rajoitusta voidaan pitää hyväksyttävänä, jos se on välttämätön painavamman intressin turvaamiseksi. Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykseksi asetettu lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus ei täytä perusoikeuden rajoittamiselle asetettavia edellytyksiä. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ei voida katsoa olevan painavampaa intressiä, jonka suojaaminen edellyttäisi lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan säännöksen pysyttämistä voimassa. 
Lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon perustuslain 22 §:n säännös, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ei ole sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja maamme muiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Transhenkilöiden oikeus perus- ja ihmisoikeuksina turvattuihin henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan edellyttää, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan translaista.  
Lakialoitteen tarkoituksena on vahvistaa transsukupuolisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia.  
Lakialoitteessa tehty muutosesitys vaatii myös muutoksen sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1053/2002) 6 §:n 1 momenttiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
Laki 
transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 252/2016, seuraavasti: 
1 § 
Vahvistamisen edellytykset 
Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän: 
1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa; sekä  
2) on täysi-ikäinen; ja 
3) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017. 
Helsingissä 23.6.2016 
Silvia
Modig
vas
Susanna
Huovinen
sd
Saara-Sofia
Sirén
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Touko
Aalto
vihr
Stefan
Wallin
r
Sari
Raassina
kok
Jaana
Pelkonen
kok
Outi
Mäkelä
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Kai
Mykkänen
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Eva
Biaudet
r
Mats
Nylund
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Löfström
r
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Antero
Vartia
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Emma
Kari
vihr
Jani
Toivola
vihr
Anders
Adlercreutz
r
Satu
Hassi
vihr
Elsi
Katainen
kesk
Matti
Vanhanen
kesk
Mikko
Kärnä
kesk
Antti
Kaikkonen
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Timo V.
Korhonen
kesk
Annika
Saarikko
kesk
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Aila
Paloniemi
kesk
Markku
Rossi
kesk
Mika
Lintilä
kesk
Kimmo
Tiilikainen
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Erkki
Tuomioja
sd
Ilkka
Kantola
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Tarja
Filatov
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Riitta
Myller
sd
Sanna
Marin
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Timo
Harakka
sd
Nasima
Razmyar
sd
Joona
Räsänen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Krista
Kiuru
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Pia
Viitanen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Ville
Skinnari
sd
Antti
Rinne
sd
Antti
Lindtman
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Katja
Taimela
sd
Elina
Lepomäki
kok
Ulla
Parviainen
kesk
Matti
Semi
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Anna
Kontula
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Jari
Myllykoski
vas
Annika
Lapintie
vas
Li
Andersson
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Katja
Hänninen
vas
Kari
Uotila
vas
Harry
Harkimo
kok
Harri
Jaskari
kok
Viimeksi julkaistu 28.6.2016 8.30