Viimeksi julkaistu 19.4.2021 20.05

Lakialoite LA 43/2016 vp 
Silvia Modig vas ym. 
 
Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta.  

Suomen perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen antaa suojaa henkilöön käyviä tarkastuksia ja pakolla toteutettavia lääketieteellisiä tai vastaavia toimenpiteitä vastaan. Perustuslain 7 §:n säännöksellä ja siitä aiheutuvilla velvoitteilla on kaksi ulottuvuutta. Julkisen vallan on itse pidättäydyttävä loukkaamasta näitä oikeuksia, mutta sen on myös luotava olosuhteet, joissa kyseiset perusoikeudet nauttivat suojaa yksityisiä loukkauksia vastaan.  

Henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja on osin päällekkäinen perustuslain 10 §:n kanssa. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista siihen. Yksityiselämään kuuluu yksilön oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan. 

Perusoikeuksia koskevan hallituksen esityksen (HE 309/1993 vp) perustelujen mukaan henkilökohtaisen koskemattomuuden asema perusoikeutena asettaa siihen puuttumiselle korkean kynnyksen. Rajoitusten on oltava hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Perusoikeusjärjestelmän kannalta tarkasteltuna rajoitusta voidaan pitää hyväksyttävänä, jos se on välttämätön painavamman intressin turvaamiseksi. Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykseksi asetettu lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus ei täytä perusoikeuden rajoittamiselle asetettavia edellytyksiä. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ei voida katsoa olevan painavampaa intressiä, jonka suojaaminen edellyttäisi lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan säännöksen pysyttämistä voimassa. 

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon perustuslain 22 §:n säännös, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ei ole sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja maamme muiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Transhenkilöiden oikeus perus- ja ihmisoikeuksina turvattuihin henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan edellyttää, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan translaista.  

Lakialoitteen tarkoituksena on vahvistaa transsukupuolisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia.  

Lakialoitteessa tehty muutosesitys vaatii myös muutoksen sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1053/2002) 6 §:n 1 momenttiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 252/2016, seuraavasti: 
1 § 
Vahvistamisen edellytykset 
Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän: 
1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa; sekä  
2) on täysi-ikäinen; ja 
3) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.6.2016 
Silvia Modig vas 
Susanna Huovinen sd 
Saara-Sofia Sirén kok 
Hanna Kosonen kesk 
Touko Aalto vihr 
Stefan Wallin 
Sari Raassina kok 
Jaana Pelkonen kok 
Outi Mäkelä kok 
Juhana Vartiainen kok 
Kai Mykkänen kok 
Sari Sarkomaa kok 
Eva Biaudet 
Mats Nylund 
Anna-Maja Henriksson 
Mikaela Nylander 
Mats Löfström 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
Heli Järvinen vihr 
Jyrki Kasvi vihr 
Olli-Poika Parviainen vihr 
Antero Vartia vihr 
Johanna Karimäki vihr 
Ozan Yanar vihr 
Krista Mikkonen vihr 
Ville Niinistö vihr 
Pekka Haavisto vihr 
Hanna Halmeenpää vihr 
Emma Kari vihr 
Jani Toivola vihr 
Anders Adlercreutz 
Satu Hassi vihr 
Elsi Katainen kesk 
Matti Vanhanen kesk 
Mikko Kärnä kesk 
Antti Kaikkonen kesk 
Arto Pirttilahti kesk 
Timo V. Korhonen kesk 
Annika Saarikko kesk 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
Aila Paloniemi kesk 
Markku Rossi kesk 
Mika Lintilä kesk 
Kimmo Tiilikainen kesk 
Petri Honkonen kesk 
Eeva-Maria Maijala kesk 
Tuomo Puumala kesk 
Erkki Tuomioja sd 
Ilkka Kantola sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Tarja Filatov sd 
Anneli Kiljunen sd 
Riitta Myller sd 
Sanna Marin sd 
Ilmari Nurminen sd 
Timo Harakka sd 
Nasima Razmyar sd 
Joona Räsänen sd 
Tuula Haatainen sd 
Krista Kiuru sd 
Satu Taavitsainen sd 
Pia Viitanen sd 
Sirpa Paatero sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Maarit Feldt-Ranta sd 
Ville Skinnari sd 
Antti Rinne sd 
Antti Lindtman sd 
Suna Kymäläinen sd 
Katja Taimela sd 
Elina Lepomäki kok 
Ulla Parviainen kesk 
Matti Semi vas 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
Anna Kontula vas 
Markus Mustajärvi vas 
Jari Myllykoski vas 
Annika Lapintie vas 
Li Andersson vas 
Hanna Sarkkinen vas 
Paavo Arhinmäki vas 
Katja Hänninen vas 
Kari Uotila vas 
Harry Harkimo kok 
Harri Jaskari kok